شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,360 4.98
قیمت پایانی: 21,430 0.61

EPS

سال مالی 1398/12/29

850.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
850.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/11/13 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
690.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
690.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/10/05 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
521.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/09/19 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
462.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
807.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/05/02 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
183.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

269.00

سود واقعی

30.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/05/19 مجمع
واقعی :
نقدی :
269.00
30.00 (11٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/04/03 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
269.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
280.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1397/11/01 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
715.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1397/10/02 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
713.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1397/08/08 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
932.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1397/05/06 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
35.00 (0٪)
2.605 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

264.00

سود واقعی

53.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
264.00
53.00 (20٪)
2.605 هزار میلیارد
1397/04/17 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
264.00 (0٪)
2.605 هزار میلیارد
1397/02/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
281.00 (0٪)
2.605 هزار میلیارد
1396/11/10 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
187.00 (0٪)
100.00
2.605 هزار میلیارد
1396/09/23 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
253.00
164.00 (65٪)
5.00
2.605 هزار میلیارد
1396/05/23 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
267.00
20.00 (7٪)
34.00
2.605 هزار میلیارد
1396/03/06
پیش بینی :
تعدیل :
406.00
9.00
2.605 هزار میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
374.00
2.605 هزار میلیارد

سال مالی 1389/12/29

300.00

سود واقعی

320.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1390/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
300.00
320.00 (107٪)
2.605 هزار میلیارد
1389/10/20 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
325.00
244.00 (75٪)
2.605 هزار میلیارد
1389/10/11 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
325.00
148.00 (46٪)
7.00
2.605 هزار میلیارد
1389/08/01
پیش بینی :
305.00
2.605 هزار میلیارد
1389/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
305.00
83.00 (27٪)
1.00
2.605 هزار میلیارد
1388/12/15
پیش بینی :
303.00
2.605 هزار میلیارد

سال مالی 1388/12/29

285.00

سود واقعی

145.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1389/04/28 مجمع
واقعی :
نقدی :
285.00
145.00 (51٪)
2.605 هزار میلیارد
1388/11/17 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
263.00
197.00 (75٪)
25.00
2.605 هزار میلیارد
1388/09/02 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
210.00
116.00 (55٪)
33.00
2.605 هزار میلیارد
1388/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
158.00
50.00 (32٪)
2.605 هزار میلیارد

سال مالی 1387/12/29

98.00

سود واقعی

50.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1388/05/28 مجمع
واقعی :
نقدی :
98.00
50.00 (51٪)
2.605 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

850.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
850.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/11/13 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
690.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
690.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/10/05 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
521.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/09/19 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
462.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
807.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/05/02 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
183.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

269.00

سود واقعی

30.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/05/19 مجمع
واقعی :
نقدی :
269.00
30.00 (11٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/04/03 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
269.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
280.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1397/11/01 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
715.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1397/10/02 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
713.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1397/08/08 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
932.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1397/05/06 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
18.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

132.00

سود واقعی

26.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
132.00
26.00 (20٪)
5.211 هزار میلیارد
1397/04/17 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
132.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1397/02/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
140.00 (0٪)
5.211 هزار میلیارد
1396/11/10 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
94.00 (0٪)
100.00
5.211 هزار میلیارد
1396/09/23 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
126.00
82.00 (65٪)
6.00
5.211 هزار میلیارد
1396/05/23 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
134.00
10.00 (7٪)
34.00
5.211 هزار میلیارد
1396/03/06
پیش بینی :
تعدیل :
203.00
9.00
5.211 هزار میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
187.00
5.211 هزار میلیارد

سال مالی 1389/12/29

300.00

سود واقعی

320.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1390/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
300.00
320.00 (107٪)
2.605 هزار میلیارد
1389/10/20 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
325.00
244.00 (75٪)
2.605 هزار میلیارد
1389/10/11 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
325.00
148.00 (46٪)
7.00
2.605 هزار میلیارد
1389/08/01
پیش بینی :
305.00
2.605 هزار میلیارد
1389/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
305.00
83.00 (27٪)
1.00
2.605 هزار میلیارد
1388/12/15
پیش بینی :
303.00
2.605 هزار میلیارد

سال مالی 1388/12/29

285.00

سود واقعی

145.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1389/04/28 مجمع
واقعی :
نقدی :
285.00
145.00 (51٪)
2.605 هزار میلیارد
1388/11/17 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
263.00
197.00 (75٪)
25.00
2.605 هزار میلیارد
1388/09/02 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
210.00
116.00 (55٪)
33.00
2.605 هزار میلیارد
1388/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
158.00
50.00 (32٪)
2.605 هزار میلیارد

سال مالی 1387/12/29

98.00

سود واقعی

50.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1388/05/28 مجمع
واقعی :
نقدی :
98.00
50.00 (51٪)
2.605 هزار میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی