شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه ما

ما | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,039 5.00
قیمت پایانی: 7,039 5.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:702
حجم:7.648 میلیون
ارزش:53.835 میلیارد
اولین:7,039
کمترین:7,039
بیشترین:7,039
قیمت:7,039
تغییر:166.00
درصد تغییر:2.42
قیمت:7,035
تغییر:331.00
درصد تغییر:4.94
1399/01/10
تعداد:273
حجم:3.729 میلیون
ارزش:25.627 میلیارد
اولین:6,873
کمترین:6,873
بیشترین:6,873
قیمت:6,873
تغییر:90.00
درصد تغییر:1.33
قیمت:6,704
تغییر:158.00
درصد تغییر:2.41
1399/01/9
تعداد:172
حجم:2.057 میلیون
ارزش:13.954 میلیارد
اولین:6,783
کمترین:6,783
بیشترین:6,783
قیمت:6,783
تغییر:153.00
درصد تغییر:2.31
قیمت:6,546
تغییر:86.00
درصد تغییر:1.33
1399/01/6
تعداد:700
حجم:4.288 میلیون
ارزش:28.218 میلیارد
اولین:6,339
کمترین:6,191
بیشترین:6,630
قیمت:6,630
تغییر:355.00
درصد تغییر:5.66
قیمت:6,460
تغییر:144.00
درصد تغییر:2.28
1399/01/5
تعداد:695
حجم:2.445 میلیون
ارزش:15.218 میلیارد
اولین:6,379
کمترین:6,092
بیشترین:6,399
قیمت:6,275
تغییر:4.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:6,316
تغییر:42.00
درصد تغییر:0.66
1398/12/29
تعداد:806
حجم:2.819 میلیون
ارزش:17.65 میلیارد
اولین:6,359
کمترین:6,160
بیشترین:6,359
قیمت:6,279
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,358
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:806
حجم:2.819 میلیون
ارزش:17.65 میلیارد
اولین:6,359
کمترین:6,160
بیشترین:6,359
قیمت:6,279
تغییر:97.00
درصد تغییر:1.57
قیمت:6,358
تغییر:60.00
درصد تغییر:0.94
1398/12/27
تعداد:135
حجم:334,415
ارزش:2.085 میلیارد
اولین:6,428
کمترین:6,150
بیشترین:6,428
قیمت:6,182
تغییر:239.00
درصد تغییر:3.72
قیمت:6,418
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.12
1398/12/22
تعداد:874
حجم:3.67 میلیون
ارزش:23.775 میلیارد
اولین:6,203
کمترین:6,203
بیشترین:6,580
قیمت:6,421
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,426
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:874
حجم:3.67 میلیون
ارزش:23.775 میلیارد
اولین:6,203
کمترین:6,203
بیشترین:6,580
قیمت:6,421
تغییر:156.00
درصد تغییر:2.49
قیمت:6,426
تغییر:49.00
درصد تغییر:0.77
1398/12/20
تعداد:656
حجم:2.331 میلیون
ارزش:14.517 میلیارد
اولین:6,200
کمترین:6,123
بیشترین:6,408
قیمت:6,265
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:6,377
تغییر:80.00
درصد تغییر:1.24
1398/12/19
تعداد:862
حجم:3.415 میلیون
ارزش:21.512 میلیارد
اولین:6,400
کمترین:6,259
بیشترین:6,550
قیمت:6,259
تغییر:311.00
درصد تغییر:4.73
قیمت:6,457
تغییر:131.00
درصد تغییر:1.99
1398/12/18
تعداد:916
حجم:3.659 میلیون
ارزش:23.896 میلیارد
اولین:6,763
کمترین:6,340
بیشترین:6,763
قیمت:6,570
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,588
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:916
حجم:3.659 میلیون
ارزش:23.896 میلیارد
اولین:6,763
کمترین:6,340
بیشترین:6,763
قیمت:6,570
تغییر:193.00
درصد تغییر:2.85
قیمت:6,588
تغییر:53.00
درصد تغییر:0.80
1398/12/14
تعداد:2,308
حجم:14.638 میلیون
ارزش:97.213 میلیارد
اولین:6,449
کمترین:6,422
بیشترین:6,763
قیمت:6,763
تغییر:341.00
درصد تغییر:5.31
قیمت:6,641
تغییر:200.00
درصد تغییر:3.11
1398/12/13
تعداد:1,420
حجم:5.885 میلیون
ارزش:37.801 میلیارد
اولین:6,480
کمترین:6,292
بیشترین:6,580
قیمت:6,422
تغییر:73.00
درصد تغییر:1.12
قیمت:6,441
تغییر:58.00
درصد تغییر:0.89
1398/12/12
تعداد:1,347
حجم:5.267 میلیون
ارزش:34.403 میلیارد
اولین:6,677
کمترین:6,400
بیشترین:6,677
قیمت:6,495
تغییر:17.00
درصد تغییر:0.26
قیمت:6,499
تغییر:72.00
درصد تغییر:1.12
1398/12/11
تعداد:1,089
حجم:5.434 میلیون
ارزش:34.92 میلیارد
اولین:6,293
کمترین:6,201
بیشترین:6,478
قیمت:6,478
تغییر:315.00
درصد تغییر:5.11
قیمت:6,427
تغییر:257.00
درصد تغییر:4.17
1398/12/10
تعداد:889
حجم:4.504 میلیون
ارزش:27.79 میلیارد
اولین:6,228
کمترین:6,163
بیشترین:6,449
قیمت:6,163
تغییر:237.00
درصد تغییر:3.70
قیمت:6,170
تغییر:317.00
درصد تغییر:4.89
1398/12/7
تعداد:861
حجم:3.316 میلیون
ارزش:21.508 میلیارد
اولین:6,650
کمترین:6,352
بیشترین:6,650
قیمت:6,400
تغییر:180.00
درصد تغییر:2.74
قیمت:6,487
تغییر:88.00
درصد تغییر:1.34
1398/12/6
تعداد:1,114
حجم:4.768 میلیون
ارزش:31.348 میلیارد
اولین:6,527
کمترین:6,410
بیشترین:6,660
قیمت:6,580
تغییر:80.00
درصد تغییر:1.23
قیمت:6,575
تغییر:41.00
درصد تغییر:0.63
1398/12/5
تعداد:1,265
حجم:5.837 میلیون
ارزش:38.139 میلیارد
اولین:6,679
کمترین:6,351
بیشترین:6,679
قیمت:6,500
تغییر:29.00
درصد تغییر:0.44
قیمت:6,534
تغییر:126.00
درصد تغییر:1.97
1398/12/4
تعداد:1,413
حجم:12.731 میلیون
ارزش:81.582 میلیارد
اولین:6,200
کمترین:6,170
بیشترین:6,529
قیمت:6,529
تغییر:324.00
درصد تغییر:5.22
قیمت:6,408
تغییر:189.00
درصد تغییر:3.04
1398/12/3
تعداد:375
حجم:1.466 میلیون
ارزش:9.116 میلیارد
اولین:6,072
کمترین:6,072
بیشترین:6,349
قیمت:6,205
تغییر:190.00
درصد تغییر:2.97
قیمت:6,219
تغییر:168.00
درصد تغییر:2.63
1398/11/30
تعداد:519
حجم:1.952 میلیون
ارزش:12.465 میلیارد
اولین:6,340
کمترین:6,160
بیشترین:6,450
قیمت:6,395
تغییر:295.00
درصد تغییر:4.84
قیمت:6,387
تغییر:223.00
درصد تغییر:3.62
1398/11/29
تعداد:599
حجم:2.136 میلیون
ارزش:13.168 میلیارد
اولین:6,279
کمترین:6,057
بیشترین:6,300
قیمت:6,100
تغییر:180.00
درصد تغییر:2.87
قیمت:6,164
تغییر:115.00
درصد تغییر:1.83
1398/11/28
تعداد:771
حجم:3.362 میلیون
ارزش:21.112 میلیارد
اولین:6,372
کمترین:6,209
بیشترین:6,372
قیمت:6,280
تغییر:76.00
درصد تغییر:1.23
قیمت:6,279
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.10
1398/11/27
تعداد:496
حجم:2.415 میلیون
ارزش:15.148 میلیارد
اولین:6,242
کمترین:6,200
بیشترین:6,398
قیمت:6,204
تغییر:32.00
درصد تغییر:0.51
قیمت:6,273
تغییر:31.00
درصد تغییر:0.50
1398/11/26
تعداد:452
حجم:1.727 میلیون
ارزش:10.783 میلیارد
اولین:6,378
کمترین:6,170
بیشترین:6,378
قیمت:6,236
تغییر:24.00
درصد تغییر:0.38
قیمت:6,242
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.08
1398/11/23
تعداد:530
حجم:2.556 میلیون
ارزش:15.941 میلیارد
اولین:6,130
کمترین:6,043
بیشترین:6,375
قیمت:6,260
تغییر:160.00
درصد تغییر:2.62
قیمت:6,237
تغییر:90.00
درصد تغییر:1.46
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی