شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه ما

ما | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,039 5.00
قیمت پایانی: 7,035 4.94

ترازنامه

1398/03/11
سال مالی 1397/12/29
1397/04/30
سال مالی 1396/12/29
1396/03/21
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

112.62 میلیارد 88.89 میلیارد 84.73 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

7.42 هزار میلیارد 6.416 هزار میلیارد 4.997 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- - 266.46 میلیارد

مطالبات از بانک مرکزی

- - 856.48 میلیارد

مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

2.443 هزار میلیارد 1.086 هزار میلیارد 856.48 میلیارد

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

513.19 میلیارد 310.86 میلیارد -

سهم بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی

3.973 هزار میلیارد 2.919 هزار میلیارد 2.274 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی

- - 266.46 میلیارد

جمع دارایی های جاری

14.462 هزار میلیارد 10.82 هزار میلیارد 8.478 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

2.531 هزار میلیارد 895 میلیارد 991.66 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

- - 32.88 میلیارد

دارایی های نامشهود

34.12 میلیارد 36.23 میلیارد 3.63 میلیارد

سایر دارایی ها

454.42 میلیارد 268.58 میلیارد 233.04 میلیارد

مطالبات بلند مدت

- 5.38 میلیارد 32.88 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

608.22 میلیارد 571.93 میلیارد 600.71 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

- - -

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

18.09 هزار میلیارد 12.597 هزار میلیارد 10.34 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

580.42 میلیارد 243.54 میلیارد 369.72 میلیارد

بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته

- - 421.79 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

39.3 میلیارد - -

تسهیلات جاری مالی دریافتی

- - 5.696 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

- 54.29 میلیارد 378.1 میلیارد

بدهی به بانک مرکزی

- - 168.53 میلیارد

سایر سپرده ها

- - 369.72 میلیارد

بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان

246.98 میلیارد 198.12 میلیارد 168.53 میلیارد

بدهی به بیمه گذاران اتکایی

176.41 میلیارد 74.07 میلیارد 94.4 میلیارد

بدهی به بیمه مرکزی ایران

647.58 میلیارد 154.9 میلیارد 327.39 میلیارد

ذخیره حق بیمه

11.115 هزار میلیارد 7.696 هزار میلیارد 5.696 هزار میلیارد

ذخیره خسارت معوق

1.385 هزار میلیارد 1.12 هزار میلیارد 978.37 میلیارد

ذخیره ریسکهای منقضی نشده

47.89 میلیارد 21.84 میلیارد 5.73 میلیارد

سایر ذخائر فنی

509.86 میلیارد 339.79 میلیارد 193.98 میلیارد

بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

- - 978.37

جمع بدهی های جاری

14.748 هزار میلیارد 9.903 هزار میلیارد 8.212 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

67.55 میلیارد 41.6 میلیارد 27.55 میلیارد

حق بیمه سالهای آینده

919.44 میلیارد 573.36 میلیارد 560.43 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

15.735 هزار میلیارد 10.518 هزار میلیارد 8.8 هزار میلیارد

سرمایه

1.5 هزار میلیارد 1000 میلیارد 1000 میلیارد

سود و زیان انباشته

478.58 میلیارد 421.92 میلیارد 328.22 میلیارد

اندوخته قانونی

125.36 میلیارد 92.38 میلیارد 70.75 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

- 380.74 میلیارد -

اندوخته سرمایه ای

250.73 میلیارد 184.75 میلیارد 141.5 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

2.355 هزار میلیارد 2.08 هزار میلیارد 1.54 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

18.09 هزار میلیارد 12.597 هزار میلیارد 10.34 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

1.5 هزار میلیارد 1000 میلیارد 1000 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

58.58 میلیارد 127.68 میلیارد 158.22 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

125.36 میلیارد 92.38 میلیارد 70.75 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان مصوب

- 380.74 میلیارد -

اندوخته سرمایه ای مصوب

250.73 میلیارد 184.75 میلیارد 141.5 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

1.935 هزار میلیارد 1.786 هزار میلیارد 1.37 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

112.62 میلیارد 88.89 میلیارد 84.73 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

513.19 میلیارد 310.86 میلیارد -

حساب ها و اسناد دریافتنی

- - 266.46 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

بدهی به شرکت های گروه و شرکت های وابسته

- - 421.79 میلیارد

ذخیره ریسک های منقضی نشده

47.89 میلیارد 21.84 میلیارد 5.73 میلیارد

حق بیمه سال های آینده

919.44 میلیارد 573.36 میلیارد 560.43 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

2.355 هزار میلیارد 2.08 هزار میلیارد 1.54 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1.935 هزار میلیارد 1.786 هزار میلیارد 1.37 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

116.92 میلیارد 112.62 میلیارد 112.62 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

8.391 هزار میلیارد 7.42 هزار میلیارد 7.42 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

570.34 میلیارد - -

مطالبات از بانک مرکزی

2.388 هزار میلیارد - -

مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

2.388 هزار میلیارد 2.443 هزار میلیارد 2.443 هزار میلیارد

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

570.34 میلیارد 513.19 میلیارد 513.19 میلیارد

سهم بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی

4.245 هزار میلیارد 3.973 هزار میلیارد 3.973 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

15.711 هزار میلیارد 14.462 هزار میلیارد 14.462 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

2.522 هزار میلیارد 2.531 هزار میلیارد 2.531 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

33.62 میلیارد 34.12 میلیارد 34.12 میلیارد

سایر دارایی ها

522.34 میلیارد 454.42 میلیارد 454.42 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

608.1 میلیارد 608.22 میلیارد 608.22 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

- - -

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

19.397 هزار میلیارد 18.09 هزار میلیارد 18.09 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

553.72 میلیارد 580.42 میلیارد 580.42 میلیارد

بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته

691.67 میلیارد - -

ذخیره مالیات بر درآمد

39.3 میلیارد 39.3 میلیارد 39.3 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

11.653 هزار میلیارد - -

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

420 میلیارد - -

بدهی به بانک مرکزی

235.24 میلیارد - -

سایر سپرده ها

577.34 میلیارد - -

بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان

235.24 میلیارد 246.98 میلیارد 246.98 میلیارد

بدهی به بیمه گذاران اتکایی

185.96 میلیارد 176.41 میلیارد 176.41 میلیارد

بدهی به بیمه مرکزی ایران

505.71 میلیارد 647.58 میلیارد 647.58 میلیارد

ذخیره حق بیمه

11.653 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد

ذخیره خسارت معوق

1.728 هزار میلیارد 1.385 هزار میلیارد 1.385 هزار میلیارد

ذخیره ریسکهای منقضی نشده

53.76 میلیارد 47.89 میلیارد 47.89 میلیارد

سایر ذخائر فنی

612.5 میلیارد 509.86 میلیارد 509.86 میلیارد

بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

1.73 میلیون - -

جمع بدهی های جاری

15.987 هزار میلیارد 14.748 هزار میلیارد 14.748 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

88.03 میلیارد 67.55 میلیارد 67.55 میلیارد

حق بیمه سالهای آینده

1.038 هزار میلیارد 919.44 میلیارد 919.44 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

17.113 هزار میلیارد 15.735 هزار میلیارد 15.735 هزار میلیارد

سرمایه

1.5 هزار میلیارد 1.5 هزار میلیارد 1.5 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

362.3 میلیارد 478.58 میلیارد 478.58 میلیارد

اندوخته قانونی

140.45 میلیارد 125.36 میلیارد 125.36 میلیارد

اندوخته سرمایه ای

280.9 میلیارد 250.73 میلیارد 250.73 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

2.284 هزار میلیارد 2.355 هزار میلیارد 2.355 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

19.397 هزار میلیارد 18.09 هزار میلیارد 18.09 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

116.92 میلیارد 112.62 میلیارد 112.62 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

570.34 میلیارد - -

سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

570.34 میلیارد 513.19 میلیارد 513.19 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

بدهی به شرکت های گروه و شرکت های وابسته

691.67 میلیارد - -

ذخیره ریسک های منقضی نشده

53.76 میلیارد 47.89 میلیارد 47.89 میلیارد

حق بیمه سال های آینده

1.038 هزار میلیارد 919.44 میلیارد 919.44 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

2.284 هزار میلیارد 2.355 هزار میلیارد 2.355 هزار میلیارد

مطالبات بلند مدت

3.01 میلیارد - -

موجودی مواد و کالا

4.937 هزار میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی