شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه نوین

تنوین | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,540 4.97
قیمت پایانی: 14,570 4.77

سود و زیان

1398/03/11
سال مالی 1397/12/29
1397/02/22
سال مالی 1396/12/29
1396/02/16
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

4.437 هزار میلیارد - 3.016 هزار میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

- 73.67 میلیارد -

سود حاصل از سایر فعالیت ها

- 3.691 هزار میلیارد -

جمع درآمدها

4.437 هزار میلیارد 3.765 هزار میلیارد 3.016 هزار میلیارد

سود ناویژه

4.437 هزار میلیارد 3.765 هزار میلیارد 3.016 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

183.94 میلیارد 132.74 میلیارد 109.08 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

4.253 هزار میلیارد 3.632 هزار میلیارد 2.907 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

4.3 هزار میلیارد 3.642 هزار میلیارد 2.946 هزار میلیارد

مالیات

398.79 میلیارد 386.71 میلیارد 194.11 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

3.901 هزار میلیارد 3.256 هزار میلیارد 2.751 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

3.201 هزار میلیارد 2.809 هزار میلیارد 1.306 هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

- 1.2 - میلیارد -

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

2.97 - هزار میلیارد 2.7 - هزار میلیارد 1.11 - هزار میلیارد

سود قابل تخصیص

4.132 هزار میلیارد 3.364 هزار میلیارد 2.947 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

195.06 میلیارد 162.78 میلیارد 137.57 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

1.75 هزار میلیارد 2.97 هزار میلیارد 2.7 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

2.187 هزار میلیارد 231.09 میلیارد 109.4 میلیارد

سرمایه

7 هزار میلیارد 5.5 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد

EPS خالص

557.33 591.94 687.86

انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته

2 - هزار میلیارد - -
1398/04/18
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.496 هزار میلیارد 4.476 هزار میلیارد 4.437 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1.496 هزار میلیارد 4.476 هزار میلیارد 4.437 هزار میلیارد

سود ناویژه

1.496 هزار میلیارد 4.476 هزار میلیارد 4.437 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

44.62 میلیارد 183.94 میلیارد 183.94 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1.451 هزار میلیارد 4.292 هزار میلیارد 4.253 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.453 هزار میلیارد 4.3 هزار میلیارد 4.3 هزار میلیارد

مالیات

109.58 میلیارد 390.06 میلیارد 398.79 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1.343 هزار میلیارد 3.91 هزار میلیارد 3.901 هزار میلیارد

سرمایه

9 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد

EPS خالص

149.27 558.57 557.33

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

269.73 میلیارد - -

سود حاصل از سایر فعالیت ها

5.088 هزار میلیارد - -

سود قابل تخصیص

4.648 هزار میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی