شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

معدنی کیمیای زنجان گستران

کیمیا | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 45,450 4.59
قیمت پایانی: 45,413 4.67

نسبت های مالی

1398/04/19
سال مالی 1397/12/29
1397/04/24
سال مالی 1396/12/29
1396/04/17
سال مالی 1395/12/29

سود خالص به فروش

34.79 28.05 28.82

سود ناخالص به فروش

34.79 28.05 28.82

حاشیه سود عملیاتی

33.05 25.54 26.25

سود ناویژه به فروش

35.55 27.80 30.32

سود به سود ناویژه

97.87 100.88 95.07

بازده دارایی ها ROA

32.55 39.48 36.86

درصد بازده سرمایه

179.02 142.68 151.46

بازدهی سرمایه ROE

47.92 55.46 51.14

بازده سرمایه در گردش

78.74 92.79 102.58

بازده دارایی ثابت

281.65 266.14 167.72

سنجش سودمندی وام

1.47 1.40 1.39

نسبت جاری

2.29 2.49 2.46

نسبت آنی

1.96 1.91 1.80

نسبت نقدینگی

0.25 0.20 0.67

نسبت کفایت نقد

0.67 - 0.52 - 1.36 -

نسبت گردش نقد

0.21 0.24 1.58

سرمایه در گردش خالص

523.84 354.27 170.09

نسبت دارایی های جاری

0.73 0.71 0.61

گردش موجودی کالا

64.81 46.61 69.04

دوره وصول مطالبات

211.56 121.71 68.98

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.25 0.39 0.45

گردش سرمایه جاری

2.26 3.31 3.56

گردش دارایی های ثابت

8.10 9.49 5.82

گردش مجموع دارایی ها

0.94 1.41 1.28

نسبت بدهی

0.32 0.29 0.28

نسبت بدهی به ارزش ویژه

0.47 0.40 0.39

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

- - 0.04

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.47 0.40 0.34

نسبت مالکانه

67.92 71.18 72.09

نسبت پوشش بدهی

24.41 45.23 6.78

نسبت پوشش بهره

167.77 - 140.98 - 1.97 -

نسبت بار مالی وام

8.53 - 14.96 - 56.00 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

0.62 0.77 0.06

هزینه های مالی به سود خالص

0.59 0.70 0.05
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/04
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

سود خالص به فروش

33.80 34.79 34.58

سود ناخالص به فروش

33.80 34.79 34.58

حاشیه سود عملیاتی

34.36 33.05 32.84

سود ناویژه به فروش

36.51 35.55 35.33

سود به سود ناویژه

92.56 97.87 97.86

بازده دارایی ها ROA

6.51 32.55 32.28

درصد بازده سرمایه

46.11 179.02 177.91

بازدهی سرمایه ROE

10.99 47.92 47.76

بازده سرمایه در گردش

16.84 78.74 78.63

بازده دارایی ثابت

72.51 281.65 279.91

سنجش سودمندی وام

1.69 1.47 1.48

نسبت جاری

1.95 2.29 2.27

نسبت آنی

1.50 1.96 1.95

نسبت نقدینگی

0.12 0.25 0.28

نسبت کفایت نقد

0.54 0.67 - 1.39 -

نسبت گردش نقد

0.02 - 0.21 0.43

سرمایه در گردش خالص

631.06 523.84 521.29

نسبت دارایی های جاری

0.79 0.73 0.73

گردش موجودی کالا

97.06 64.81 63.94

دوره وصول مطالبات

245.54 211.56 209.28

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.47 0.25 0.25

گردش سرمایه جاری

0.50 2.26 2.27

گردش دارایی های ثابت

2.15 8.10 8.10

گردش مجموع دارایی ها

0.19 0.94 0.93

نسبت بدهی

0.41 0.32 0.32

نسبت بدهی به ارزش ویژه

0.69 0.47 0.48

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.69 0.47 0.48

نسبت مالکانه

59.26 67.92 67.59

نسبت پوشش بدهی

142.66 24.41 24.41

نسبت پوشش بهره

47.07 - 167.77 - 166.79 -

نسبت بار مالی وام

7.60 - 8.53 - 8.48 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

2.05 0.62 0.63

هزینه های مالی به سود خالص

2.08 0.59 0.60

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

- - 0.04
1395/12/18
سال مالی 1396/12/29
1394/12/08
سال مالی 1395/12/29
1394/09/09
سال مالی 1394/12/29

سود خالص به فروش

29.95 18.55 18.86

سود ناخالص به فروش

29.95 18.55 18.86

حاشیه سود عملیاتی

24.86 17.64 16.28

سود ناویژه به فروش

29.28 22.70 20.88

سود به سود ناویژه

102.31 81.71 90.31

درصد بازده سرمایه

137.74 57.87 62.72

بازده دارایی ها ROA

32.55 39.48 36.86

بازدهی سرمایه ROE

47.92 55.46 51.14

بازده سرمایه در گردش

78.74 92.79 102.58

بازده دارایی ثابت

281.65 266.14 167.72

سنجش سودمندی وام

1.47 1.40 1.39

نسبت جاری

2.29 2.49 2.46

نسبت آنی

1.96 1.91 1.80

نسبت نقدینگی

0.25 0.20 0.67

نسبت کفایت نقد

0.67 - 0.52 - 1.36 -

نسبت گردش نقد

0.21 0.24 1.58

سرمایه در گردش خالص

523.84 354.27 170.09

نسبت دارایی های جاری

0.73 0.71 0.61

گردش موجودی کالا

64.81 46.61 69.04

دوره وصول مطالبات

211.56 121.71 68.98

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.25 0.39 0.45

گردش سرمایه جاری

2.26 3.31 3.56

گردش دارایی های ثابت

8.10 9.49 5.82

گردش مجموع دارایی ها

0.94 1.41 1.28

نسبت بدهی

0.32 0.29 0.28

نسبت بدهی به ارزش ویژه

0.47 0.40 0.39

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

- - 0.04

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.47 0.40 0.34

نسبت مالکانه

67.92 71.18 72.09

نسبت پوشش بدهی

24.41 45.23 6.78

نسبت پوشش بهره

167.77 - 140.98 - 1.97 -

نسبت بار مالی وام

8.53 - 14.96 - 56.00 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

0.62 0.77 0.06

هزینه های مالی به سود خالص

0.59 0.70 0.05
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی