شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,360 4.98
قیمت پایانی: 21,430 0.61

سود و زیان

1398/05/19
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/24
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

7.98 هزار میلیارد 7.623 هزار میلیارد 6.957 هزار میلیارد

جمع درآمدها

7.98 هزار میلیارد 7.623 هزار میلیارد 6.957 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

7.391 هزار میلیارد 7.576 هزار میلیارد 5.532 هزار میلیارد

سود ناویژه

589.41 میلیارد 46.22 میلیارد 1.425 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

451.71 میلیارد 479.75 میلیارد 506.37 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

2.054 هزار میلیارد 1.748 هزار میلیارد 703.78 میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

208.62 - میلیارد - -

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

- - 703.78 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1.984 هزار میلیارد 1.315 هزار میلیارد 1.623 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

2.086 هزار میلیارد 893.7 میلیارد 939.12 میلیارد

مالیات

681.95 میلیارد 205.94 میلیارد 176.73 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1.404 هزار میلیارد 687.76 میلیارد 762.39 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

2.647 هزار میلیارد 1.708 هزار میلیارد 1.809 هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

- 831.75 - میلیارد 230.57 میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

138.09 - میلیارد 182.38 - میلیارد 1.094 - هزار میلیارد

سود قابل تخصیص

3.912 هزار میلیارد 1.381 هزار میلیارد 1.708 هزار میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

156.32 میلیارد 138.09 میلیارد 182.38 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

3.756 هزار میلیارد 1.243 هزار میلیارد 1.525 هزار میلیارد

سرمایه

5.211 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد

EPS خالص

269.37 263.98 292.62

کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته

185.44 - میلیارد - -

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

850 - میلیون - -

اندوخته قانونی

17.06 میلیارد 11.5 میلیارد -
1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.553 هزار میلیارد 7.98 هزار میلیارد 7.59 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1.553 هزار میلیارد 7.98 هزار میلیارد 7.59 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.46 هزار میلیارد 7.391 هزار میلیارد 6.996 هزار میلیارد

سود ناویژه

92.45 میلیارد 589.41 میلیارد 593.81 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

177.87 میلیارد 451.71 میلیارد 451.71 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1.382 هزار میلیارد 2.054 هزار میلیارد 1.828 هزار میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

- 208.62 - میلیارد -

سود (زیان) عملیاتی

1.296 هزار میلیارد 1.984 هزار میلیارد 1.97 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.232 هزار میلیارد 2.086 هزار میلیارد 2.347 هزار میلیارد

مالیات

276.17 میلیارد 681.95 میلیارد 886.15 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

955.97 میلیارد 1.404 هزار میلیارد 1.461 هزار میلیارد

سرمایه

5.211 هزار میلیارد 5.211 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد

EPS خالص

183.46 269.37 560.77

سود قابل تخصیص

3.595 هزار میلیارد - -
1396/09/23
سال مالی 1396/12/29
1396/05/23
سال مالی 1396/12/29
1396/03/06
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

8.195 هزار میلیارد 7.376 هزار میلیارد 8.739 هزار میلیارد

جمع درآمدها

8.195 هزار میلیارد 7.376 هزار میلیارد 8.739 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

7.426 هزار میلیارد 6.05 هزار میلیارد 6.819 هزار میلیارد

سود ناویژه

769.05 میلیارد 1.327 هزار میلیارد 1.92 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

434.66 میلیارد 366.51 میلیارد 532.52 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

666.75 میلیارد 128.21 میلیارد 134.19 میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

666.75 میلیارد 128.21 میلیارد 134.19 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1.001 هزار میلیارد 1.088 هزار میلیارد 1.522 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

671.29 میلیارد 740.96 میلیارد 1.13 هزار میلیارد

مالیات

13.42 میلیارد 45.81 میلیارد 72.42 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

657.87 میلیارد 695.15 میلیارد 1.057 هزار میلیارد

سرمایه

2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد

EPS خالص

252.50 266.81 405.72
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی