شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,820 4.97
قیمت پایانی: 13,210 2.08

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/06/26
تعداد:6,167
حجم:27.819 میلیون
ارزش:367.41 میلیارد
اولین:13,550
کمترین:12,820
بیشترین:13,950
قیمت:12,820
تغییر:730.00
درصد تغییر:5.39
قیمت:13,210
تغییر:280.00
درصد تغییر:2.08
1399/06/25
تعداد:8,839
حجم:52.431 میلیون
ارزش:707.467 میلیارد
اولین:13,300
کمترین:13,040
بیشترین:13,550
قیمت:13,550
تغییر:560.00
درصد تغییر:4.31
قیمت:13,490
تغییر:580.00
درصد تغییر:4.49
1399/06/24
تعداد:14,803
حجم:95.524 میلیون
ارزش:1.233 هزار میلیارد
اولین:12,850
کمترین:12,850
بیشترین:13,310
قیمت:12,990
تغییر:350.00
درصد تغییر:2.62
قیمت:12,910
تغییر:610.00
درصد تغییر:4.51
1399/06/23
تعداد:739
حجم:2.138 میلیون
ارزش:28.517 میلیارد
اولین:13,340
کمترین:13,340
بیشترین:13,340
قیمت:13,340
تغییر:650.00
درصد تغییر:4.65
قیمت:13,520
تغییر:520.00
درصد تغییر:3.70
1399/06/22
تعداد:1,139
حجم:7.302 میلیون
ارزش:102.548 میلیارد
اولین:14,390
کمترین:13,710
بیشترین:14,390
قیمت:13,990
تغییر:3,160.00
درصد تغییر:18.43
قیمت:14,040
تغییر:3,420.00
درصد تغییر:19.59
1399/06/12
تعداد:458
حجم:1.738 میلیون
ارزش:29.806 میلیارد
اولین:1.738 میلیون
کمترین:17,150
بیشترین:29.806 میلیارد
قیمت:17,150
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:17,460
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/06/11
تعداد:458
حجم:1.738 میلیون
ارزش:29.806 میلیارد
اولین:1.738 میلیون
کمترین:17,150
بیشترین:29.806 میلیارد
قیمت:17,150
تغییر:640.00
درصد تغییر:3.60
قیمت:17,460
تغییر:590.00
درصد تغییر:3.27
1399/06/10
تعداد:3,095
حجم:10.262 میلیون
ارزش:185.187 میلیارد
اولین:18,700
کمترین:17,790
بیشترین:18,700
قیمت:17,790
تغییر:990.00
درصد تغییر:5.27
قیمت:18,050
تغییر:670.00
درصد تغییر:3.58
1399/06/06
تعداد:12,517
حجم:51.305 میلیون
ارزش:960.511 میلیارد
اولین:51.305 میلیون
کمترین:18,670
بیشترین:960.511 میلیارد
قیمت:18,780
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:18,720
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/06/05
تعداد:12,517
حجم:51.305 میلیون
ارزش:960.511 میلیارد
اولین:18,670
کمترین:17,890
بیشترین:18,780
قیمت:18,780
تغییر:390.00
درصد تغییر:2.12
قیمت:18,720
تغییر:830.00
درصد تغییر:4.64
1399/06/04
تعداد:12,203
حجم:69.503 میلیون
ارزش:1.243 هزار میلیارد
اولین:17,200
کمترین:17,200
بیشترین:19,000
قیمت:18,390
تغییر:1,000.00
درصد تغییر:5.75
قیمت:17,890
تغییر:210.00
درصد تغییر:1.16
1399/06/03
تعداد:386
حجم:579,267
ارزش:10.073 میلیارد
اولین:17,390
کمترین:17,390
بیشترین:17,390
قیمت:17,390
تغییر:310.00
درصد تغییر:1.75
قیمت:18,100
تغییر:200.00
درصد تغییر:1.09
1399/06/02
تعداد:476
حجم:929,277
ارزش:16.448 میلیارد
اولین:17,700
کمترین:17,700
بیشترین:17,700
قیمت:17,700
تغییر:400.00
درصد تغییر:2.21
قیمت:18,300
تغییر:330.00
درصد تغییر:1.77
1399/06/01
تعداد:2,035
حجم:6.946 میلیون
ارزش:129.378 میلیارد
اولین:19,030
کمترین:18,100
بیشترین:19,500
قیمت:18,100
تغییر:930.00
درصد تغییر:4.89
قیمت:18,630
تغییر:420.00
درصد تغییر:2.21
1399/05/30
تعداد:824
حجم:2.177 میلیون
ارزش:41.421 میلیارد
اولین:2.177 میلیون
کمترین:19,030
بیشترین:41.421 میلیارد
قیمت:19,030
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:19,050
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/05/29
تعداد:824
حجم:2.177 میلیون
ارزش:41.421 میلیارد
اولین:19,030
کمترین:19,030
بیشترین:19,030
قیمت:19,030
تغییر:970.00
درصد تغییر:4.85
قیمت:19,050
تغییر:980.00
درصد تغییر:4.89
1399/05/28
تعداد:18,310
حجم:82.214 میلیون
ارزش:1.646 هزار میلیارد
اولین:82.214 میلیون
کمترین:21,200
بیشترین:1.646 هزار میلیارد
قیمت:20,000
تغییر:460.00
درصد تغییر:2.25
قیمت:20,030
تغییر:490.00
درصد تغییر:2.39
1399/05/27
تعداد:6,665
حجم:34.713 میلیون
ارزش:712.401 میلیارد
اولین:20,460
کمترین:20,460
بیشترین:21,600
قیمت:20,460
تغییر:520.00
درصد تغییر:2.48
قیمت:20,520
تغییر:1,010.00
درصد تغییر:4.69
1399/05/26
تعداد:6,562
حجم:21.972 میلیون
ارزش:472.968 میلیارد
اولین:22,090
کمترین:20,980
بیشترین:22,890
قیمت:20,980
تغییر:720.00
درصد تغییر:3.32
قیمت:21,530
تغییر:550.00
درصد تغییر:2.49
1399/05/25
تعداد:21,293
حجم:114.063 میلیون
ارزش:2.519 هزار میلیارد
اولین:23,400
کمترین:21,380
بیشترین:23,400
قیمت:21,700
تغییر:800.00
درصد تغییر:3.56
قیمت:22,080
تغییر:420.00
درصد تغییر:1.87
1399/05/23
تعداد:3,221
حجم:23.615 میلیون
ارزش:531.337 میلیارد
اولین:23.615 میلیون
کمترین:22,500
بیشترین:531.337 میلیارد
قیمت:22,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:22,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/05/22
تعداد:3,221
حجم:23.615 میلیون
ارزش:531.337 میلیارد
اولین:22,500
کمترین:22,500
بیشترین:22,500
قیمت:22,500
تغییر:140.00
درصد تغییر:0.63
قیمت:22,500
تغییر:1,070.00
درصد تغییر:4.99
1399/05/21
تعداد:19,307
حجم:106.633 میلیون
ارزش:2.285 هزار میلیارد
اولین:21,000
کمترین:20,240
بیشترین:22,360
قیمت:22,360
تغییر:990.00
درصد تغییر:4.63
قیمت:21,430
تغییر:130.00
درصد تغییر:0.61
1399/05/20
تعداد:15,837
حجم:103.387 میلیون
ارزش:2.202 هزار میلیارد
اولین:21,370
کمترین:20,500
بیشترین:21,370
قیمت:21,370
تغییر:1,000.00
درصد تغییر:4.91
قیمت:21,300
تغییر:940.00
درصد تغییر:4.62
1399/05/19
تعداد:7,014
حجم:49.436 میلیون
ارزش:1.007 هزار میلیارد
اولین:20,370
کمترین:19,980
بیشترین:20,370
قیمت:20,370
تغییر:680.00
درصد تغییر:3.45
قیمت:20,360
تغییر:960.00
درصد تغییر:4.95
1399/05/16
تعداد:11,318
حجم:57.063 میلیون
ارزش:1.107 هزار میلیارد
اولین:57.063 میلیون
کمترین:18,100
بیشترین:1.107 هزار میلیارد
قیمت:19,690
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:19,400
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/05/15
تعداد:11,318
حجم:57.063 میلیون
ارزش:1.107 هزار میلیارد
اولین:18,100
کمترین:18,100
بیشترین:19,690
قیمت:19,690
تغییر:890.00
درصد تغییر:4.73
قیمت:19,400
تغییر:640.00
درصد تغییر:3.41
1399/05/14
تعداد:16,119
حجم:52.619 میلیون
ارزش:987.33 میلیارد
اولین:19,000
کمترین:18,500
بیشترین:19,400
قیمت:18,800
تغییر:260.00
درصد تغییر:1.36
قیمت:18,760
تغییر:710.00
درصد تغییر:3.65
1399/05/13
تعداد:11,767
حجم:33.929 میلیون
ارزش:660.505 میلیارد
اولین:20,000
کمترین:19,000
بیشترین:20,000
قیمت:19,060
تغییر:540.00
درصد تغییر:2.76
قیمت:19,470
تغییر:160.00
درصد تغییر:0.83
1399/05/12
تعداد:18,620
حجم:75.253 میلیون
ارزش:1.453 هزار میلیارد
اولین:75.253 میلیون
کمترین:18,610
بیشترین:1.453 هزار میلیارد
قیمت:19,600
تغییر:1,300.00
درصد تغییر:7.10
قیمت:19,310
تغییر:640.00
درصد تغییر:3.43
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی