شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیسکویت‌ گرجی‌

غگرجی | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید نان و محصولات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 52,320 3.54
قیمت پایانی: 53,350 1.64

سود و زیان

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/03
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.067 هزار میلیارد 527.58 میلیارد 510.64 میلیارد

جمع درآمدها

1.067 هزار میلیارد 527.58 میلیارد 510.64 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

844.58 میلیارد 444.49 میلیارد 444.69 میلیارد

سود ناویژه

222.41 میلیارد 83.09 میلیارد 65.95 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

88.58 میلیارد 40.88 میلیارد 36.08 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1.65 میلیارد 1.26 میلیارد 323 میلیون

سود (زیان) عملیاتی

135.47 میلیارد 43.46 میلیارد 30.19 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

176.35 میلیارد 85.29 میلیارد 50.51 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

176.35 میلیارد 85.29 میلیارد 50.51 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

102.22 میلیارد 64.75 میلیارد 47.66 میلیارد

تعدیلات سنواتی

1.06 - میلیارد 8.55 - میلیارد 891 - میلیون

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

50 - میلیارد 35 - میلیارد 30 - میلیارد

کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته

45 - میلیارد - -

سود قابل تخصیص

182.52 میلیارد 106.48 میلیارد 67.27 میلیارد

اندوخته قانونی

8.82 میلیارد 4.26 میلیارد 2.52 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

98 میلیارد 50 میلیارد 35 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

75.7 میلیارد 52.22 میلیارد 29.75 میلیارد

سرمایه

245 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

EPS خالص

719.82 426.44 252.53
1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

358.9 میلیارد 1.067 هزار میلیارد 567.43 میلیارد

جمع درآمدها

358.9 میلیارد 1.067 هزار میلیارد 567.43 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

269.91 میلیارد 844.58 میلیارد 457.47 میلیارد

سود ناویژه

88.99 میلیارد 222.41 میلیارد 109.95 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

28.16 میلیارد 88.58 میلیارد 47.11 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

- 1.65 میلیارد 72.63 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

60.83 میلیارد 135.47 میلیارد 135.47 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

60.78 میلیارد 176.35 میلیارد 176.35 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

60.78 میلیارد 176.35 میلیارد 176.35 میلیارد

سرمایه

245 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

EPS خالص

248.09 881.77 881.77

سود قابل تخصیص

201.54 میلیارد - -

سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی

794.79 میلیارد - -
1395/11/24
سال مالی 1396/12/29
1395/07/29
سال مالی 1395/12/29
1394/11/29
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

585.14 میلیارد 625.72 میلیارد 680.13 میلیارد

جمع درآمدها

585.14 میلیارد 625.72 میلیارد 680.13 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

494.65 میلیارد 519.5 میلیارد 564.67 میلیارد

سود ناویژه

90.49 میلیارد 106.22 میلیارد 115.46 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

42.53 میلیارد 60.92 میلیارد 65.92 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

850 میلیون 300 میلیون 300 میلیون

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

850 میلیون 300 میلیون -

سود (زیان) عملیاتی

48.8 میلیارد 45.6 میلیارد 49.84 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

58.71 میلیارد 45.6 میلیارد 48.84 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

58.71 میلیارد 45.6 میلیارد 48.84 میلیارد

سرمایه

200 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

EPS خالص

293.57 228.01 244.21
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی