شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

وغدیر | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,850 2.26
قیمت پایانی: 4,746 0.06
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/01/11

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,829 پایانی 4,746 3.00
بیشترین 4,862 کمترین 4,650
حجم 25.082 میلیون دفعات 2,814
حد قیمت 4,506 - 4,980 ارزش 119.05 میلیارد
حجم مبنا 26.828 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 1399/01/11

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 2,582 4,793 4,795 7,768 1
3 160,385 4,792 4,797 1,000 1
4 240,867 4,791 4,799 5,000 1
2 1,667 4,689 4,705 3,320 2
1 793 4,688 4,711 121 2

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/01/11

حقیقی حقوقی
1,128 تعداد خریدار 6
12.102 میلیون حجم خرید 13.073 میلیون
683 تعداد فروشنده 5
19.565 میلیون حجم فروش 5.611 میلیون
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1395/08/24

56%

افزایش

سرمایه قبلی : 46.08 هزار میلیارد آورده : 8.75 هزار میلیارد (34 %) مهلت پذیره نویسی : 1395/11/2
سرمایه جدید : 72 هزار میلیارد اندوخته : 17.17 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1395/12/14
تغییر سرمایه : 25.92 هزار میلیارد صرف سهام : -

1394/08/7

28%

افزایش

سرمایه قبلی : 36 هزار میلیارد آورده : 10.08 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1394/10/13
سرمایه جدید : 46.08 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1394/12/3
تغییر سرمایه : 10.08 هزار میلیارد صرف سهام : -
1397/12/22
سال مالی 1397/09/30
1396/12/23
سال مالی 1396/09/30
1395/12/25
سال مالی 1395/09/30
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 1.414 هزار میلیارد 182.98 میلیارد 369.44 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 408.15 میلیارد 645.7 میلیارد 774.84 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 32.36 هزار میلیارد 23.002 هزار میلیارد 30.356 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - 5.432 هزار میلیارد 3.498 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها 1.1 میلیارد 2.52 میلیارد 2.29 میلیارد
جمع دارایی های جاری 34.183 هزار میلیارد 29.266 هزار میلیارد 35.001 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 85.094 هزار میلیارد 85.31 هزار میلیارد 80.022 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 10.562 هزار میلیارد 10.25 هزار میلیارد 10.34 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 428 میلیون 420 میلیون 428 میلیون
سایر دارایی ها 925.21 میلیارد 875.21 میلیارد 1.614 هزار میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 880.61 میلیارد 845.54 میلیارد 556.98 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 880.61 میلیارد 845.54 میلیارد 556.98 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 131.645 هزار میلیارد 126.546 هزار میلیارد 127.534 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 715.77 میلیارد - -
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - 903.57 میلیارد 681.33 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد - - 4.14 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 5.422 هزار میلیارد 5.139 هزار میلیارد 4.395 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 3.777 هزار میلیارد 5.411 هزار میلیارد 9.44 هزار میلیارد
جمع بدهی های جاری 9.915 هزار میلیارد 11.453 هزار میلیارد 14.521 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 770.45 میلیارد 595.67 میلیارد 941.59 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 6.53 میلیارد 7.16 میلیارد 4.99 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 10.692 هزار میلیارد 12.056 هزار میلیارد 15.468 هزار میلیارد
سرمایه 72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد 46.08 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 29.26 هزار میلیارد 25.742 هزار میلیارد 24.347 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 5.927 هزار میلیارد 4.92 هزار میلیارد 4.22 هزار میلیارد
اندوخته طرح و توسعه - 11.828 هزار میلیارد 28.997 هزار میلیارد
سایر اندوخته ها 13.766 هزار میلیارد - -
افزایش سرمایه در جریان - - 8.424 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 120.953 هزار میلیارد 114.491 هزار میلیارد 112.066 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 131.645 هزار میلیارد 126.546 هزار میلیارد 127.534 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد 46.08 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 11.26 هزار میلیارد 12.062 هزار میلیارد 12.827 هزار میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 5.927 هزار میلیارد 4.92 هزار میلیارد 4.22 هزار میلیارد
اندوخته طرح و توسعه مصوب - 11.828 هزار میلیارد 28.997 هزار میلیارد
سایر اندوخته های مصوب 13.766 هزار میلیارد - -
افزایش سرمایه در جریان مصوب - - 8.424 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 102.953 هزار میلیارد 100.811 هزار میلیارد 100.546 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 1.414 هزار میلیارد 182.98 میلیارد 369.44 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 32.36 هزار میلیارد 23.002 هزار میلیارد 30.356 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - 5.432 هزار میلیارد 3.498 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 10.562 هزار میلیارد 10.25 هزار میلیارد 10.34 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 715.77 میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام 120.953 هزار میلیارد 114.491 هزار میلیارد 112.066 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 102.953 هزار میلیارد 100.811 هزار میلیارد 100.546 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/28
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/8
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 2.836 هزار میلیارد 605.93 میلیارد 1.414 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 358.92 میلیارد 392.47 میلیارد 408.15 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 25.998 هزار میلیارد 21.058 هزار میلیارد 32.36 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 7.878 هزار میلیارد 7.418 هزار میلیارد -
پیش پرداخت ها - - 1.1 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 1.34 میلیارد 324 میلیون -
جمع دارایی های جاری 37.072 هزار میلیارد 29.475 هزار میلیارد 34.183 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 86.86 هزار میلیارد 85.072 هزار میلیارد 85.094 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 13.78 هزار میلیارد 11.495 هزار میلیارد 10.562 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 428 میلیون 428 میلیون 428 میلیون
سایر دارایی ها 374.99 میلیارد 374.99 میلیارد 925.21 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 910.88 میلیارد 911.87 میلیارد 880.61 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 910.88 میلیارد 911.87 میلیارد 880.61 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 138.999 هزار میلیارد 127.329 هزار میلیارد 131.645 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری - - 715.77 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 624.23 میلیارد 665.67 میلیارد -
تسهیلات جاری مالی دریافتی 4.691 هزار میلیارد 4.765 هزار میلیارد 5.422 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 17.575 هزار میلیارد 18.155 هزار میلیارد 3.777 هزار میلیارد
جمع بدهی های جاری 22.889 هزار میلیارد 23.586 هزار میلیارد 9.915 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 986.69 میلیارد 770.45 میلیارد 770.45 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 9.16 میلیارد 6.53 میلیارد 6.53 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 23.885 هزار میلیارد 24.363 هزار میلیارد 10.692 هزار میلیارد
سرمایه 72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 22.728 هزار میلیارد 11.273 هزار میلیارد 29.26 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 6.535 هزار میلیارد 5.927 هزار میلیارد 5.927 هزار میلیارد
سایر اندوخته ها 13.85 هزار میلیارد 13.766 هزار میلیارد 13.766 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 115.113 هزار میلیارد 102.967 هزار میلیارد 120.953 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 138.999 هزار میلیارد 127.329 هزار میلیارد 131.645 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 2.836 هزار میلیارد 2.836 هزار میلیارد 605.93 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 28.428 هزار میلیارد 25.998 هزار میلیارد 21.058 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - 7.878 هزار میلیارد 7.418 هزار میلیارد
سفارشات و پیش پرداخت ها - 1.34 میلیارد 324 میلیون
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 19.229 هزار میلیارد 13.78 هزار میلیارد 11.495 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 624.23 میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام 115.183 هزار میلیارد 115.113 هزار میلیارد 102.967 هزار میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 694.66 میلیارد - -
موجودی مواد و کالا 694.66 میلیارد - -
اندوخته سرمایه ای 14.029 هزار میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 27.77 % رتبه 28
۶ ماهه 53.54 % رتبه 32
۹ ماهه 109.5 % رتبه 33
۱ ساله 163.21 % رتبه 27
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
341.496 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

23.29 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
وصندوق 164.00 6,180 10.375 میلیون 63.951 میلیارد 166.266 هزار میلیارد 1399/01/11
وبانک 48.00 8,100 5.986 میلیون 47.192 میلیارد 128.44 هزار میلیارد 1399/01/11
وامید 386.00 11,763 3.015 میلیون 34.817 میلیارد 342.72 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر) ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۴:۴۲:۲۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۴:۴۲:۲۶
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر) ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۴:۳۵:۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۴:۳۵:۲۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر) ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۴:۳۴:۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۴:۳۴:۲۱
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر) ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۲۳:۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۲۳:۲۵
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر) ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۲۲:۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۲۲:۱۲
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (شرکت سرمایه گذاری دی) ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۲۰:۴۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۲۰:۴۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (شرکت سرمایه گذاری آذر) ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۱۹:۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۱۹:۱۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۱۶:۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۱۶:۵۹
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۰۹:۱۱:۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۰۹:۱۱:۱۹
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۰۹:۱۷:۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۰۹:۱۷:۳۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۰۹:۱۳:۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۰۹:۱۳:۰۴
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۰۸:۲۸:۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۰۸:۲۸:۰۸
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۳:۳۸:۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۳:۳۸:۱۴
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۲:۰۹:۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۲:۰۹:۱۶
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۲:۰۶:۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۲:۰۶:۱۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۱۰:۱۲:۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۱۰:۱۲:۴۱
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا) ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۵:۱۳:۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۵:۱۳:۳۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۳:۴۵:۰۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۳:۴۵:۰۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری آذر) ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۲:۴۵:۵۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۲:۴۵:۵۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۱۷:۳۵:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۱۷:۳۵:۴۶
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
7.89
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,582 4,793 4,795 7,768 1
3 160,385 4,792 4,797 1,000 1
4 240,867 4,791 4,799 5,000 1

داده ها

آخرین معامله 4,850 107.00 2.26
قیمت پایانی 4,746 3.00 0.06
اولین قیمت 4,829
قیمت دیروز 4,743
بازه روز 4,862 4,650
قیمت مجاز 4,980 4,506
بازه هفته 4,862 4,256
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 72 میلیارد
سهام شناور 23.29 %
حجم مبنا 26.828 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,814
حجم معاملات 25.082 میلیون
ارزش معاملات 119.05 میلیارد
ارزش بازار 341.496 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.102 میلیون 19.565 میلیون
حقوقی 13.073 میلیون 5.611 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,134 688
حقیقی 1,128 683
حقوقی 6 5
تغییر حقوقی به حقیقی 35.419 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,582 4,793 4,795 7,768 1
3 160,385 4,792 4,797 1,000 1
4 240,867 4,791 4,799 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/11)