شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,370 4.96
قیمت پایانی: 21,300 4.62

گردش وجوه نقد

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

464.3 - میلیارد 1.284 هزار میلیارد 1.166 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

- 392.76 - میلیارد 392.76 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

30.02 - میلیارد 491.04 - میلیارد 855.94 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

4.71 میلیارد 15.36 میلیارد 15.36 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

25.31 - میلیارد 868.44 - میلیارد 1.233 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

10 - میلیارد 239.01 - میلیارد 102.85 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

450 میلیارد 500 میلیارد 1.11 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

85.12 - میلیارد 113.92 - میلیارد 33.22 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

9.29 - میلیارد 15.21 - میلیارد 15.21 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

- 5.36 - میلیارد 1.19 - میلیارد

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

- - 500 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

355.59 میلیارد 365.51 میلیارد 451.49 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

144.01 - میلیارد 542.23 میلیارد 281.51 میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

- 147.39 میلیارد 147.39 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

433.15 - میلیارد 751.04 - میلیارد 490.33 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

433.15 - میلیارد 603.65 - میلیارد 342.94 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

577.16 - میلیارد 61.42 - میلیارد 61.42 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

925.32 میلیارد 608.91 میلیارد 608.91 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 377.83 میلیارد 377.83 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

348.16 میلیارد 925.32 میلیارد 925.32 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

- 2.338 هزار میلیارد -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

10.72 میلیارد - -

دریافت تسهیلات مالی

800 میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی