شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه نوین

تنوین | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,930 2.05
قیمت پایانی: 12,160 4.02

مشخصات

شرکت

نام شرکت : تامین سرمایه نوین سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : info@novinib.com وب سایت : http://novinib.com/

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 84341000

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره23
دورنگار :

(021) 22030344

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
تامین سرمایه نوین تنوین سهام بورس بازار معاملات اصلی تابلو فهرست اولیه N2 IRO1TNOV0001 IRO1TNOV0009
تامین سرمایه نوین تنوین2 سهام بورس بازار معاملات آد-لات تابلو فهرست اولیه O1 IRO1TNOV0002 IRO1TNOV0009
تامین سرمایه نوین تنوین3 سهام بورس بازار معاملات جبرانی تابلو فهرست اولیه Y1 IRO1TNOV0003 IRO1TNOV0009
تامین سرمایه نوین تنوین4 سهام بورس بازار معاملات بلوکی تابلو فهرست اولیه B1 IRO1TNOV0004 IRO1TNOV0009

اعضای هیات مدیره

سال 1399 | تاریخ : 1399/04/07
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - داوود رزاقی - 65301765
رییس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین علی سعیدی دکتری 939670321
نایب رییس هیات مدیره تامین آتیه درخشان نوین نیما محمدی تودشکی - 77757726
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر محمدرضا مروجی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمان ایران احمد بدری - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر منصور کنعانی امیری - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه اقتصاد نوین داوود رزاقی - 65301765
عضو هیات مدیره لیزینگ بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) عباس ابراهیمی - -
سال 1399 | تاریخ : 1399/02/20
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - داوود رزاقی - 65301765
رییس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین علی سعیدی دکتری 939670321
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر منصور کنعانی امیری - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر محمدرضا مروجی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمان ایران احمد بدری - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه اقتصاد نوین داوود رزاقی - 65301765
عضو هیات مدیره تامین آتیه درخشان نوین نیما محمدی تودشکی - 77757726
عضو هیات مدیره لیزینگ بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) سید افضل موسوی - -
سال 1399 | تاریخ : 1399/02/09
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - داوود رزاقی - 65301765
رییس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین علی سعیدی دکتری 939670321
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر منصور کنعانی امیری - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر محمدرضا مروجی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمان ایران احمد بدری - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه اقتصاد نوین داوود رزاقی - 65301765
عضو هیات مدیره تامین آتیه درخشان نوین نیما محمدی تودشکی - 77757726
عضو هیات مدیره لیزینگ بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) عباس ابراهیمی - -
سال 1398 | تاریخ : 1398/10/09
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - ولی نادی قمی دکترا حسابداری 2061934617
رییس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین علی سعیدی دکتری 939670321
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر منصور کنعانی امیری - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر محمدرضا مروجی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمان ایران احمد بدری - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه اقتصاد نوین داوود رزاقی - 65301765
عضو هیات مدیره تامین آتیه درخشان نوین نیما محمدی تودشکی - 77757726
عضو هیات مدیره لیزینگ بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) سید افضل موسوی - -
سال 1398 | تاریخ : 1398/08/18
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - ولی نادی قمی دکترا حسابداری 2061934617
رییس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین علی سعیدی دکتری 939670321
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر منصور کنعانی امیری - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر محمدرضا مروجی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمان ایران احمد بدری - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه اقتصاد نوین داوود رزاقی - 65301765
عضو هیات مدیره تامین آتیه درخشان نوین اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره لیزینگ بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) سید افضل موسوی - -
سال 1398 | تاریخ : 1398/05/16
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - ولی نادی قمی دکترا حسابداری 2061934617
رییس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین علیرضا بلگوری فوق لیسانس 2894211826
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر منصور کنعانی امیری - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر محمدرضا مروجی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمان ایران احمد بدری - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه اقتصاد نوین فرهاد عربلو - -
عضو هیات مدیره تامین آتیه درخشان نوین اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره لیزینگ بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) سید افضل موسوی - -
سال 1398 | تاریخ : 1398/05/13
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - ولی نادی قمی دکترا حسابداری 2061934617
رییس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین علیرضا بلگوری فوق لیسانس 2894211826
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر محمدرضا مروجی - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمان ایران احمد بدری - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر منصور کنعانی امیری - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه اقتصاد نوین فرهاد عربلو - -
عضو هیات مدیره تامین آتیه درخشان نوین اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره لیزینگ بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) سید افضل موسوی - -
سال 1397 | تاریخ : 1397/12/27
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - ولی نادی قمی دکترا حسابداری 2061934617
رییس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین علیرضا بلگوری فوق لیسانس 2894211826
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر منصور کنعانی امیری - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمان ایران احمد بدری - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه اقتصاد نوین فرهاد عربلو - -
عضو هیات مدیره تامین آتیه درخشان نوین اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره لیزینگ بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) سید افضل موسوی - -
سال 1397 | تاریخ : 1397/02/29
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - ولی نادی قمی دکترا حسابداری 2061934617
رییس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین علیرضا بلگوری فوق لیسانس 2894211826
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر منصور کنعانی امیری - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر غلامرضا زال پور - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمان ایران احمد بدری - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه اقتصاد نوین فرهاد عربلو - -
عضو هیات مدیره تامین آتیه درخشان نوین فرهاد حنیفی دکترای مدیریت-گرایش مالی 3255238188
عضو هیات مدیره لیزینگ بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) سید افضل موسوی - -
سال 1395 | تاریخ : 1395/03/25
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - ولی نادی قمی دکترا حسابداری 2061934617
رییس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین حسن معتمدی کارشناسی ارشد مدیریت 5889471996
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر غلامرضا زال پور - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمان ایران احمد بدری - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر منصور کنعانی امیری - -
عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه اقتصاد نوین علی اصغر سفری - -
عضو هیات مدیره خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین فرهاد حنیفی دکترای مدیریت-گرایش مالی 3255238188
عضو هیات مدیره لیزینگ بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) مسعود مهردادفر - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی