شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه ما

ما | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,039 5.00
قیمت پایانی: 7,035 4.94

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

968.94 میلیارد 2.984 هزار میلیارد 2.984 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

- 391.79 - میلیارد 391.79 - میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

- 391.79 - میلیارد 391.79 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

3.24 - میلیارد 49.23 - میلیارد 49.23 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

1.129 - هزار میلیارد 27.615 - هزار میلیارد 27.615 - هزار میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

158.22 میلیارد 26.611 هزار میلیارد 26.611 هزار میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

36.08 - میلیارد 2.228 - هزار میلیارد 2.228 - هزار میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

45 میلیارد 591.57 میلیارد 591.57 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

965.16 - میلیارد 2.689 - هزار میلیارد 2.689 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

3.78 میلیارد 97.61 - میلیارد 97.61 - میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

- 119.26 میلیارد 119.26 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

- 119.26 میلیارد 119.26 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

3.78 میلیارد 21.65 میلیارد 21.65 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

112.62 میلیارد 88.89 میلیارد 88.89 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

518 میلیون 2.08 میلیارد 2.08 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

116.92 میلیارد 112.62 میلیارد 112.62 میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

411 میلیون - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی