شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه ما

ما | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,039 5.00
قیمت پایانی: 7,039 5.00

سود و زیان

1398/03/11
سال مالی 1397/12/29
1397/04/30
سال مالی 1396/12/29
1396/03/21
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

- - 2.485 هزار میلیارد

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

- - 710.86 - میلیارد

تفاوت قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

- - 274.38 میلیارد

جمع درآمد های مشاع

- - -

درآمد کارمزد

- - 179.3 میلیارد

سایر درآمدهای غیرمشاع

- - 207.51 میلیارد

جمع درآمد های غیر مشاع

- - -

جمع درآمدها

- - -

درآمد حق بیمه صادره

7.252 هزار میلیارد 4.465 هزار میلیارد 3.664 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه

3.418 - هزار میلیارد 2.001 - هزار میلیارد 1.744 - هزار میلیارد

درآمد حق بیمه

3.833 هزار میلیارد 2.465 هزار میلیارد 1.92 هزار میلیارد

حق بیمه اتکائی واگذاری

2.253 هزار میلیارد 1.372 هزار میلیارد 1.115 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری

1.014 - هزار میلیارد 616.6 - میلیارد 483.11 - میلیارد

هزینه حق بیمه اتکائی واگذاری

1.239 هزار میلیارد 755.11 میلیارد 632.04 میلیارد

درآمد حق بیمه سهم نگهداری

2.594 هزار میلیارد 1.71 هزار میلیارد 1.288 هزار میلیارد

خسارت پرداختی

2.907 هزار میلیارد 1.979 هزار میلیارد 1.286 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخایر خسارت

249.24 میلیارد 157.49 میلیارد 408.78 میلیارد

هزینه خسارت

3.156 هزار میلیارد 2.136 هزار میلیارد 1.695 هزار میلیارد

خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی

596.44 میلیارد 479.92 میلیارد 270.42 میلیارد

افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاری

40.17 میلیارد 28.3 میلیارد 324.35 میلیارد

خسارت سهم بیمه گران اتکائی

636.62 میلیارد 508.22 میلیارد 594.77 میلیارد

هزینه خسارت سهم نگهداری

2.52 - هزار میلیارد 1.628 - هزار میلیارد 1.1 - هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

- - 1.009 هزار میلیارد

هزینه کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

512.04 میلیارد 363.85 میلیارد 271.69 میلیارد

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

478.18 میلیارد 268.44 میلیارد 241.12 میلیارد

خالص درآمد (هزینه) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

33.87 - میلیارد 95.42 - میلیارد 30.57 - میلیارد

کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی

170.07 - میلیارد 68.62 - میلیارد 4.59 - میلیارد

هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی

81.42 میلیارد 56.29 میلیارد 37.85 میلیارد

سایر هزینه های بیمه ای

503.91 - میلیارد 265.87 - میلیارد 253.28 - میلیارد

خالص سایر درآمد ها و هزینه های بیمه ای

755.4 - میلیارد 390.79 - میلیارد 295.73 - میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

1.495 هزار میلیارد 1.044 هزار میلیارد 664.04 میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل ذخائر فنی

1.495 هزار میلیارد 1.044 هزار میلیارد 664.04 میلیارد

سود ناخالص فعالیت بیمه ای

780.01 میلیارد 639.66 میلیارد 525.34 میلیارد

سود ناویژه

- - 490.63 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

- - 355.61 میلیارد

کارمزد پرداختی (هزینه کارمزد)

- - 192.01 میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

454.12 میلیارد 320.85 میلیارد 296.68 میلیارد

هزینه های اداری و عمومی و پرسنلی

630.22 میلیارد 543.12 میلیارد 475.13 میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل سایر منابع

454.12 میلیارد 320.85 میلیارد 296.68 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

603.91 میلیارد 417.39 میلیارد 346.9 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

659.76 میلیارد 432.54 میلیارد 350.48 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

659.76 میلیارد 432.54 میلیارد 350.48 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

421.92 میلیارد 328.22 میلیارد 292.32 میلیارد

تعدیلات سنواتی

166.64 - میلیارد 103.96 - میلیارد -

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

337.5 - میلیارد 170 - میلیارد 262 - میلیارد

سود قابل تخصیص

577.54 میلیارد 486.8 میلیارد 380.79 میلیارد

اندوخته قانونی

32.99 میلیارد 21.63 میلیارد 17.52 میلیارد

سایر اندوخته ها

65.98 میلیارد - 35.05 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

420 میلیارد 337.5 میلیارد 170 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

58.58 میلیارد 127.68 میلیارد 158.22 میلیارد

سرمایه

1.5 هزار میلیارد 1.5 هزار میلیارد 1000 میلیارد

EPS خالص

439.84 288.36 350.48
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.81 هزار میلیارد - -

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

469.85 - میلیارد - -

تفاوت قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

69.19 میلیارد - -

جمع درآمد های مشاع

- - -

درآمد کارمزد

114.19 میلیارد - -

سایر درآمدهای غیرمشاع

136.63 میلیارد - -

جمع درآمد های غیر مشاع

- - -

جمع درآمدها

- - -

درآمد حق بیمه صادره

1.81 هزار میلیارد 7.252 هزار میلیارد 7.252 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه

538.12 - میلیارد 3.418 - هزار میلیارد 3.418 - هزار میلیارد

درآمد حق بیمه

1.272 هزار میلیارد 3.833 هزار میلیارد 3.833 هزار میلیارد

حق بیمه اتکائی واگذاری

469.85 میلیارد 2.253 هزار میلیارد 2.253 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری

69.19 - میلیارد 1.014 - هزار میلیارد 1.014 - هزار میلیارد

هزینه حق بیمه اتکائی واگذاری

400.67 میلیارد 1.239 هزار میلیارد 1.239 هزار میلیارد

درآمد حق بیمه سهم نگهداری

871.05 میلیارد 2.594 هزار میلیارد 2.594 هزار میلیارد

خسارت پرداختی

762.98 میلیارد 2.907 هزار میلیارد 2.907 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخایر خسارت

348.59 میلیارد 249.24 میلیارد 249.24 میلیارد

هزینه خسارت

1.112 هزار میلیارد 3.156 هزار میلیارد 3.156 هزار میلیارد

خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی

150.25 میلیارد 596.44 میلیارد 596.44 میلیارد

افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاری

202.44 میلیارد 40.17 میلیارد 40.17 میلیارد

خسارت سهم بیمه گران اتکائی

352.68 میلیارد 636.62 میلیارد 636.62 میلیارد

هزینه خسارت سهم نگهداری

758.89 - میلیارد 2.52 - هزار میلیارد 2.52 - هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

538.12 میلیارد - -

هزینه کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

163.83 میلیارد 512.04 میلیارد 512.04 میلیارد

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

114.19 میلیارد 478.18 میلیارد 478.18 میلیارد

خالص درآمد (هزینه) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

49.64 - میلیارد 33.87 - میلیارد 33.87 - میلیارد

کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی

102.64 - میلیارد 170.07 - میلیارد 170.07 - میلیارد

هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی

25.98 میلیارد 81.42 میلیارد 81.42 میلیارد

سایر هزینه های بیمه ای

121.58 - میلیارد 503.91 - میلیارد 503.91 - میلیارد

خالص سایر درآمد ها و هزینه های بیمه ای

250.2 - میلیارد 755.4 - میلیارد 755.4 - میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

527.85 میلیارد 1.495 هزار میلیارد 1.495 هزار میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل ذخائر فنی

527.85 میلیارد 1.495 هزار میلیارد 1.495 هزار میلیارد

سود ناخالص فعالیت بیمه ای

340.18 میلیارد 780.01 میلیارد 780.01 میلیارد

سود ناویژه

342.18 میلیارد - -

هزینه های عمومی و اداری

195.93 میلیارد - -

کارمزد پرداختی (هزینه کارمزد)

163.83 میلیارد - -

درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

138.63 میلیارد 454.12 میلیارد 454.12 میلیارد

هزینه های اداری و عمومی و پرسنلی

195.93 میلیارد 630.22 میلیارد 630.22 میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل سایر منابع

138.63 میلیارد 454.12 میلیارد 454.12 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

282.88 میلیارد 603.91 میلیارد 603.91 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

301.73 میلیارد 659.76 میلیارد 659.76 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

301.73 میلیارد 659.76 میلیارد 659.76 میلیارد

سرمایه

1.5 هزار میلیارد 1.5 هزار میلیارد 1.5 هزار میلیارد

EPS خالص

201.16 439.84 439.84
1396/08/16
سال مالی 1396/12/29
1396/08/1
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.947 هزار میلیارد 4.515 هزار میلیارد 2.485 هزار میلیارد

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

575.83 - میلیارد 1.326 - هزار میلیارد 710.86 - میلیارد

تفاوت قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

204.43 میلیارد 711.77 میلیارد 274.38 میلیارد

جمع درآمد های مشاع

- - -

درآمد کارمزد

109.53 میلیارد 261.94 میلیارد 179.3 میلیارد

سایر درآمدهای غیرمشاع

162.54 میلیارد 280.65 میلیارد 207.51 میلیارد

جمع درآمد های غیر مشاع

- - -

جمع درآمدها

- - -

درآمد حق بیمه صادره

4.512 هزار میلیارد 4.515 هزار میلیارد 4.515 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه

2.003 - هزار میلیارد 2.268 - هزار میلیارد 2.268 - هزار میلیارد

درآمد حق بیمه

2.509 هزار میلیارد 2.247 هزار میلیارد 2.247 هزار میلیارد

حق بیمه اتکائی واگذاری

1.372 هزار میلیارد 1.326 هزار میلیارد 1.326 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری

589.71 - میلیارد 711.77 - میلیارد 711.77 - میلیارد

هزینه حق بیمه اتکائی واگذاری

782.64 میلیارد 614.09 میلیارد 614.09 میلیارد

درآمد حق بیمه سهم نگهداری

1.726 هزار میلیارد 1.633 هزار میلیارد 1.633 هزار میلیارد

خسارت پرداختی

1.859 هزار میلیارد 1.511 هزار میلیارد 1.508 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخایر خسارت

285.5 میلیارد 157.54 میلیارد 157.21 میلیارد

هزینه خسارت

2.144 هزار میلیارد 1.669 هزار میلیارد 1.666 هزار میلیارد

خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی

407.73 میلیارد 337.29 میلیارد 334.44 میلیارد

افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاری

95.54 میلیارد 34.31 میلیارد 34.26 میلیارد

خسارت سهم بیمه گران اتکائی

503.27 میلیارد 371.6 میلیارد 368.7 میلیارد

هزینه خسارت سهم نگهداری

1.641 - هزار میلیارد 1.297 - هزار میلیارد 1.297 - هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

752.64 میلیارد 2.268 هزار میلیارد 1.009 هزار میلیارد

هزینه کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

340.93 میلیارد 298.87 میلیارد 298.87 میلیارد

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

273.67 میلیارد 261.94 میلیارد 261.94 میلیارد

خالص درآمد (هزینه) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

67.26 - میلیارد 36.93 - میلیارد 36.93 - میلیارد

کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی

134.19 - میلیارد 113.45 - میلیارد 113.45 - میلیارد

هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی

51.87 میلیارد 53.38 میلیارد 53.38 میلیارد

سایر هزینه های بیمه ای

180.44 - میلیارد 335.17 - میلیارد 244.86 - میلیارد

هزینه سهم ناجا

12.02 میلیارد - 20.02 میلیارد

هزینه سهم بهداشت

65.6 میلیارد - 70.29 میلیارد

خالص سایر درآمد ها و هزینه های بیمه ای

444.11 - میلیارد 502 - میلیارد 502 - میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

1.032 هزار میلیارد 967.77 میلیارد 967.67 میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل ذخائر فنی

1.032 هزار میلیارد 967.77 میلیارد 967.67 میلیارد

سود ناخالص فعالیت بیمه ای

605.79 میلیارد 764.59 میلیارد 764.94 میلیارد

سود ناویژه

296.41 میلیارد 764.59 میلیارد 490.63 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

283.77 میلیارد 599.52 میلیارد 355.61 میلیارد

کارمزد پرداختی (هزینه کارمزد)

157.31 میلیارد 298.87 میلیارد 192.01 میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

313.57 میلیارد 280.65 میلیارد 280.62 میلیارد

هزینه های اداری و عمومی و پرسنلی

562.2 میلیارد 599.52 میلیارد 599.52 میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل سایر منابع

313.57 میلیارد 280.65 میلیارد 280.62 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

357.15 میلیارد 445.72 میلیارد 446.05 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

362.15 میلیارد 450.72 میلیارد 451.05 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

362.15 میلیارد 450.72 میلیارد 451.05 میلیارد

سرمایه

1.5 هزار میلیارد 1000 میلیارد 1000 میلیارد

EPS خالص

241.44 450.72 451.05
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی