شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

وغدیر | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 5,272 5.00
قیمت پایانی: 5,252 4.60

نسبت های مالی

1397/12/22
سال مالی 1397/09/30
1396/12/23
سال مالی 1396/09/30
1395/12/25
سال مالی 1395/09/30

سود خالص به فروش

90.67 92.44 91.24

سود ناخالص به فروش

90.83 92.44 91.24

حاشیه سود عملیاتی

100.01 100.74 98.84

سود ناویژه به فروش

100.00 100.00 100.00

سود به سود ناویژه

90.67 92.44 91.24

بازده دارایی ها ROA

15.30 11.07 9.72

درصد بازده سرمایه

27.98 19.46 17.21

بازدهی سرمایه ROE

16.65 12.24 11.06

بازده سرمایه در گردش

83.00 78.67 60.51

بازده دارایی ثابت

2.29 1.66 2.22

سنجش سودمندی وام

1.09 1.11 1.14

نسبت جاری

3.45 2.56 2.41

نسبت آنی

3.45 2.56 2.41

نسبت نقدینگی

0.18 0.07 0.08

نسبت کفایت نقد

0.98 - 0.69 - 0.97 -

نسبت گردش نقد

1.66 0.81 0.34

سرمایه در گردش خالص

24.27 میلیون 17.81 میلیون 20.48 میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.26 0.23 0.27

دوره وصول مطالبات

531.67 684.62 909.81

گردش سرمایه جاری

0.92 0.85 0.66

گردش دارایی های ثابت

25.23 17.93 24.38

گردش مجموع دارایی ها

0.17 0.12 0.11

نسبت بدهی

0.08 0.10 0.12

نسبت بدهی به ارزش ویژه

0.09 0.11 0.14

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.01 0.01 0.01

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.08 0.10 0.13

نسبت مالکانه

91.88 90.47 87.87

نسبت پوشش بدهی

1.13 1.40 0.59

نسبت پوشش بهره

15.65 - 11.01 - 10.11 -

نسبت بار مالی وام

6.37 - 3.00 - 6.10 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

5.44 7.62 8.31

هزینه های مالی به سود خالص

6.00 8.30 9.00

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.02 - -
1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/28
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/8
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده

سود خالص به فروش

92.83 9.57 90.67

سود ناخالص به فروش

92.93 9.57 90.83

حاشیه سود عملیاتی

100.14 130.78 100.01

سود ناویژه به فروش

100.00 100.00 100.00

سود به سود ناویژه

92.83 9.57 90.67

بازده دارایی ها ROA

8.75 0.01 15.30

درصد بازده سرمایه

16.89 0.02 27.98

بازدهی سرمایه ROE

10.56 0.01 16.65

بازده سرمایه در گردش

85.74 0.23 83.00

بازده دارایی ثابت

1.34 1.48 2.29

سنجش سودمندی وام

1.21 1.24 1.09

نسبت جاری

1.62 1.25 3.45

نسبت آنی

1.62 1.25 3.45

نسبت نقدینگی

0.14 0.04 0.18

نسبت کفایت نقد

1.25 - 0.82 - 0.98 -

نسبت گردش نقد

0.31 0.16 1.66

سرمایه در گردش خالص

14.18 میلیون 5.89 میلیون 24.27 میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.27 0.23 0.26

دوره وصول مطالبات

465.48 18.14 531.67

گردش سرمایه جاری

0.92 0.02 0.92

گردش دارایی های ثابت

14.38 0.15 25.23

گردش مجموع دارایی ها

0.09 - 0.17

نسبت بدهی

0.17 0.19 0.08

نسبت بدهی به ارزش ویژه

0.21 0.24 0.09

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.01 0.01 0.01

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.20 0.23 0.08

نسبت مالکانه

82.82 80.87 91.88

نسبت پوشش بدهی

0.91 1.17 1.13

نسبت پوشش بهره

20.52 - 0.96 15.65 -

نسبت بار مالی وام

7.59 - 0.39 6.37 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

4.30 187.98 5.44

هزینه های مالی به سود خالص

4.64 2.57 6.00

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.02 - -
1392/03/18
سال مالی 1392/09/30
1391/09/18
سال مالی 1391/09/30

سود خالص به فروش

95.90 95.81 90.67

سود ناخالص به فروش

95.90 95.81 90.83

حاشیه سود عملیاتی

99.04 98.42 100.01

سود ناویژه به فروش

100.00 100.00 100.00

سود به سود ناویژه

95.90 95.81 90.67

درصد بازده سرمایه

100.07 91.68 27.98

بازده دارایی ها ROA

15.30 11.07 9.72

بازدهی سرمایه ROE

16.65 12.24 11.06

بازده سرمایه در گردش

83.00 78.67 60.51

بازده دارایی ثابت

2.29 1.66 2.22

سنجش سودمندی وام

1.09 1.11 1.14

نسبت جاری

3.45 2.56 2.41

نسبت آنی

3.45 2.56 2.41

نسبت نقدینگی

0.18 0.07 0.08

نسبت کفایت نقد

0.98 - 0.69 - 0.97 -

نسبت گردش نقد

1.66 0.81 0.34

سرمایه در گردش خالص

24.27 میلیون 17.81 میلیون 20.48 میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.26 0.23 0.27

دوره وصول مطالبات

531.67 684.62 909.81

گردش سرمایه جاری

0.92 0.85 0.66

گردش دارایی های ثابت

25.23 17.93 24.38

گردش مجموع دارایی ها

0.17 0.12 0.11

نسبت بدهی

0.08 0.10 0.12

نسبت بدهی به ارزش ویژه

0.09 0.11 0.14

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.01 0.01 0.01

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.08 0.10 0.13

نسبت مالکانه

91.88 90.47 87.87

نسبت پوشش بدهی

1.13 1.40 0.59

نسبت پوشش بهره

15.65 - 11.01 - 10.11 -

نسبت بار مالی وام

6.37 - 3.00 - 6.10 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

5.44 7.62 8.31

هزینه های مالی به سود خالص

6.00 8.30 9.00

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.02 - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی