شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

وغدیر | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,850 2.26
قیمت پایانی: 4,746 0.06

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:2,814
حجم:25.082 میلیون
ارزش:119.05 میلیارد
اولین:4,829
کمترین:4,650
بیشترین:4,862
قیمت:4,850
تغییر:156.00
درصد تغییر:3.32
قیمت:4,746
تغییر:3.00
درصد تغییر:0.06
1399/01/10
تعداد:5,851
حجم:33.874 میلیون
ارزش:160.655 میلیارد
اولین:4,740
کمترین:4,650
بیشترین:4,786
قیمت:4,694
تغییر:94.00
درصد تغییر:2.04
قیمت:4,743
تغییر:174.00
درصد تغییر:3.81
1399/01/9
تعداد:7,600
حجم:58.32 میلیون
ارزش:266.486 میلیارد
اولین:4,602
کمترین:4,521
بیشترین:4,602
قیمت:4,600
تغییر:130.00
درصد تغییر:2.91
قیمت:4,569
تغییر:110.00
درصد تغییر:2.47
1399/01/6
تعداد:3,192
حجم:24.718 میلیون
ارزش:110.549 میلیارد
اولین:4,350
کمترین:4,304
بیشترین:4,513
قیمت:4,470
تغییر:130.00
درصد تغییر:3.00
قیمت:4,459
تغییر:160.00
درصد تغییر:3.72
1399/01/5
تعداد:3,603
حجم:26.877 میلیون
ارزش:115.532 میلیارد
اولین:4,400
کمترین:4,256
بیشترین:4,488
قیمت:4,340
تغییر:150.00
درصد تغییر:3.34
قیمت:4,299
تغییر:181.00
درصد تغییر:4.04
1398/12/29
تعداد:4,518
حجم:42.916 میلیون
ارزش:192.256 میلیارد
اولین:4,538
کمترین:4,350
بیشترین:4,540
قیمت:4,490
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,480
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:4,518
حجم:42.916 میلیون
ارزش:192.256 میلیارد
اولین:4,538
کمترین:4,350
بیشترین:4,540
قیمت:4,490
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,480
تغییر:67.00
درصد تغییر:1.52
1398/12/27
تعداد:2,972
حجم:48.686 میلیون
ارزش:214.837 میلیارد
اولین:4,569
کمترین:4,336
بیشترین:4,569
قیمت:4,490
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.22
قیمت:4,413
تغییر:108.00
درصد تغییر:2.39
1398/12/26
تعداد:2,927
حجم:25.227 میلیون
ارزش:114.049 میلیارد
اولین:4,470
کمترین:4,440
بیشترین:4,569
قیمت:4,480
تغییر:12.00
درصد تغییر:0.27
قیمت:4,521
تغییر:149.00
درصد تغییر:3.41
1398/12/25
تعداد:5,024
حجم:121.392 میلیون
ارزش:530.732 میلیارد
اولین:4,400
کمترین:4,335
بیشترین:4,700
قیمت:4,492
تغییر:46.00
درصد تغییر:1.01
قیمت:4,372
تغییر:191.00
درصد تغییر:4.19
1398/12/24
تعداد:1,821
حجم:26.745 میلیون
ارزش:122.038 میلیارد
اولین:4,600
کمترین:4,538
بیشترین:4,700
قیمت:4,538
تغییر:200.00
درصد تغییر:4.22
قیمت:4,563
تغییر:213.00
درصد تغییر:4.46
1398/12/22
تعداد:6,952
حجم:112.86 میلیون
ارزش:539.024 میلیارد
اولین:4,800
کمترین:4,736
بیشترین:4,976
قیمت:4,738
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,776
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:6,952
حجم:112.86 میلیون
ارزش:539.024 میلیارد
اولین:4,800
کمترین:4,736
بیشترین:4,976
قیمت:4,738
تغییر:124.00
درصد تغییر:2.55
قیمت:4,776
تغییر:209.00
درصد تغییر:4.19
1398/12/20
تعداد:886
حجم:11.377 میلیون
ارزش:55.313 میلیارد
اولین:4,862
کمترین:4,862
بیشترین:4,862
قیمت:4,862
تغییر:143.00
درصد تغییر:2.86
قیمت:4,985
تغییر:211.00
درصد تغییر:4.06
1398/12/19
تعداد:792
حجم:5.98 میلیون
ارزش:29.929 میلیارد
اولین:5,005
کمترین:5,005
بیشترین:5,005
قیمت:5,005
تغییر:275.00
درصد تغییر:5.21
قیمت:5,196
تغییر:72.00
درصد تغییر:1.37
1398/12/18
تعداد:3,203
حجم:25.563 میلیون
ارزش:134.652 میلیارد
اولین:5,450
کمترین:5,192
بیشترین:5,450
قیمت:5,280
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:5,268
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:3,203
حجم:25.563 میلیون
ارزش:134.652 میلیارد
اولین:5,450
کمترین:5,192
بیشترین:5,450
قیمت:5,280
تغییر:179.00
درصد تغییر:3.28
قیمت:5,268
تغییر:197.00
درصد تغییر:3.61
1398/12/14
تعداد:3,985
حجم:45.278 میلیون
ارزش:247.425 میلیارد
اولین:5,350
کمترین:5,310
بیشترین:5,513
قیمت:5,459
تغییر:110.00
درصد تغییر:2.06
قیمت:5,465
تغییر:214.00
درصد تغییر:4.08
1398/12/13
تعداد:3,535
حجم:33.842 میلیون
ارزش:177.715 میلیارد
اولین:5,249
کمترین:5,155
بیشترین:5,366
قیمت:5,349
تغییر:208.00
درصد تغییر:4.05
قیمت:5,251
تغییر:121.00
درصد تغییر:2.36
1398/12/12
تعداد:3,725
حجم:61.219 میلیون
ارزش:314.062 میلیارد
اولین:5,243
کمترین:5,080
بیشترین:5,243
قیمت:5,141
تغییر:90.00
درصد تغییر:1.78
قیمت:5,130
تغییر:81.00
درصد تغییر:1.60
1398/12/11
تعداد:3,905
حجم:38.821 میلیون
ارزش:196.024 میلیارد
اولین:4,883
کمترین:4,883
بیشترین:5,194
قیمت:5,051
تغییر:74.00
درصد تغییر:1.49
قیمت:5,049
تغییر:53.00
درصد تغییر:1.06
1398/12/10
تعداد:5,065
حجم:72.231 میلیون
ارزش:360.892 میلیارد
اولین:5,010
کمترین:4,969
بیشترین:5,118
قیمت:4,977
تغییر:167.00
درصد تغییر:3.25
قیمت:4,996
تغییر:234.00
درصد تغییر:4.47
1398/12/7
تعداد:4,709
حجم:43.46 میلیون
ارزش:227.304 میلیارد
اولین:5,390
کمترین:5,122
بیشترین:5,390
قیمت:5,144
تغییر:122.00
درصد تغییر:2.32
قیمت:5,230
تغییر:45.00
درصد تغییر:0.85
1398/12/6
تعداد:6,066
حجم:50.454 میلیون
ارزش:266.137 میلیارد
اولین:5,360
کمترین:5,231
بیشترین:5,360
قیمت:5,266
تغییر:86.00
درصد تغییر:1.61
قیمت:5,275
تغییر:67.00
درصد تغییر:1.25
1398/12/5
تعداد:7,268
حجم:74.404 میلیون
ارزش:397.46 میلیارد
اولین:5,678
کمترین:5,246
بیشترین:5,680
قیمت:5,352
تغییر:188.00
درصد تغییر:3.39
قیمت:5,342
تغییر:180.00
درصد تغییر:3.26
1398/12/4
تعداد:4,913
حجم:79.643 میلیون
ارزش:439.795 میلیارد
اولین:5,300
کمترین:5,287
بیشترین:5,540
قیمت:5,540
تغییر:264.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:5,522
تغییر:245.00
درصد تغییر:4.64
1398/12/3
تعداد:4,302
حجم:45.698 میلیون
ارزش:241.154 میلیارد
اولین:5,000
کمترین:5,000
بیشترین:5,430
قیمت:5,276
تغییر:92.00
درصد تغییر:1.78
قیمت:5,277
تغییر:105.00
درصد تغییر:2.03
1398/11/30
تعداد:3,402
حجم:54.988 میلیون
ارزش:284.393 میلیارد
اولین:5,050
کمترین:5,000
بیشترین:5,184
قیمت:5,184
تغییر:134.00
درصد تغییر:2.65
قیمت:5,172
تغییر:234.00
درصد تغییر:4.74
1398/11/29
تعداد:3,844
حجم:48.528 میلیون
ارزش:239.651 میلیارد
اولین:4,890
کمترین:4,755
بیشترین:5,100
قیمت:5,050
تغییر:150.00
درصد تغییر:3.06
قیمت:4,938
تغییر:13.00
درصد تغییر:0.26
1398/11/28
تعداد:4,329
حجم:45.487 میلیون
ارزش:225.202 میلیارد
اولین:5,000
کمترین:4,890
بیشترین:5,020
قیمت:4,900
تغییر:28.00
درصد تغییر:0.58
قیمت:4,951
تغییر:121.00
درصد تغییر:2.51
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی