شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه ما

ما | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,014 4.99
قیمت پایانی: 7,951 4.17

EPS

سال مالی 1398/12/29

421.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/11/23 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
421.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
393.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1398/07/24 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
421.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
201.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

440.00

سود واقعی

280.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/11 مجمع
واقعی :
نقدی :
440.00
280.00 (64٪)
1.5 هزار میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
440.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
334.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1397/07/28 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
214.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1397/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
64.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

288.00

سود واقعی

225.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
288.00
225.00 (78٪)
1.5 هزار میلیارد
1397/03/7 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
432.00 (0٪)
1000 میلیارد
1397/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
378.00 (0٪)
1000 میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
241.00 (0٪)
100.00
1000 میلیارد
1396/08/16 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
241.00
121.00 (50٪)
1.5 هزار میلیارد
1396/08/1 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
451.00
181.00 (40٪)
1000 میلیارد
1396/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
451.00
92.00 (20٪)
1000 میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
451.00
1000 میلیارد

سال مالی 1392/12/29

567.00

سود واقعی

165.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/04/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
567.00
165.00 (29٪)
400 میلیارد

سال مالی 1391/12/29

364.00

سود واقعی

290.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1392/02/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
364.00
290.00 (80٪)
400 میلیارد

سال مالی 1390/12/29

114.00

سود واقعی

75.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1391/02/20 مجمع
واقعی :
نقدی :
114.00
75.00 (66٪)
400 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

421.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/11/23 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
421.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
393.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1398/07/24 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
421.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
201.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

440.00

سود واقعی

280.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/11 مجمع
واقعی :
نقدی :
440.00
280.00 (64٪)
1.5 هزار میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
440.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
334.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1397/07/28 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
214.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1397/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
64.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

288.00

سود واقعی

225.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
288.00
225.00 (78٪)
1.5 هزار میلیارد
1397/03/7 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
288.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1397/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
252.00 (0٪)
1.5 هزار میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
161.00 (0٪)
100.00
1.5 هزار میلیارد
1396/08/16 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
241.00
121.00 (50٪)
20.00
1.5 هزار میلیارد
1396/08/1 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
301.00
121.00 (40٪)
1.5 هزار میلیارد
1396/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
301.00
61.00 (20٪)
1.5 هزار میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
301.00
1.5 هزار میلیارد

سال مالی 1392/12/29

567.00

سود واقعی

165.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/04/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
567.00
165.00 (29٪)
400 میلیارد

سال مالی 1391/12/29

364.00

سود واقعی

290.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1392/02/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
364.00
290.00 (80٪)
400 میلیارد

سال مالی 1390/12/29

114.00

سود واقعی

75.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1391/02/20 مجمع
واقعی :
نقدی :
114.00
75.00 (66٪)
400 میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی