شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه ما

ما | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,039 5.00
قیمت پایانی: 7,039 5.00

نسبت های مالی

1398/03/11
سال مالی 1397/12/29
1397/04/30
سال مالی 1396/12/29
1396/03/21
سال مالی 1395/12/29

سود به سود ناویژه

- - 71.43

بازده دارایی ها ROA

3.65 3.43 3.39

درصد بازده سرمایه

43.98 28.84 35.05

بازدهی سرمایه ROE

28.02 20.80 22.75

بازده سرمایه در گردش

230.56 - 47.14 131.50

سنجش سودمندی وام

7.68 6.06 6.71

نسبت جاری

0.98 1.09 1.03

نسبت آنی

0.98 1.09 1.03

نسبت نقدینگی

0.51 0.66 0.62

نسبت کفایت نقد

6.77 - 6.55 - 8.17 -

نسبت گردش نقد

0.20 0.14 0.21

سرمایه در گردش خالص

286.16 - 917.63 266.53

نسبت دارایی های جاری

0.80 0.86 0.82

نسبت بدهی

0.87 0.83 0.85

نسبت بدهی به ارزش ویژه

6.68 5.06 5.71

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.03 0.02 0.02

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

6.26 4.76 5.33

نسبت مالکانه

13.02 16.51 14.90

نسبت پوشش بهره

- - 157.09 -

نسبت بار مالی وام

- - 9.43 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

- - 0.64

هزینه های مالی به سود خالص

- - 0.63
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

سود به سود ناویژه

88.18 - -

بازده دارایی ها ROA

1.56 3.65 3.65

درصد بازده سرمایه

20.12 43.98 43.98

بازدهی سرمایه ROE

13.21 28.02 28.02

بازده سرمایه در گردش

109.22 - 230.56 - 230.56 -

سنجش سودمندی وام

8.49 7.68 7.68

نسبت جاری

0.98 0.98 0.98

نسبت آنی

0.98 0.98 0.98

نسبت نقدینگی

0.53 0.51 0.51

نسبت کفایت نقد

298.69 - 6.77 - 6.77 -

نسبت گردش نقد

0.06 0.20 0.20

سرمایه در گردش خالص

276.27 - 286.16 - 286.16 -

نسبت دارایی های جاری

0.81 0.80 0.80

نسبت بدهی

0.88 0.87 0.87

نسبت بدهی به ارزش ویژه

7.49 6.68 6.68

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.04 0.03 0.03

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

7.00 6.26 6.26

نسبت مالکانه

11.77 13.02 13.02

نسبت پوشش بهره

- - 157.09 -

نسبت بار مالی وام

- - 9.43 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

- - 0.64

هزینه های مالی به سود خالص

- - 0.63
1394/12/20
سال مالی 1395/12/29
1394/04/15
سال مالی 1394/12/29

درصد بازده سرمایه

46.84 57.00 43.98

سود به سود ناویژه

- - 71.43

بازده دارایی ها ROA

3.65 3.43 3.39

بازدهی سرمایه ROE

28.02 20.80 22.75

بازده سرمایه در گردش

230.56 - 47.14 131.50

سنجش سودمندی وام

7.68 6.06 6.71

نسبت جاری

0.98 1.09 1.03

نسبت آنی

0.98 1.09 1.03

نسبت نقدینگی

0.51 0.66 0.62

نسبت کفایت نقد

6.77 - 6.55 - 8.17 -

نسبت گردش نقد

0.20 0.14 0.21

سرمایه در گردش خالص

286.16 - 917.63 266.53

نسبت دارایی های جاری

0.80 0.86 0.82

نسبت بدهی

0.87 0.83 0.85

نسبت بدهی به ارزش ویژه

6.68 5.06 5.71

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.03 0.02 0.02

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

6.26 4.76 5.33

نسبت مالکانه

13.02 16.51 14.90

نسبت پوشش بهره

- - 157.09 -

نسبت بار مالی وام

- - 9.43 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

- - 0.64

هزینه های مالی به سود خالص

- - 0.63
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی