شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,618 3.61
قیمت پایانی: 10,803 1.93

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/20
تعداد:10,930
حجم:44.072 میلیون
ارزش:476.132 میلیارد
اولین:10,630
کمترین:10,480
بیشترین:11,250
قیمت:10,618
تغییر:82.00
درصد تغییر:0.77
قیمت:10,803
تغییر:213.00
درصد تغییر:1.93
1399/01/19
تعداد:11,568
حجم:62.48 میلیون
ارزش:688.306 میلیارد
اولین:10,575
کمترین:10,566
بیشترین:11,093
قیمت:10,700
تغییر:113.00
درصد تغییر:1.07
قیمت:11,016
تغییر:451.00
درصد تغییر:4.27
1399/01/18
تعداد:5,135
حجم:39.147 میلیون
ارزش:413.573 میلیارد
اولین:10,587
کمترین:10,093
بیشترین:10,587
قیمت:10,587
تغییر:493.00
درصد تغییر:4.88
قیمت:10,565
تغییر:482.00
درصد تغییر:4.78
1399/01/17
تعداد:4,911
حجم:45.49 میلیون
ارزش:458.692 میلیارد
اولین:10,094
کمترین:9,750
بیشترین:10,094
قیمت:10,094
تغییر:480.00
درصد تغییر:4.99
قیمت:10,083
تغییر:469.00
درصد تغییر:4.88
1399/01/16
تعداد:1,916
حجم:21.855 میلیون
ارزش:210.114 میلیارد
اولین:9,614
کمترین:9,600
بیشترین:9,614
قیمت:9,614
تغییر:223.00
درصد تغییر:2.38
قیمت:9,614
تغییر:911.00
درصد تغییر:10.47
1399/01/11
تعداد:3,532
حجم:20.184 میلیون
ارزش:175.666 میلیارد
اولین:8,512
کمترین:8,497
بیشترین:9,391
قیمت:9,391
تغییر:641.00
درصد تغییر:7.33
قیمت:8,703
تغییر:241.00
درصد تغییر:2.70
1399/01/10
تعداد:6,102
حجم:33.277 میلیون
ارزش:297.628 میلیارد
اولین:9,009
کمترین:8,681
بیشترین:9,108
قیمت:8,750
تغییر:106.00
درصد تغییر:1.20
قیمت:8,944
تغییر:269.00
درصد تغییر:3.10
1399/01/9
تعداد:6,611
حجم:32.325 میلیون
ارزش:280.412 میلیارد
اولین:8,556
کمترین:8,296
بیشترین:8,856
قیمت:8,856
تغییر:413.00
درصد تغییر:4.89
قیمت:8,675
تغییر:241.00
درصد تغییر:2.86
1399/01/6
تعداد:3,648
حجم:18.157 میلیون
ارزش:153.129 میلیارد
اولین:8,200
کمترین:8,199
بیشترین:8,451
قیمت:8,443
تغییر:253.00
درصد تغییر:3.09
قیمت:8,434
تغییر:392.00
درصد تغییر:4.87
1399/01/5
تعداد:3,515
حجم:13.917 میلیون
ارزش:111.913 میلیارد
اولین:8,070
کمترین:7,750
بیشترین:8,299
قیمت:8,190
تغییر:175.00
درصد تغییر:2.18
قیمت:8,042
تغییر:48.00
درصد تغییر:0.60
1398/12/29
تعداد:2,815
حجم:15.585 میلیون
ارزش:124.58 میلیارد
اولین:7,830
کمترین:7,780
بیشترین:8,015
قیمت:8,015
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:7,994
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:2,815
حجم:15.585 میلیون
ارزش:124.58 میلیارد
اولین:7,830
کمترین:7,780
بیشترین:8,015
قیمت:8,015
تغییر:225.00
درصد تغییر:2.89
قیمت:7,994
تغییر:370.00
درصد تغییر:4.85
1398/12/27
تعداد:4,186
حجم:17.624 میلیون
ارزش:134.363 میلیارد
اولین:8,090
کمترین:7,555
بیشترین:8,090
قیمت:7,790
تغییر:150.00
درصد تغییر:1.89
قیمت:7,624
تغییر:329.00
درصد تغییر:4.14
1398/12/26
تعداد:3,421
حجم:20.487 میلیون
ارزش:162.928 میلیارد
اولین:7,560
کمترین:7,560
بیشترین:7,975
قیمت:7,940
تغییر:379.00
درصد تغییر:5.01
قیمت:7,953
تغییر:349.00
درصد تغییر:4.59
1398/12/25
تعداد:3,292
حجم:18.861 میلیون
ارزش:143.427 میلیارد
اولین:7,561
کمترین:7,561
بیشترین:7,948
قیمت:7,561
تغییر:380.00
درصد تغییر:4.79
قیمت:7,604
تغییر:354.00
درصد تغییر:4.45
1398/12/24
تعداد:1,911
حجم:8.278 میلیون
ارزش:65.877 میلیارد
اولین:7,941
کمترین:7,941
بیشترین:8,088
قیمت:7,941
تغییر:259.00
درصد تغییر:3.16
قیمت:7,958
تغییر:400.00
درصد تغییر:4.79
1398/12/22
تعداد:5,722
حجم:29.422 میلیون
ارزش:245.912 میلیارد
اولین:8,400
کمترین:8,150
بیشترین:8,550
قیمت:8,200
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:8,358
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:5,722
حجم:29.422 میلیون
ارزش:245.912 میلیارد
اولین:8,400
کمترین:8,150
بیشترین:8,550
قیمت:8,200
تغییر:149.00
درصد تغییر:1.79
قیمت:8,358
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.01
1398/12/20
تعداد:3,431
حجم:27.036 میلیون
ارزش:225.993 میلیارد
اولین:8,349
کمترین:8,349
بیشترین:8,578
قیمت:8,349
تغییر:274.00
درصد تغییر:3.18
قیمت:8,359
تغییر:452.00
درصد تغییر:5.13
1398/12/19
تعداد:777
حجم:3.119 میلیون
ارزش:26.898 میلیارد
اولین:8,623
کمترین:8,623
بیشترین:8,623
قیمت:8,623
تغییر:284.00
درصد تغییر:3.19
قیمت:8,811
تغییر:265.00
درصد تغییر:2.92
1398/12/18
تعداد:5,222
حجم:25.923 میلیون
ارزش:235.266 میلیارد
اولین:9,380
کمترین:8,907
بیشترین:9,382
قیمت:8,907
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:9,076
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:5,222
حجم:25.923 میلیون
ارزش:235.266 میلیارد
اولین:9,380
کمترین:8,907
بیشترین:9,382
قیمت:8,907
تغییر:551.00
درصد تغییر:5.83
قیمت:9,076
تغییر:299.00
درصد تغییر:3.19
1398/12/14
تعداد:5,385
حجم:42.134 میلیون
ارزش:395.013 میلیارد
اولین:9,230
کمترین:9,011
بیشترین:9,458
قیمت:9,458
تغییر:431.00
درصد تغییر:4.78
قیمت:9,375
تغییر:367.00
درصد تغییر:4.07
1398/12/13
تعداد:3,237
حجم:32.788 میلیون
ارزش:295.362 میلیارد
اولین:8,900
کمترین:8,800
بیشترین:9,027
قیمت:9,027
تغییر:239.00
درصد تغییر:2.72
قیمت:9,008
تغییر:410.00
درصد تغییر:4.77
1398/12/12
تعداد:6,324
حجم:36.844 میلیون
ارزش:316.78 میلیارد
اولین:8,510
کمترین:8,352
بیشترین:8,840
قیمت:8,788
تغییر:399.00
درصد تغییر:4.76
قیمت:8,598
تغییر:146.00
درصد تغییر:1.73
1398/12/11
تعداد:4,571
حجم:22.005 میلیون
ارزش:185.987 میلیارد
اولین:8,153
کمترین:8,153
بیشترین:8,620
قیمت:8,389
تغییر:174.00
درصد تغییر:2.12
قیمت:8,452
تغییر:217.00
درصد تغییر:2.64
1398/12/10
تعداد:5,372
حجم:34.673 میلیون
ارزش:285.552 میلیارد
اولین:8,215
کمترین:8,215
بیشترین:8,444
قیمت:8,215
تغییر:210.00
درصد تغییر:2.49
قیمت:8,235
تغییر:412.00
درصد تغییر:4.77
1398/12/7
تعداد:7,336
حجم:37.297 میلیون
ارزش:322.49 میلیارد
اولین:8,999
کمترین:8,388
بیشترین:8,999
قیمت:8,425
تغییر:352.00
درصد تغییر:4.01
قیمت:8,647
تغییر:49.00
درصد تغییر:0.57
1398/12/6
تعداد:8,526
حجم:48.375 میلیون
ارزش:415.951 میلیارد
اولین:8,610
کمترین:8,350
بیشترین:8,847
قیمت:8,777
تغییر:177.00
درصد تغییر:2.06
قیمت:8,598
تغییر:45.00
درصد تغییر:0.52
1398/12/5
تعداد:6,230
حجم:30.775 میلیون
ارزش:265.99 میلیارد
اولین:9,090
کمترین:8,459
بیشترین:9,090
قیمت:8,600
تغییر:239.00
درصد تغییر:2.70
قیمت:8,643
تغییر:185.00
درصد تغییر:2.10
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی