شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

وغدیر | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,850 2.26
قیمت پایانی: 4,746 0.06

ترازنامه

1397/12/22
سال مالی 1397/09/30
1396/12/23
سال مالی 1396/09/30
1395/12/25
سال مالی 1395/09/30

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1.414 هزار میلیارد 182.98 میلیارد 369.44 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

408.15 میلیارد 645.7 میلیارد 774.84 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

32.36 هزار میلیارد 23.002 هزار میلیارد 30.356 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- 5.432 هزار میلیارد 3.498 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

1.1 میلیارد 2.52 میلیارد 2.29 میلیارد

جمع دارایی های جاری

34.183 هزار میلیارد 29.266 هزار میلیارد 35.001 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

85.094 هزار میلیارد 85.31 هزار میلیارد 80.022 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

10.562 هزار میلیارد 10.25 هزار میلیارد 10.34 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

428 میلیون 420 میلیون 428 میلیون

سایر دارایی ها

925.21 میلیارد 875.21 میلیارد 1.614 هزار میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

880.61 میلیارد 845.54 میلیارد 556.98 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

880.61 میلیارد 845.54 میلیارد 556.98 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

131.645 هزار میلیارد 126.546 هزار میلیارد 127.534 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

715.77 میلیارد - -

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- 903.57 میلیارد 681.33 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

- - 4.14 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

5.422 هزار میلیارد 5.139 هزار میلیارد 4.395 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

3.777 هزار میلیارد 5.411 هزار میلیارد 9.44 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

9.915 هزار میلیارد 11.453 هزار میلیارد 14.521 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

770.45 میلیارد 595.67 میلیارد 941.59 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

6.53 میلیارد 7.16 میلیارد 4.99 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

10.692 هزار میلیارد 12.056 هزار میلیارد 15.468 هزار میلیارد

سرمایه

72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد 46.08 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

29.26 هزار میلیارد 25.742 هزار میلیارد 24.347 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

5.927 هزار میلیارد 4.92 هزار میلیارد 4.22 هزار میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

- 11.828 هزار میلیارد 28.997 هزار میلیارد

سایر اندوخته ها

13.766 هزار میلیارد - -

افزایش سرمایه در جریان

- - 8.424 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

120.953 هزار میلیارد 114.491 هزار میلیارد 112.066 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

131.645 هزار میلیارد 126.546 هزار میلیارد 127.534 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد 46.08 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

11.26 هزار میلیارد 12.062 هزار میلیارد 12.827 هزار میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

5.927 هزار میلیارد 4.92 هزار میلیارد 4.22 هزار میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

- 11.828 هزار میلیارد 28.997 هزار میلیارد

سایر اندوخته های مصوب

13.766 هزار میلیارد - -

افزایش سرمایه در جریان مصوب

- - 8.424 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

102.953 هزار میلیارد 100.811 هزار میلیارد 100.546 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1.414 هزار میلیارد 182.98 میلیارد 369.44 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

32.36 هزار میلیارد 23.002 هزار میلیارد 30.356 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- 5.432 هزار میلیارد 3.498 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

10.562 هزار میلیارد 10.25 هزار میلیارد 10.34 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

715.77 میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام

120.953 هزار میلیارد 114.491 هزار میلیارد 112.066 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

102.953 هزار میلیارد 100.811 هزار میلیارد 100.546 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/28
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/8
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

2.836 هزار میلیارد 605.93 میلیارد 1.414 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

358.92 میلیارد 392.47 میلیارد 408.15 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

25.998 هزار میلیارد 21.058 هزار میلیارد 32.36 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

7.878 هزار میلیارد 7.418 هزار میلیارد -

پیش پرداخت ها

- - 1.1 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

1.34 میلیارد 324 میلیون -

جمع دارایی های جاری

37.072 هزار میلیارد 29.475 هزار میلیارد 34.183 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

86.86 هزار میلیارد 85.072 هزار میلیارد 85.094 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

13.78 هزار میلیارد 11.495 هزار میلیارد 10.562 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

428 میلیون 428 میلیون 428 میلیون

سایر دارایی ها

374.99 میلیارد 374.99 میلیارد 925.21 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

910.88 میلیارد 911.87 میلیارد 880.61 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

910.88 میلیارد 911.87 میلیارد 880.61 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

138.999 هزار میلیارد 127.329 هزار میلیارد 131.645 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

- - 715.77 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

624.23 میلیارد 665.67 میلیارد -

تسهیلات جاری مالی دریافتی

4.691 هزار میلیارد 4.765 هزار میلیارد 5.422 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

17.575 هزار میلیارد 18.155 هزار میلیارد 3.777 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

22.889 هزار میلیارد 23.586 هزار میلیارد 9.915 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

986.69 میلیارد 770.45 میلیارد 770.45 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

9.16 میلیارد 6.53 میلیارد 6.53 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

23.885 هزار میلیارد 24.363 هزار میلیارد 10.692 هزار میلیارد

سرمایه

72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد 72 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

22.728 هزار میلیارد 11.273 هزار میلیارد 29.26 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

6.535 هزار میلیارد 5.927 هزار میلیارد 5.927 هزار میلیارد

سایر اندوخته ها

13.85 هزار میلیارد 13.766 هزار میلیارد 13.766 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

115.113 هزار میلیارد 102.967 هزار میلیارد 120.953 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

138.999 هزار میلیارد 127.329 هزار میلیارد 131.645 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

2.836 هزار میلیارد 2.836 هزار میلیارد 605.93 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

28.428 هزار میلیارد 25.998 هزار میلیارد 21.058 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- 7.878 هزار میلیارد 7.418 هزار میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

- 1.34 میلیارد 324 میلیون

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

19.229 هزار میلیارد 13.78 هزار میلیارد 11.495 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

624.23 میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام

115.183 هزار میلیارد 115.113 هزار میلیارد 102.967 هزار میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

694.66 میلیارد - -

موجودی مواد و کالا

694.66 میلیارد - -

اندوخته سرمایه ای

14.029 هزار میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی