شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

وغدیر | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 5,272 5.00
قیمت پایانی: 5,252 4.60

سود و زیان

1397/12/22
سال مالی 1397/09/30
1396/12/23
سال مالی 1396/09/30
1395/12/25
سال مالی 1395/09/30

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

22.215 هزار میلیارد 15.16 هزار میلیارد 13.582 هزار میلیارد

جمع درآمدها

22.215 هزار میلیارد 15.16 هزار میلیارد 13.582 هزار میلیارد

سود ناویژه

22.215 هزار میلیارد 15.16 هزار میلیارد 13.582 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

119.48 میلیارد 122.06 میلیارد 138.2 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

121.12 میلیارد 234.69 میلیارد 19.34 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

22.217 هزار میلیارد 15.272 هزار میلیارد 13.424 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

20.177 هزار میلیارد 14.014 هزار میلیارد 12.393 هزار میلیارد

مالیات

34.78 میلیارد - -

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

20.142 هزار میلیارد 14.014 هزار میلیارد 12.393 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

25.742 هزار میلیارد 24.347 هزار میلیارد 30.989 هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

- 396.14 - میلیارد 16.25 میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

13.68 - هزار میلیارد 11.52 - هزار میلیارد 18.432 - هزار میلیارد

سود قابل تخصیص

32.205 هزار میلیارد 26.444 هزار میلیارد 24.966 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1.007 هزار میلیارد 700.69 میلیارد 619.63 میلیارد

سایر اندوخته ها

1.938 هزار میلیارد 1.42 میلیارد -

سود سهام مصوب سال جاری

18 هزار میلیارد 13.68 هزار میلیارد 11.52 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

11.26 هزار میلیارد 12.062 هزار میلیارد 12.827 هزار میلیارد

سرمایه

72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد

EPS خالص

279.76 194.64 172.12
1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/28
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/8
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

- - 22.215 هزار میلیارد

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

84.66 میلیارد 35.58 میلیارد -

سود حاصل از سایر فعالیت ها

13.015 هزار میلیارد 105.69 میلیارد -

سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی

- 70.66 میلیارد -

جمع درآمدها

13.1 هزار میلیارد 141.27 میلیارد 22.215 هزار میلیارد

سود ناویژه

13.1 هزار میلیارد 141.27 میلیارد 22.215 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

58.48 میلیارد 27.17 میلیارد 119.48 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

77.34 میلیارد - 121.12 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

13.118 هزار میلیارد 184.75 میلیارد 22.217 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

12.173 هزار میلیارد 13.51 میلیارد 20.177 هزار میلیارد

مالیات

12.72 میلیارد - 34.78 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

12.16 هزار میلیارد 13.51 میلیارد 20.142 هزار میلیارد

سرمایه

72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد

EPS خالص

168.89 0.19 279.76

درآمد حاصل از خدمات و فروش

40.839 هزار میلیارد - -
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1395/08/29
سال مالی 1396/09/30
1395/11/6
سال مالی 1395/09/30

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

15.011 هزار میلیارد 15.699 هزار میلیارد 13.593 هزار میلیارد

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

1.203 هزار میلیارد 454.31 میلیارد 11.45 - میلیارد

جمع درآمدها

16.214 هزار میلیارد 16.154 هزار میلیارد 13.582 هزار میلیارد

سود ناویژه

16.214 هزار میلیارد 16.154 هزار میلیارد 13.582 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

129.44 میلیارد 176.11 میلیارد 141.31 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

50 میلیارد 130 میلیارد 113.23 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

16.134 هزار میلیارد 16.108 هزار میلیارد 13.554 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

15.099 هزار میلیارد 14.781 هزار میلیارد 12.522 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

15.099 هزار میلیارد 14.781 هزار میلیارد 12.522 هزار میلیارد

سرمایه

72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد

EPS خالص

209.70 205.29 173.92
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی