شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,820 4.97
قیمت پایانی: 13,210 2.08

ترازنامه

1398/05/19
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/24
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

925.32 میلیارد 608.91 میلیارد 215.04 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

123.72 میلیارد 108.51 میلیارد 104.83 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

14.438 هزار میلیارد 11.624 هزار میلیارد 8.669 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- - 963.49 میلیارد

پیش پرداخت ها

232.48 میلیارد 205.54 میلیارد 140.75 میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

- 854.53 میلیارد 136.09 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

- 804.56 میلیارد -

موجودی کالای در جریان ساخت

- - 650.38 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- - 848.4 میلیارد

کالای در راه

12.13 میلیارد - -

سایر موجودی ها

829.8 میلیارد - -

پروژه های در جریان پیشرفت

1.273 هزار میلیارد 352.22 میلیارد -

موجودی مواد و کالا

2.115 هزار میلیارد 1.157 هزار میلیارد 1.499 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

17.835 هزار میلیارد 14.558 هزار میلیارد 11.728 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

51 میلیون 51 میلیون -

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

6.605 هزار میلیارد 2.505 هزار میلیارد 1.723 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

6.03 میلیارد 4.85 میلیارد 7.86 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1.094 هزار میلیارد 1.777 هزار میلیارد 3.527 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1.094 هزار میلیارد 1.777 هزار میلیارد 3.527 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

25.54 هزار میلیارد 18.845 هزار میلیارد 16.986 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

11.023 هزار میلیارد 5.85 هزار میلیارد 2.357 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- - 2.781 هزار میلیارد

پیش دریافت ها

159 میلیارد 78.17 میلیارد 306.95 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

564.59 میلیارد 65.94 میلیارد 237.65 میلیارد

سایر ذخائر

2.326 هزار میلیارد 1.835 هزار میلیارد -

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.685 هزار میلیارد 2.391 هزار میلیارد 2.281 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1.503 هزار میلیارد 4.095 هزار میلیارد 4.231 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

17.26 هزار میلیارد 14.316 هزار میلیارد 12.195 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

280 میلیارد 279.09 میلیارد 215.19 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

17.54 هزار میلیارد 14.595 هزار میلیارد 12.41 هزار میلیارد

سرمایه

2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

2.647 هزار میلیارد 1.381 هزار میلیارد 1.708 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

260.54 میلیارد 260.54 میلیارد 260.54 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

- - 2.43 میلیارد

سایر اندوخته ها

2.43 میلیارد 2.43 میلیارد -

افزایش سرمایه در جریان

2.485 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

8 هزار میلیارد 4.25 هزار میلیارد 4.576 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

25.54 هزار میلیارد 18.845 هزار میلیارد 16.986 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

3.756 هزار میلیارد 1.243 هزار میلیارد 1.525 هزار میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

260.54 میلیارد 260.54 میلیارد 260.54 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

- - 2.43 میلیارد

سایر اندوخته های مصوب

2.43 میلیارد 2.43 میلیارد -

افزایش سرمایه در جریان مصوب

2.485 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

9.109 هزار میلیارد 4.112 هزار میلیارد 4.394 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

925.32 میلیارد 608.91 میلیارد 215.04 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

14.438 هزار میلیارد 11.624 هزار میلیارد 8.669 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- - 963.49 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

6.605 هزار میلیارد 2.505 هزار میلیارد 1.723 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

11.023 هزار میلیارد 5.85 هزار میلیارد 2.357 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

8 هزار میلیارد 4.25 هزار میلیارد 4.576 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

9.109 هزار میلیارد 4.112 هزار میلیارد 4.394 هزار میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

416.35 میلیارد - -
1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

348.16 میلیارد 925.32 میلیارد 925.32 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

133.01 میلیارد 123.72 میلیارد 123.72 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

15.38 هزار میلیارد 14.438 هزار میلیارد 14.71 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1.436 هزار میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 232.48 میلیارد 286.12 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

1.713 هزار میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

881.78 میلیارد - -

کالای در راه

- 12.13 میلیارد 12.13 میلیارد

سایر موجودی ها

- 829.8 میلیارد 829.8 میلیارد

پروژه های در جریان پیشرفت

- 1.273 هزار میلیارد 984.81 میلیارد

موجودی مواد و کالا

881.78 میلیارد 2.115 هزار میلیارد 1.827 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

19.892 هزار میلیارد 17.835 هزار میلیارد 17.872 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

51 میلیون 51 میلیون 51 میلیون

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

6.94 هزار میلیارد 6.605 هزار میلیارد 6.054 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

5.54 میلیارد 6.03 میلیارد 6.03 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1.04 هزار میلیارد 1.094 هزار میلیارد 1.094 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1.04 هزار میلیارد 1.094 هزار میلیارد 1.094 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

27.878 هزار میلیارد 25.54 هزار میلیارد 25.027 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

10.157 هزار میلیارد 11.023 هزار میلیارد 9.925 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

1.808 هزار میلیارد - -

پیش دریافت ها

159 میلیارد 159 میلیارد 255.51 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

968.68 میلیارد 564.59 میلیارد 995.12 میلیارد

سایر ذخائر

2.723 هزار میلیارد 2.326 هزار میلیارد 2.326 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.324 هزار میلیارد 1.685 هزار میلیارد 1.685 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1.503 هزار میلیارد 1.503 هزار میلیارد 1.503 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

18.642 هزار میلیارد 17.26 هزار میلیارد 16.689 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

280.24 میلیارد 280 میلیارد 280 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

18.922 هزار میلیارد 17.54 هزار میلیارد 16.969 هزار میلیارد

سرمایه

2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

3.603 هزار میلیارد 2.647 هزار میلیارد 2.704 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

260.54 میلیارد 260.54 میلیارد 260.54 میلیارد

سایر اندوخته ها

2.43 میلیارد 2.43 میلیارد 2.43 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

2.485 هزار میلیارد 2.485 هزار میلیارد 2.485 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

8.956 هزار میلیارد 8 هزار میلیارد 8.058 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

27.878 هزار میلیارد 25.54 هزار میلیارد 25.027 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

348.16 میلیارد 925.32 میلیارد 925.32 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

15.38 هزار میلیارد 14.438 هزار میلیارد 14.71 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

1.436 هزار میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

1.713 هزار میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

6.94 هزار میلیارد 6.605 هزار میلیارد 6.054 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

10.157 هزار میلیارد 11.023 هزار میلیارد 9.925 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

8.956 هزار میلیارد 8 هزار میلیارد 8.058 هزار میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 874.97 میلیارد -

موجودی کالای در جریان ساخت

- 562.06 میلیارد -

موجودی کالای ساخته شده

- 416.35 میلیارد -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی