شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ ایران و شرق

ولشرق | سهام - فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,577 5.00
قیمت پایانی: 9,005 0.25

ترازنامه

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
40.8 میلیارد 29.66 میلیارد 51.5 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
666 میلیون 39.96 میلیارد -

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
752.12 میلیارد 670.34 میلیارد 541.42 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- - 36 میلیارد

پیش پرداخت ها

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- 720 میلیون 760 میلیون

مطالبات از بانک مرکزی

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- 670.34 میلیارد 541.42 میلیارد

سایر موجودی ها

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- 13.83 میلیارد 6.1 میلیارد

موجودی مواد و کالا

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- 13.83 میلیارد 6.1 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
793.59 میلیارد 754.51 میلیارد 635.78 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
5.16 میلیارد 5.16 میلیارد 419 میلیون

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
455.77 میلیارد 257.12 میلیارد 289.61 میلیارد

دارایی های نامشهود

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
519 میلیون 442 میلیون 192 میلیون

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
49.72 میلیارد 16.99 میلیارد 19.09 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
49.72 میلیارد 16.99 میلیارد 19.09 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- - -

جمع کل دارایی ها

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
1.305 هزار میلیارد 1.034 هزار میلیارد 945.09 میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
67.81 میلیارد 14.75 میلیارد 135.81 میلیارد

پیش دریافت ها

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
342 میلیون 3 میلیون 466 میلیون

ذخیره مالیات بر درآمد

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
29.22 میلیارد 32.97 میلیارد 18.7 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
273.18 میلیارد 290.15 میلیارد 194.58 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
1.55 میلیارد - -

بدهی به بانک مرکزی

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- 14.75 میلیارد 135.81 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
372.1 میلیارد 337.86 میلیارد 349.56 میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
234.5 میلیارد 273.14 میلیارد 199.14 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
248.96 میلیارد - -

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
3.86 میلیارد 3.11 میلیارد 2.31 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- - -

جمع کل بدهی ها

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
859.42 میلیارد 614.11 میلیارد 551.01 میلیارد

سرمایه

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
117.97 میلیارد 98.52 میلیارد 77.58 میلیارد

اندوخته قانونی

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
27.36 میلیارد 21.6 میلیارد 16.5 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
445.33 میلیارد 420.12 میلیارد 394.08 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
1.305 هزار میلیارد 1.034 هزار میلیارد 945.09 میلیارد

سرمایه مصوب

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
12.97 میلیارد 8.52 میلیارد 7.58 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
27.36 میلیارد 21.6 میلیارد 16.5 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
340.33 میلیارد 330.12 میلیارد 324.08 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
40.8 میلیارد 29.66 میلیارد 51.5 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
752.12 میلیارد 670.34 میلیارد 541.42 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- - 36 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
455.77 میلیارد 257.12 میلیارد 289.61 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
67.81 میلیارد 14.75 میلیارد 135.81 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
234.5 میلیارد 273.14 میلیارد 199.14 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
445.33 میلیارد 420.12 میلیارد 394.08 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
340.33 میلیارد 330.12 میلیارد 324.08 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
300 میلیارد - -

افزایش سرمایه در جریان مصوب

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
300 میلیارد - -
1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
20.88 میلیارد 17.43 میلیارد 40.8 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
13.03 میلیارد - 666 میلیون

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
747.53 میلیارد 745.64 میلیارد 752.12 میلیارد

پیش پرداخت ها

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
307 میلیون 461 میلیون -

مطالبات از بانک مرکزی

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
747.53 میلیارد 745.64 میلیارد 752.12 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
781.74 میلیارد 763.53 میلیارد 793.59 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
5.16 میلیارد 5.16 میلیارد 5.16 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
415.73 میلیارد 456.52 میلیارد 455.77 میلیارد

دارایی های نامشهود

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
463 میلیون 491 میلیون 519 میلیون

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
49.57 میلیارد 49.71 میلیارد 49.72 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
49.57 میلیارد 49.71 میلیارد 49.72 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع کل دارایی ها

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1.253 هزار میلیارد 1.275 هزار میلیارد 1.305 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
20.28 میلیارد 20.63 میلیارد 67.81 میلیارد

پیش دریافت ها

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
326 میلیون 30 میلیون 342 میلیون

ذخیره مالیات بر درآمد

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
11.97 میلیارد 32.48 میلیارد 29.22 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
240.37 میلیارد 266.12 میلیارد 273.18 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
56.88 میلیارد 1.48 میلیارد 1.55 میلیارد

بدهی به بانک مرکزی

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
20.28 میلیارد 20.63 میلیارد 67.81 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
329.83 میلیارد 320.74 میلیارد 372.1 میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
52.17 میلیارد 234.41 میلیارد 234.5 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
247.57 میلیارد 248.27 میلیارد 248.96 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
4.17 میلیارد 4.01 میلیارد 3.86 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع کل بدهی ها

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
633.73 میلیارد 807.43 میلیارد 859.42 میلیارد

سرمایه

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
57.08 میلیارد 139.5 میلیارد 117.97 میلیارد

اندوخته قانونی

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
29.94 میلیارد 28.49 میلیارد 27.36 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
231.92 میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
618.94 میلیارد 467.99 میلیارد 445.33 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1.253 هزار میلیارد 1.275 هزار میلیارد 1.305 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
20.88 میلیارد 17.43 میلیارد 40.8 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
747.53 میلیارد 745.64 میلیارد 752.12 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
415.73 میلیارد 456.52 میلیارد 455.77 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
20.28 میلیارد 20.63 میلیارد 67.81 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
52.17 میلیارد 234.41 میلیارد 234.5 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
618.94 میلیارد 467.99 میلیارد 445.33 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
9.15 میلیارد - -

موجودی مواد و کالا

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
9.15 میلیارد - -

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
98.82 میلیارد - -

سایر دارایی ها

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
17.45 میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی