شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیسکویت‌ گرجی‌

غگرجی | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید نان و محصولات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 46,440 2.91
قیمت پایانی: 46,030 3.76

ترازنامه

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/03
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

7.59 میلیارد 12.97 میلیارد 19.92 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

79.91 میلیارد 93.1 میلیارد 130.83 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

327.01 میلیارد 178 میلیارد 168.34 میلیارد

پیش پرداخت ها

30.19 میلیارد 3.56 میلیارد 18.1 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

- 43.69 میلیارد 34.22 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

140.07 میلیارد 2.29 میلیارد 1.26 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

18.77 میلیارد 6.1 میلیارد 7.47 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 5.74 میلیارد 4.43 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

- - 25.61 میلیارد

سایر موجودی ها

11.57 میلیارد - -

موجودی مواد و کالا

170.41 میلیارد 57.82 میلیارد 72.99 میلیارد

جمع دارایی های جاری

615.11 میلیارد 345.45 میلیارد 410.18 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

427 میلیون 427 میلیون 427 میلیون

دارایی های نامشهود

1.05 میلیارد 1.57 میلیارد 2.33 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

192.27 میلیارد 123.49 میلیارد 99.38 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

192.27 میلیارد 123.49 میلیارد 99.38 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

808.86 میلیارد 470.94 میلیارد 512.32 میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

344 میلیارد 133.37 میلیارد 225.35 میلیارد

پیش دریافت ها

6.2 میلیارد 798 میلیون 872 میلیون

ذخیره مالیات بر درآمد

- 3.03 میلیارد -

تسهیلات جاری مالی دریافتی

- 417 میلیون 500 میلیون

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1.4 میلیارد 4.09 میلیارد 1.53 میلیارد

جمع بدهی های جاری

351.59 میلیارد 141.71 میلیارد 228.26 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

18.19 میلیارد 15.45 میلیارد 12.01 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

369.78 میلیارد 157.16 میلیارد 240.27 میلیارد

سرمایه

245 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

سود و زیان انباشته

173.7 میلیارد 102.22 میلیارد 64.75 میلیارد

اندوخته قانونی

20.38 میلیارد 11.56 میلیارد 7.3 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

- - 1,000

سایر اندوخته ها

1,000 1,000 -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

439.08 میلیارد 313.78 میلیارد 272.05 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

808.86 میلیارد 470.94 میلیارد 512.32 میلیارد

سرمایه مصوب

245 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

75.7 میلیارد 52.22 میلیارد 29.75 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

20.38 میلیارد 11.56 میلیارد 7.3 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

- - 1,000

سایر اندوخته های مصوب

1,000 1,000 -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

341.08 میلیارد 263.78 میلیارد 237.05 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

7.59 میلیارد 12.97 میلیارد 19.92 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

327.01 میلیارد 178 میلیارد 168.34 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

344 میلیارد 133.37 میلیارد 225.35 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

439.08 میلیارد 313.78 میلیارد 272.05 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

341.08 میلیارد 263.78 میلیارد 237.05 میلیارد
1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

8.36 میلیارد 7.59 میلیارد 7.52 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

30.2 میلیارد 79.91 میلیارد 79.91 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

363.34 میلیارد 327.01 میلیارد 327.08 میلیارد

پیش پرداخت ها

- 30.19 میلیارد 30.19 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

19.16 میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

290.82 میلیارد - 140.07 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 140.07 میلیارد -

موجودی کالای ساخته شده

- 18.77 میلیارد 24.51 میلیارد

سایر موجودی ها

- 11.57 میلیارد 5.82 میلیارد

موجودی مواد و کالا

290.82 میلیارد 170.41 میلیارد 170.41 میلیارد

جمع دارایی های جاری

711.87 میلیارد 615.11 میلیارد 615.11 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

427 میلیون 427 میلیون 427 میلیون

دارایی های نامشهود

1.21 میلیارد 1.05 میلیارد 1.05 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

234.7 میلیارد 192.27 میلیارد 192.27 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

234.7 میلیارد 192.27 میلیارد 192.27 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

948.2 میلیارد 808.86 میلیارد 808.86 میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

420.92 میلیارد 344 میلیارد 344 میلیارد

پیش دریافت ها

2.4 میلیارد 6.2 میلیارد 6.2 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1.23 میلیارد 1.4 میلیارد 1.4 میلیارد

جمع بدهی های جاری

424.55 میلیارد 351.59 میلیارد 351.59 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

23.79 میلیارد 18.19 میلیارد 18.19 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

448.34 میلیارد 369.78 میلیارد 369.78 میلیارد

سرمایه

245 میلیارد 245 میلیارد 245 میلیارد

سود و زیان انباشته

234.48 میلیارد 173.7 میلیارد 173.7 میلیارد

اندوخته قانونی

20.38 میلیارد 20.38 میلیارد 20.38 میلیارد

سایر اندوخته ها

1,000 1,000 1,000

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

499.86 میلیارد 439.08 میلیارد 439.08 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

948.2 میلیارد 808.86 میلیارد 808.86 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

8.36 میلیارد 7.59 میلیارد 7.52 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

363.34 میلیارد 327.01 میلیارد 327.08 میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

19.16 میلیارد - -

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

420.92 میلیارد 344 میلیارد 344 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

499.86 میلیارد 439.08 میلیارد 439.08 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

17.77 میلیارد - -

تسهیلات جاری مالی دریافتی

4.23 میلیارد - -

افزایش سرمایه در جریان

1.253 هزار میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی