شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,360 4.98
قیمت پایانی: 21,430 0.61
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:29

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,000 پایانی 21,430 130.00
بیشترین 22,360 کمترین 20,240
حجم 106.633 میلیون دفعات 19,307
حد قیمت 20,240 - 22,360 ارزش 2.285 هزار میلیارد
حجم مبنا 2.577 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 12:29

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1533 12.535 میلیون 22,360 22,360 650,971 243
10 11,059 22,350 - - 0
5 7,302 22,340 - - 0
6 14,288 21,340 - - 0
10 17,083 21,330 - - 0

معاملات حقیقی و حقوقی 12:29

حقیقی حقوقی
7,197 تعداد خریدار 8
104.701 میلیون حجم خرید 1.932 میلیون
8,042 تعداد فروشنده 11
90.626 میلیون حجم فروش 16.007 میلیون
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1397/06/15

100%

افزایش

سرمایه قبلی : 2.605 هزار میلیارد آورده : 2.605 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1397/09/23
سرمایه جدید : 5.211 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1398/05/16
تغییر سرمایه : 2.605 هزار میلیارد صرف سهام : -
1398/05/19
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/24
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 925.32 میلیارد 608.91 میلیارد 215.04 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 123.72 میلیارد 108.51 میلیارد 104.83 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 14.438 هزار میلیارد 11.624 هزار میلیارد 8.669 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 963.49 میلیارد
پیش پرداخت ها 232.48 میلیارد 205.54 میلیارد 140.75 میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش - 854.53 میلیارد 136.09 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی - 804.56 میلیارد -
موجودی کالای در جریان ساخت - - 650.38 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - - 848.4 میلیارد
کالای در راه 12.13 میلیارد - -
سایر موجودی ها 829.8 میلیارد - -
پروژه های در جریان پیشرفت 1.273 هزار میلیارد 352.22 میلیارد -
موجودی مواد و کالا 2.115 هزار میلیارد 1.157 هزار میلیارد 1.499 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 17.835 هزار میلیارد 14.558 هزار میلیارد 11.728 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 51 میلیون 51 میلیون -
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 6.605 هزار میلیارد 2.505 هزار میلیارد 1.723 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 6.03 میلیارد 4.85 میلیارد 7.86 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 1.094 هزار میلیارد 1.777 هزار میلیارد 3.527 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 1.094 هزار میلیارد 1.777 هزار میلیارد 3.527 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 25.54 هزار میلیارد 18.845 هزار میلیارد 16.986 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 11.023 هزار میلیارد 5.85 هزار میلیارد 2.357 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - - 2.781 هزار میلیارد
پیش دریافت ها 159 میلیارد 78.17 میلیارد 306.95 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 564.59 میلیارد 65.94 میلیارد 237.65 میلیارد
سایر ذخائر 2.326 هزار میلیارد 1.835 هزار میلیارد -
تسهیلات جاری مالی دریافتی 1.685 هزار میلیارد 2.391 هزار میلیارد 2.281 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 1.503 هزار میلیارد 4.095 هزار میلیارد 4.231 هزار میلیارد
جمع بدهی های جاری 17.26 هزار میلیارد 14.316 هزار میلیارد 12.195 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 280 میلیارد 279.09 میلیارد 215.19 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 17.54 هزار میلیارد 14.595 هزار میلیارد 12.41 هزار میلیارد
سرمایه 2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 2.647 هزار میلیارد 1.381 هزار میلیارد 1.708 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 260.54 میلیارد 260.54 میلیارد 260.54 میلیارد
اندوخته طرح و توسعه - - 2.43 میلیارد
سایر اندوخته ها 2.43 میلیارد 2.43 میلیارد -
افزایش سرمایه در جریان 2.485 هزار میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 8 هزار میلیارد 4.25 هزار میلیارد 4.576 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 25.54 هزار میلیارد 18.845 هزار میلیارد 16.986 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 3.756 هزار میلیارد 1.243 هزار میلیارد 1.525 هزار میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 260.54 میلیارد 260.54 میلیارد 260.54 میلیارد
اندوخته طرح و توسعه مصوب - - 2.43 میلیارد
سایر اندوخته های مصوب 2.43 میلیارد 2.43 میلیارد -
افزایش سرمایه در جریان مصوب 2.485 هزار میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 9.109 هزار میلیارد 4.112 هزار میلیارد 4.394 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 925.32 میلیارد 608.91 میلیارد 215.04 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 14.438 هزار میلیارد 11.624 هزار میلیارد 8.669 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 963.49 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 6.605 هزار میلیارد 2.505 هزار میلیارد 1.723 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 11.023 هزار میلیارد 5.85 هزار میلیارد 2.357 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 8 هزار میلیارد 4.25 هزار میلیارد 4.576 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 9.109 هزار میلیارد 4.112 هزار میلیارد 4.394 هزار میلیارد
1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 348.16 میلیارد 925.32 میلیارد 925.32 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 133.01 میلیارد 123.72 میلیارد 123.72 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 15.38 هزار میلیارد 14.438 هزار میلیارد 14.71 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 1.436 هزار میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 232.48 میلیارد 286.12 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 1.713 هزار میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 881.78 میلیارد - -
کالای در راه - 12.13 میلیارد 12.13 میلیارد
سایر موجودی ها - 829.8 میلیارد 829.8 میلیارد
پروژه های در جریان پیشرفت - 1.273 هزار میلیارد 984.81 میلیارد
موجودی مواد و کالا 881.78 میلیارد 2.115 هزار میلیارد 1.827 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 19.892 هزار میلیارد 17.835 هزار میلیارد 17.872 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 51 میلیون 51 میلیون 51 میلیون
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 6.94 هزار میلیارد 6.605 هزار میلیارد 6.054 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 5.54 میلیارد 6.03 میلیارد 6.03 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 1.04 هزار میلیارد 1.094 هزار میلیارد 1.094 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 1.04 هزار میلیارد 1.094 هزار میلیارد 1.094 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 27.878 هزار میلیارد 25.54 هزار میلیارد 25.027 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 10.157 هزار میلیارد 11.023 هزار میلیارد 9.925 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 1.808 هزار میلیارد - -
پیش دریافت ها 159 میلیارد 159 میلیارد 255.51 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 968.68 میلیارد 564.59 میلیارد 995.12 میلیارد
سایر ذخائر 2.723 هزار میلیارد 2.326 هزار میلیارد 2.326 هزار میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 1.324 هزار میلیارد 1.685 هزار میلیارد 1.685 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 1.503 هزار میلیارد 1.503 هزار میلیارد 1.503 هزار میلیارد
جمع بدهی های جاری 18.642 هزار میلیارد 17.26 هزار میلیارد 16.689 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 280.24 میلیارد 280 میلیارد 280 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 18.922 هزار میلیارد 17.54 هزار میلیارد 16.969 هزار میلیارد
سرمایه 2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 3.603 هزار میلیارد 2.647 هزار میلیارد 2.704 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 260.54 میلیارد 260.54 میلیارد 260.54 میلیارد
سایر اندوخته ها 2.43 میلیارد 2.43 میلیارد 2.43 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 2.485 هزار میلیارد 2.485 هزار میلیارد 2.485 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 8.956 هزار میلیارد 8 هزار میلیارد 8.058 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 27.878 هزار میلیارد 25.54 هزار میلیارد 25.027 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 348.16 میلیارد 925.32 میلیارد 925.32 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 15.38 هزار میلیارد 14.438 هزار میلیارد 14.71 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 1.436 هزار میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 1.713 هزار میلیارد - -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 6.94 هزار میلیارد 6.605 هزار میلیارد 6.054 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 10.157 هزار میلیارد 11.023 هزار میلیارد 9.925 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 8.956 هزار میلیارد 8 هزار میلیارد 8.058 هزار میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 874.97 میلیارد -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 16.24 % رتبه 40
۶ ماهه 130.5 % رتبه 48
۹ ماهه 254.7 % رتبه 42
۱ ساله 458.78 % رتبه 42
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
110.99 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

24.06 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۱۰:۳۴:۴۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۱۰:۳۴:۴۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ - ۱۶:۵۹:۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ - ۱۶:۵۹:۲۸
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ - ۱۳:۰۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ - ۱۳:۰۴:۴۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ۱۸:۰۷:۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ۱۸:۰۷:۱۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۸:۲۷:۵۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۸:۲۷:۵۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اجاره یک دستگاه دکل خشکی NDC۱۱۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ - ۰۹:۰۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ - ۰۹:۰۱:۲۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۹:۰۹:۵۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۹:۰۹:۵۹
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ۱۲:۰۶:۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ۱۲:۰۶:۱۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۶:۴۸:۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۶:۴۸:۳۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۲۰:۲۳:۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۲۰:۲۳:۳۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۹:۵۵:۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۹:۵۵:۴۷
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۱۷:۳۲:۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۱۷:۳۲:۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۱۲:۰۴:۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۱۲:۰۴:۲۶
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۰۹:۴۵:۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۰۹:۴۵:۳۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۶:۵۸:۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۶:۵۸:۲۷
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۳:۲۸:۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۳:۲۸:۲۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۵:۳۱:۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۵:۳۱:۴۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۲:۰۹:۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۲:۰۹:۳۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۱:۱۹:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۱:۱۹:۱۷
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۰۹:۲۳:۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۰۹:۲۳:۳۶
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
18.10
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1533 12.535 میلیون 22,360 22,360 650,971 243
10 11,059 22,350 - - 0
5 7,302 22,340 - - 0

داده ها

آخرین معامله 22,360 1,060.00 4.98
قیمت پایانی 21,430 130.00 0.61
اولین قیمت 21,000
قیمت دیروز 21,300
بازه روز 22,360 20,240
قیمت مجاز 22,360 20,240
بازه هفته 1.107 هزار میلیارد 18,100
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور 24.06 %
حجم مبنا 2.577 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 19,307
حجم معاملات 106.633 میلیون
ارزش معاملات 2.285 هزار میلیارد
ارزش بازار 110.99 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 104.701 میلیون 90.626 میلیون
حقوقی 1.932 میلیون 16.007 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 7,205 8,053
حقیقی 7,197 8,042
حقوقی 8 11
تغییر حقوقی به حقیقی 301.626 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1533 12.535 میلیون 22,360 22,360 650,971 243
10 11,059 22,350 - - 0
5 7,302 22,340 - - 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/05/21)