شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیسکویت‌ گرجی‌

غگرجی | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید نان و محصولات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 52,320 3.54
قیمت پایانی: 53,350 1.64

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/04/11
تعداد:5,458
حجم:4.948 میلیون
ارزش:263.977 میلیارد
اولین:56,450
کمترین:51,700
بیشترین:56,450
قیمت:52,320
تغییر:2,350.00
درصد تغییر:4.30
قیمت:53,350
تغییر:890.00
درصد تغییر:1.64
1399/04/10
تعداد:5,073
حجم:5.247 میلیون
ارزش:284.583 میلیارد
اولین:51,200
کمترین:51,200
بیشترین:54,670
قیمت:54,670
تغییر:2,610.00
درصد تغییر:5.01
قیمت:54,240
تغییر:2,170.00
درصد تغییر:4.17
1399/04/09
تعداد:1,628
حجم:2.035 میلیون
ارزش:105.969 میلیارد
اولین:52,070
کمترین:52,060
بیشترین:52,640
قیمت:52,060
تغییر:2,530.00
درصد تغییر:4.64
قیمت:52,070
تغییر:2,730.00
درصد تغییر:4.98
1399/04/08
تعداد:2,403
حجم:2.29 میلیون
ارزش:125.496 میلیارد
اولین:57,440
کمترین:54,590
بیشترین:57,440
قیمت:54,590
تغییر:1,620.00
درصد تغییر:2.88
قیمت:54,800
تغییر:2,660.00
درصد تغییر:4.63
1399/04/07
تعداد:4,074
حجم:4.475 میلیون
ارزش:257.123 میلیارد
اولین:55,600
کمترین:55,400
بیشترین:58,170
قیمت:56,210
تغییر:710.00
درصد تغییر:1.28
قیمت:57,460
تغییر:2,060.00
درصد تغییر:3.72
1399/04/04
تعداد:4,141
حجم:4.699 میلیون
ارزش:260.337 میلیارد
اولین:55,160
کمترین:55,160
بیشترین:57,880
قیمت:55,500
تغییر:400.00
درصد تغییر:0.72
قیمت:55,400
تغییر:2,660.00
درصد تغییر:4.58
1399/04/03
تعداد:9,470
حجم:8.836 میلیون
ارزش:513.013 میلیارد
اولین:57,600
کمترین:55,820
بیشترین:59,940
قیمت:55,900
تغییر:310.00
درصد تغییر:0.55
قیمت:58,060
تغییر:690.00
درصد تغییر:1.17
1399/04/02
تعداد:9,213
حجم:11.182 میلیون
ارزش:656.926 میلیارد
اولین:60,000
کمترین:55,100
بیشترین:60,490
قیمت:56,210
تغییر:1,500.00
درصد تغییر:2.60
قیمت:58,750
تغییر:1,040.00
درصد تغییر:1.80
1399/04/01
تعداد:842
حجم:1.686 میلیون
ارزش:97.306 میلیارد
اولین:57,710
کمترین:57,710
بیشترین:57,710
قیمت:57,710
تغییر:2,360.00
درصد تغییر:4.26
قیمت:57,710
تغییر:2,740.00
درصد تغییر:4.99
1399/03/31
تعداد:674
حجم:810,674
ارزش:44.871 میلیارد
اولین:55,350
کمترین:55,350
بیشترین:55,350
قیمت:55,350
تغییر:1,490.00
درصد تغییر:2.77
قیمت:54,970
تغییر:2,250.00
درصد تغییر:4.27
1399/03/27
تعداد:573
حجم:604,358
ارزش:32.551 میلیارد
اولین:53,860
کمترین:53,860
بیشترین:53,860
قیمت:53,860
تغییر:1,540.00
درصد تغییر:2.94
قیمت:52,720
تغییر:1,420.00
درصد تغییر:2.77
1399/03/26
تعداد:592
حجم:639,568
ارزش:33.462 میلیارد
اولین:52,320
کمترین:52,320
بیشترین:52,320
قیمت:52,320
تغییر:1,680.00
درصد تغییر:3.32
قیمت:51,300
تغییر:1,470.00
درصد تغییر:2.95
1399/03/25
تعداد:3,731
حجم:5.632 میلیون
ارزش:280.625 میلیارد
اولین:49,300
کمترین:48,000
بیشترین:50,640
قیمت:50,640
تغییر:2,340.00
درصد تغییر:4.85
قیمت:49,830
تغییر:1,600.00
درصد تغییر:3.32
1399/03/24
تعداد:3,456
حجم:4.367 میلیون
ارزش:210.664 میلیارد
اولین:48,000
کمترین:46,650
بیشترین:48,300
قیمت:48,300
تغییر:1,679.00
درصد تغییر:3.60
قیمت:48,230
تغییر:2,222.00
درصد تغییر:4.83
1399/03/22
تعداد:4,059
حجم:5.143 میلیون
ارزش:236.615 میلیارد
اولین:45,980
کمترین:44,450
بیشترین:46,621
قیمت:46,621
تغییر:2,421.00
درصد تغییر:5.48
قیمت:46,008
تغییر:1,607.00
درصد تغییر:3.62
1399/03/21
تعداد:3,470
حجم:3.482 میلیون
ارزش:154.6 میلیارد
اولین:45,002
کمترین:43,439
بیشترین:46,999
قیمت:44,200
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:44,401
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/20
تعداد:3,470
حجم:3.482 میلیون
ارزش:154.595 میلیارد
اولین:45,002
کمترین:43,439
بیشترین:46,999
قیمت:44,200
تغییر:2,423.00
درصد تغییر:5.20
قیمت:44,401
تغییر:2,945.00
درصد تغییر:6.22
1399/03/19
تعداد:3,978
حجم:4.578 میلیون
ارزش:216.76 میلیارد
اولین:46,988
کمترین:46,198
بیشترین:47,656
قیمت:46,623
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:47,346
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/18
تعداد:3,978
حجم:4.578 میلیون
ارزش:216.758 میلیارد
اولین:46,988
کمترین:46,198
بیشترین:47,656
قیمت:46,623
تغییر:667.00
درصد تغییر:1.45
قیمت:47,346
تغییر:1,959.00
درصد تغییر:4.32
1399/03/17
تعداد:3,603
حجم:5.287 میلیون
ارزش:239.973 میلیارد
اولین:44,886
کمترین:43,849
بیشترین:45,956
قیمت:45,956
تغییر:2,006.00
درصد تغییر:4.56
قیمت:45,387
تغییر:1,619.00
درصد تغییر:3.70
1399/03/14
تعداد:3,619
حجم:3.742 میلیون
ارزش:163.76 میلیارد
اولین:43,500
کمترین:42,300
بیشترین:45,190
قیمت:43,950
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:43,768
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/13
تعداد:3,619
حجم:3.742 میلیون
ارزش:163.76 میلیارد
اولین:43,500
کمترین:42,300
بیشترین:45,190
قیمت:43,950
تغییر:1,270.00
درصد تغییر:2.98
قیمت:43,768
تغییر:507.00
درصد تغییر:1.17
1399/03/12
تعداد:2,339
حجم:2.132 میلیون
ارزش:92.247 میلیارد
اولین:42,500
کمترین:41,600
بیشترین:44,420
قیمت:42,680
تغییر:530.00
درصد تغییر:1.26
قیمت:43,261
تغییر:457.00
درصد تغییر:1.07
1399/03/11
تعداد:2,706
حجم:3.162 میلیون
ارزش:135.338 میلیارد
اولین:45,500
کمترین:41,402
بیشترین:45,500
قیمت:42,150
تغییر:1,431.00
درصد تغییر:3.28
قیمت:42,804
تغییر:777.00
درصد تغییر:1.78
1399/03/10
تعداد:1,172
حجم:1.513 میلیون
ارزش:65.934 میلیارد
اولین:43,581
کمترین:43,400
بیشترین:43,581
قیمت:43,581
تغییر:1,231.00
درصد تغییر:2.91
قیمت:43,581
تغییر:2,075.00
درصد تغییر:5.00
1399/03/08
تعداد:2,441
حجم:1.875 میلیون
ارزش:77.835 میلیارد
اولین:38,950
کمترین:38,950
بیشترین:42,350
قیمت:42,350
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:41,506
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/07
تعداد:2,443
حجم:1.876 میلیون
ارزش:77.877 میلیارد
اولین:38,950
کمترین:38,950
بیشترین:42,350
قیمت:42,350
تغییر:2,388.00
درصد تغییر:5.98
قیمت:41,506
تغییر:1,172.00
درصد تغییر:2.91
1399/03/06
تعداد:2,454
حجم:2.771 میلیون
ارزش:111.757 میلیارد
اولین:40,900
کمترین:39,962
بیشترین:41,900
قیمت:39,962
تغییر:1,872.00
درصد تغییر:4.48
قیمت:40,334
تغییر:1,731.00
درصد تغییر:4.12
1399/03/04
تعداد:3,165
حجم:4.253 میلیون
ارزش:178.903 میلیارد
اولین:43,800
کمترین:41,833
بیشترین:43,800
قیمت:41,834
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:42,065
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/03
تعداد:3,165
حجم:4.253 میلیون
ارزش:178.903 میلیارد
اولین:43,800
کمترین:41,833
بیشترین:43,800
قیمت:41,834
تغییر:2,166.00
درصد تغییر:4.92
قیمت:42,065
تغییر:1,969.00
درصد تغییر:4.47
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی