شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه ما

ما | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,039 5.00
قیمت پایانی: 7,039 5.00
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/01/11

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,039 پایانی 7,039 335.00
بیشترین 7,039 کمترین 7,039
حجم 8.159 میلیون دفعات 793
حد قیمت 6,369 - 7,039 ارزش 57.432 میلیارد
حجم مبنا 7.74 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 1399/01/11

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
188 1.705 میلیون 7,039 7,234 40 1
1 2,100 7,038 7,288 904 1
3 570 7,030 - - 0
1 200 7,025 - - 0
1 1,000 7,021 - - 0

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/01/11

حقیقی حقوقی
450 تعداد خریدار 16
6.983 میلیون حجم خرید 1.176 میلیون
170 تعداد فروشنده 4
2.185 میلیون حجم فروش 5.974 میلیون
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1396/07/24

50%

افزایش

سرمایه قبلی : 1000 میلیارد آورده : 500 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1396/10/22
سرمایه جدید : 1.5 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1397/04/17
تغییر سرمایه : 500 میلیارد صرف سهام : -
1398/03/11
سال مالی 1397/12/29
1397/04/30
سال مالی 1396/12/29
1396/03/21
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 112.62 میلیارد 88.89 میلیارد 84.73 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 7.42 هزار میلیارد 6.416 هزار میلیارد 4.997 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 266.46 میلیارد
مطالبات از بانک مرکزی - - 856.48 میلیارد
مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان 2.443 هزار میلیارد 1.086 هزار میلیارد 856.48 میلیارد
سایر حسابها و اسناد دریافتنی 513.19 میلیارد 310.86 میلیارد -
سهم بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی 3.973 هزار میلیارد 2.919 هزار میلیارد 2.274 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی - - 266.46 میلیارد
جمع دارایی های جاری 14.462 هزار میلیارد 10.82 هزار میلیارد 8.478 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 2.531 هزار میلیارد 895 میلیارد 991.66 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت - - 32.88 میلیارد
دارایی های نامشهود 34.12 میلیارد 36.23 میلیارد 3.63 میلیارد
سایر دارایی ها 454.42 میلیارد 268.58 میلیارد 233.04 میلیارد
مطالبات بلند مدت - 5.38 میلیارد 32.88 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 608.22 میلیارد 571.93 میلیارد 600.71 میلیارد
خالص دارایی های ثابت - - -
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 18.09 هزار میلیارد 12.597 هزار میلیارد 10.34 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 580.42 میلیارد 243.54 میلیارد 369.72 میلیارد
بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته - - 421.79 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 39.3 میلیارد - -
تسهیلات جاری مالی دریافتی - - 5.696 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی - 54.29 میلیارد 378.1 میلیارد
بدهی به بانک مرکزی - - 168.53 میلیارد
سایر سپرده ها - - 369.72 میلیارد
بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان 246.98 میلیارد 198.12 میلیارد 168.53 میلیارد
بدهی به بیمه گذاران اتکایی 176.41 میلیارد 74.07 میلیارد 94.4 میلیارد
بدهی به بیمه مرکزی ایران 647.58 میلیارد 154.9 میلیارد 327.39 میلیارد
ذخیره حق بیمه 11.115 هزار میلیارد 7.696 هزار میلیارد 5.696 هزار میلیارد
ذخیره خسارت معوق 1.385 هزار میلیارد 1.12 هزار میلیارد 978.37 میلیارد
ذخیره ریسکهای منقضی نشده 47.89 میلیارد 21.84 میلیارد 5.73 میلیارد
سایر ذخائر فنی 509.86 میلیارد 339.79 میلیارد 193.98 میلیارد
بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش - - 978.37
جمع بدهی های جاری 14.748 هزار میلیارد 9.903 هزار میلیارد 8.212 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 67.55 میلیارد 41.6 میلیارد 27.55 میلیارد
حق بیمه سالهای آینده 919.44 میلیارد 573.36 میلیارد 560.43 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 15.735 هزار میلیارد 10.518 هزار میلیارد 8.8 هزار میلیارد
سرمایه 1.5 هزار میلیارد 1000 میلیارد 1000 میلیارد
سود و زیان انباشته 478.58 میلیارد 421.92 میلیارد 328.22 میلیارد
اندوخته قانونی 125.36 میلیارد 92.38 میلیارد 70.75 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان - 380.74 میلیارد -
اندوخته سرمایه ای 250.73 میلیارد 184.75 میلیارد 141.5 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 2.355 هزار میلیارد 2.08 هزار میلیارد 1.54 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 18.09 هزار میلیارد 12.597 هزار میلیارد 10.34 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 1.5 هزار میلیارد 1000 میلیارد 1000 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 58.58 میلیارد 127.68 میلیارد 158.22 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 125.36 میلیارد 92.38 میلیارد 70.75 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب - 380.74 میلیارد -
اندوخته سرمایه ای مصوب 250.73 میلیارد 184.75 میلیارد 141.5 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 1.935 هزار میلیارد 1.786 هزار میلیارد 1.37 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 112.62 میلیارد 88.89 میلیارد 84.73 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی 513.19 میلیارد 310.86 میلیارد -
حساب ها و اسناد دریافتنی - - 266.46 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
بدهی به شرکت های گروه و شرکت های وابسته - - 421.79 میلیارد
ذخیره ریسک های منقضی نشده 47.89 میلیارد 21.84 میلیارد 5.73 میلیارد
حق بیمه سال های آینده 919.44 میلیارد 573.36 میلیارد 560.43 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 2.355 هزار میلیارد 2.08 هزار میلیارد 1.54 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 1.935 هزار میلیارد 1.786 هزار میلیارد 1.37 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 116.92 میلیارد 112.62 میلیارد 112.62 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 8.391 هزار میلیارد 7.42 هزار میلیارد 7.42 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 570.34 میلیارد - -
مطالبات از بانک مرکزی 2.388 هزار میلیارد - -
مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان 2.388 هزار میلیارد 2.443 هزار میلیارد 2.443 هزار میلیارد
سایر حسابها و اسناد دریافتنی 570.34 میلیارد 513.19 میلیارد 513.19 میلیارد
سهم بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی 4.245 هزار میلیارد 3.973 هزار میلیارد 3.973 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 15.711 هزار میلیارد 14.462 هزار میلیارد 14.462 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 2.522 هزار میلیارد 2.531 هزار میلیارد 2.531 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 33.62 میلیارد 34.12 میلیارد 34.12 میلیارد
سایر دارایی ها 522.34 میلیارد 454.42 میلیارد 454.42 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 608.1 میلیارد 608.22 میلیارد 608.22 میلیارد
خالص دارایی های ثابت - - -
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 19.397 هزار میلیارد 18.09 هزار میلیارد 18.09 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 553.72 میلیارد 580.42 میلیارد 580.42 میلیارد
بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته 691.67 میلیارد - -
ذخیره مالیات بر درآمد 39.3 میلیارد 39.3 میلیارد 39.3 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 11.653 هزار میلیارد - -
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 420 میلیارد - -
بدهی به بانک مرکزی 235.24 میلیارد - -
سایر سپرده ها 577.34 میلیارد - -
بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان 235.24 میلیارد 246.98 میلیارد 246.98 میلیارد
بدهی به بیمه گذاران اتکایی 185.96 میلیارد 176.41 میلیارد 176.41 میلیارد
بدهی به بیمه مرکزی ایران 505.71 میلیارد 647.58 میلیارد 647.58 میلیارد
ذخیره حق بیمه 11.653 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد
ذخیره خسارت معوق 1.728 هزار میلیارد 1.385 هزار میلیارد 1.385 هزار میلیارد
ذخیره ریسکهای منقضی نشده 53.76 میلیارد 47.89 میلیارد 47.89 میلیارد
سایر ذخائر فنی 612.5 میلیارد 509.86 میلیارد 509.86 میلیارد
بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش 1.73 میلیون - -
جمع بدهی های جاری 15.987 هزار میلیارد 14.748 هزار میلیارد 14.748 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 88.03 میلیارد 67.55 میلیارد 67.55 میلیارد
حق بیمه سالهای آینده 1.038 هزار میلیارد 919.44 میلیارد 919.44 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 17.113 هزار میلیارد 15.735 هزار میلیارد 15.735 هزار میلیارد
سرمایه 1.5 هزار میلیارد 1.5 هزار میلیارد 1.5 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 362.3 میلیارد 478.58 میلیارد 478.58 میلیارد
اندوخته قانونی 140.45 میلیارد 125.36 میلیارد 125.36 میلیارد
اندوخته سرمایه ای 280.9 میلیارد 250.73 میلیارد 250.73 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 2.284 هزار میلیارد 2.355 هزار میلیارد 2.355 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 19.397 هزار میلیارد 18.09 هزار میلیارد 18.09 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 116.92 میلیارد 112.62 میلیارد 112.62 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 570.34 میلیارد - -
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی 570.34 میلیارد 513.19 میلیارد 513.19 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
بدهی به شرکت های گروه و شرکت های وابسته 691.67 میلیارد - -
ذخیره ریسک های منقضی نشده 53.76 میلیارد 47.89 میلیارد 47.89 میلیارد
حق بیمه سال های آینده 1.038 هزار میلیارد 919.44 میلیارد 919.44 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 2.284 هزار میلیارد 2.355 هزار میلیارد 2.355 هزار میلیارد
مطالبات بلند مدت 3.01 میلیارد - -
موجودی مواد و کالا 4.937 هزار میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 8.21 % رتبه 478
۶ ماهه 31.13 % رتبه 444
۹ ماهه 186.6 % رتبه 396
۱ ساله 278.24 % رتبه 380
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.559 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.11

P/B

20.46 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
پارسیان 12.00 7,517 2.432 میلیون 18.116 میلیارد 30.004 هزار میلیارد 1399/01/11
ملت 413.00 8,688 4.498 میلیون 39.076 میلیارد 24.407 هزار میلیارد 1399/01/11
دانا 261.00 5,481 38.345 میلیون 210.161 میلیارد 21.924 هزار میلیارد 1399/01/11
آسیا 263.00 9,920 13.605 میلیون 132.517 میلیارد 22.402 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۲:۴۰:۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۲:۴۰:۴۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۵:۰۳:۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۵:۰۳:۲۰
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۱۰:۴۱:۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۱۰:۴۱:۴۴
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۱:۰۴:۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۱:۰۴:۱۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۴:۳۸:۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۴:۳۸:۲۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۲:۲۱:۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۲:۲۱:۵۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۲:۲۷:۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۲:۲۷:۲۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۵:۴۲:۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۵:۴۲:۳۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۱:۵۳:۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۱:۵۳:۱۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۵:۰۲:۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۵:۰۲:۰۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۵:۴۲:۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۵:۴۲:۴۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ - ۱۴:۵۷:۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ - ۱۴:۵۷:۲۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییر درمفادقرارداد اتکایی -افزایش حق بیمه نگهداری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۰:۰۴:۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۰:۰۴:۳۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ - ۱۵:۲۲:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ - ۱۵:۲۲:۵۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ - ۱۶:۲۴:۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ - ۱۶:۲۴:۲۱
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ - ۰۹:۳۳:۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ - ۰۹:۳۳:۰۴
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۴:۵۰:۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۴:۵۰:۴۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۰۸:۵۴:۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۰۸:۵۴:۲۱
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - ۰۹:۳۳:۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - ۰۹:۳۳:۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ - ۱۱:۴۰:۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ - ۱۱:۴۰:۴۰
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
13.76
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: 13.37
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
188 1.705 میلیون 7,039 7,234 40 1
1 2,100 7,038 7,288 904 1
3 570 7,030 - - 0

داده ها

آخرین معامله 7,039 335.00 5.00
قیمت پایانی 7,039 335.00 5.00
اولین قیمت 7,039
قیمت دیروز 6,704
بازه روز 7,039 7,039
قیمت مجاز 7,039 6,369
بازه هفته 7,039 6,191
بازه سال - -
P/E 13.37
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور 20.46 %
حجم مبنا 7.74 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 793
حجم معاملات 8.159 میلیون
ارزش معاملات 57.432 میلیارد
ارزش بازار 10.559 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.983 میلیون 2.185 میلیون
حقوقی 1.176 میلیون 5.974 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 466 174
حقیقی 450 170
حقوقی 16 4
تغییر حقوقی به حقیقی 33.777 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
188 1.705 میلیون 7,039 7,234 40 1
1 2,100 7,038 7,288 904 1
3 570 7,030 - - 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/14)