شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه نوین

تنوین | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,240 4.99
قیمت پایانی: 15,300 4.61
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:29

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,200 پایانی 15,300 740.00
بیشترین 16,200 کمترین 15,240
حجم 22.527 میلیون دفعات 2,374
حد قیمت 15,240 - 16,840 ارزش 344.609 میلیارد
حجم مبنا 3.6 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 12:29

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
15 803,185 15,240 15,240 473,879 33
0 - - 15,250 31,076 3
0 - - 15,260 908 3
1 351 15,800 16,120 300,000 3
1 45,000 15,750 16,130 100,000 1

معاملات حقیقی و حقوقی 12:29

حقیقی حقوقی
768 تعداد خریدار 7
6.688 میلیون حجم خرید 15.84 میلیون
1,017 تعداد فروشنده 5
13.524 میلیون حجم فروش 9.003 میلیون
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1398/03/11

29%

افزایش

سرمایه قبلی : 7 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 9 هزار میلیارد اندوخته : 2 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1398/04/23
تغییر سرمایه : 2 هزار میلیارد صرف سهام : -

1397/10/30

27%

افزایش

سرمایه قبلی : 5.5 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 7 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 1.5 هزار میلیارد صرف سهام : 1.5 هزار میلیارد
1398/03/11
سال مالی 1397/12/29
1397/02/22
سال مالی 1396/12/29
1396/02/16
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 51.94 میلیارد 56.96 میلیارد 2.848 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 13.127 هزار میلیارد 49.781 هزار میلیارد 35.675 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 946.3 میلیارد 575.99 میلیارد 396.89 میلیارد
پیش پرداخت ها 5.26 میلیارد 4 میلیارد 2.77 میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 39.38 هزار میلیارد - -
جمع دارایی های جاری 53.511 هزار میلیارد 50.418 هزار میلیارد 38.923 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 315.61 میلیارد 313.23 میلیارد 290.54 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 32.68 میلیارد 19.55 میلیارد 12.37 میلیارد
دارایی های نامشهود 981 میلیون 286 میلیون 286 میلیون
سایر دارایی ها 48.68 میلیارد 40.5 میلیارد 40.51 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 310.79 میلیارد 316.64 میلیارد 322.47 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 310.79 میلیارد 316.64 میلیارد 322.47 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 54.219 هزار میلیارد 51.108 هزار میلیارد 39.589 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 741.68 میلیارد 334.26 میلیارد 30.835 هزار میلیارد
بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته 39.38 هزار میلیارد - -
پیش دریافت ها 537.68 میلیارد 796.79 میلیارد 795.3 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 572.13 میلیارد 468.98 میلیارد 238.54 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 735 میلیون - -
جمع بدهی های جاری 41.233 هزار میلیارد 1.6 هزار میلیارد 31.869 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 955.7 میلیارد 974.79 میلیارد 553.67 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 374.76 میلیارد - -
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 6.5 میلیارد 3.27 میلیارد 2.25 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 42.57 هزار میلیارد 2.578 هزار میلیارد 32.425 هزار میلیارد
سرمایه 7 هزار میلیارد 5.5 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 3.937 هزار میلیارد 3.201 هزار میلیارد 2.809 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 712.52 میلیارد 517.46 میلیارد 354.68 میلیارد
سایر اندوخته ها - 39.312 هزار میلیارد -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 11.65 هزار میلیارد 48.53 هزار میلیارد 7.164 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 54.219 هزار میلیارد 51.108 هزار میلیارد 39.589 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 7 هزار میلیارد 5.5 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 2.187 هزار میلیارد 231.09 میلیارد 109.4 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 712.52 میلیارد 517.46 میلیارد 354.68 میلیارد
سایر اندوخته های مصوب - 39.312 هزار میلیارد -
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 9.9 هزار میلیارد 45.56 هزار میلیارد 4.464 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 51.94 میلیارد 56.96 میلیارد 2.848 هزار میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 946.3 میلیارد 575.99 میلیارد 396.89 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 32.68 میلیارد 19.55 میلیارد 12.37 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 741.68 میلیارد 334.26 میلیارد 30.835 هزار میلیارد
بدهی به شرکت های گروه و شرکت های وابسته 39.38 هزار میلیارد - -
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 955.7 میلیارد 974.79 میلیارد 553.67 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 11.65 هزار میلیارد 48.53 هزار میلیارد 7.164 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 9.9 هزار میلیارد 45.56 هزار میلیارد 4.464 هزار میلیارد
1398/04/18
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/25
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 139.42 میلیارد 51.94 میلیارد 51.94 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 53.342 هزار میلیارد 13.127 هزار میلیارد 52.507 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 1.017 هزار میلیارد 946.3 میلیارد 946.3 میلیارد
پیش پرداخت ها 7.87 میلیارد 5.26 میلیارد 5.26 میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش - 39.38 هزار میلیارد -
جمع دارایی های جاری 54.507 هزار میلیارد 53.511 هزار میلیارد 53.511 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 315.61 میلیارد 315.61 میلیارد 315.61 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 31.5 میلیارد 32.68 میلیارد 32.68 میلیارد
دارایی های نامشهود 1.11 میلیارد 981 میلیون 981 میلیون
سایر دارایی ها 48.68 میلیارد 48.68 میلیارد 48.68 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 309.49 میلیارد 310.79 میلیارد 310.79 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 309.49 میلیارد 310.79 میلیارد 310.79 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 55.214 هزار میلیارد 54.219 هزار میلیارد 54.219 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 39.836 هزار میلیارد 741.68 میلیارد 40.123 هزار میلیارد
بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته - 39.38 هزار میلیارد -
پیش دریافت ها 824.94 میلیارد 537.68 میلیارد 912.44 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 681.07 میلیارد 572.13 میلیارد 563.4 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 1.664 هزار میلیارد 735 میلیون -
بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش 39.12 میلیون 39.38 میلیون 39.38 میلیون
جمع بدهی های جاری 43.006 هزار میلیارد 41.233 هزار میلیارد 41.599 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 955.7 میلیارد 955.7 میلیارد 955.7 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت - 374.76 میلیارد -
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 8.36 میلیارد 6.5 میلیارد 6.5 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 43.97 هزار میلیارد 42.57 هزار میلیارد 42.561 هزار میلیارد
سرمایه 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 1.464 هزار میلیارد 3.937 هزار میلیارد 3.946 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 779.7 میلیارد 712.52 میلیارد 712.96 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 2 هزار میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 11.243 هزار میلیارد 11.65 هزار میلیارد 11.659 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 55.214 هزار میلیارد 54.219 هزار میلیارد 54.219 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 139.42 میلیارد 51.94 میلیارد 51.94 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 1.017 هزار میلیارد 946.3 میلیارد 946.3 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 31.5 میلیارد 32.68 میلیارد 32.68 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 39.836 هزار میلیارد 741.68 میلیارد 40.123 هزار میلیارد
بدهی به شرکت های گروه و شرکت های وابسته - 39.38 هزار میلیارد -
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 955.7 میلیارد 955.7 میلیارد 955.7 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 11.243 هزار میلیارد 11.65 هزار میلیارد 11.659 هزار میلیارد
سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت های وابسته 43.309 هزار میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 7.87 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 47.25 % رتبه 115
۶ ماهه 254.95 % رتبه 129
۹ ماهه 404.52 % رتبه 127
۱ ساله 625.11 % رتبه 126
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
144.36 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

27.46 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
فرابورس 504.00 10,595 1.948 میلیون 20.639 میلیارد 117.816 هزار میلیارد 1399/04/23
بورس - 131,000 6.694 میلیون 738.44 میلیارد 137.885 هزار میلیارد 12:29
سپرده - 2,700 22.5 میلیون 60.75 میلیارد 4.05 هزار میلیارد 1399/02/16
سپرده - - - - 4.05 هزار میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ - ۱۸:۰۹:۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ - ۱۸:۰۹:۲۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۷:۴۱:۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۷:۴۱:۲۱
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۴:۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۴:۲۰:۴۰
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ - ۲۰:۳۲:۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ - ۲۰:۳۲:۲۴
آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم (به پیوست) ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۱۲:۴۰:۵۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۱۸:۴۹:۵۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ - ۲۰:۳۱:۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ - ۲۰:۳۱:۳۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ - ۱۴:۰۸:۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ - ۱۴:۰۸:۳۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ - ۰۸:۴۲:۵۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ - ۰۸:۴۲:۵۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ - ۱۲:۲۴:۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ - ۱۲:۲۴:۴۲
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ - ۱۴:۰۲:۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ - ۱۴:۰۲:۳۸
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۷:۲۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۷:۲۷:۳۰
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۲۰:۰۳:۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۲۰:۰۳:۳۱
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۹:۵۱:۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۹:۵۱:۲۵
آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (به پیوست) ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۳:۱۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۳:۱۸:۰۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۸:۲۶:۵۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۸:۲۶:۵۳
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۳:۴۵:۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۳:۴۵:۳۵
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ - ۱۳:۰۴:۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ - ۱۳:۰۴:۰۴
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ۱۳:۳۱:۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ۱۳:۳۱:۰۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - واگذاری ۴ درصد سهام شرکت بیمه نوین (سهامی عام)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ - ۱۵:۴۸:۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ - ۱۵:۴۸:۱۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۰۸:۲۱:۵۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۰۸:۲۱:۵۴
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
177.82
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 803,185 15,240 15,240 473,879 33
0 - - 15,250 31,076 3
0 - - 15,260 908 3

داده ها

آخرین معامله 15,240 800.00 4.99
قیمت پایانی 15,300 740.00 4.61
اولین قیمت 16,200
قیمت دیروز 16,040
بازه روز 16,200 15,240
قیمت مجاز 16,840 15,240
بازه هفته 439.044 میلیارد 14,240
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور 27.46 %
حجم مبنا 3.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,374
حجم معاملات 22.527 میلیون
ارزش معاملات 344.609 میلیارد
ارزش بازار 144.36 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.688 میلیون 13.524 میلیون
حقوقی 15.84 میلیون 9.003 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 775 1,022
حقیقی 768 1,017
حقوقی 7 5
تغییر حقوقی به حقیقی 104.603 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 803,185 15,240 15,240 473,879 33
0 - - 15,250 31,076 3
0 - - 15,260 908 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/05/20)