شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه نوین

تنوین | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,540 4.97
قیمت پایانی: 14,570 4.77

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/05/21
تعداد:1,554
حجم:12.403 میلیون
ارزش:180.713 میلیارد
اولین:14,630
کمترین:14,540
بیشترین:15,230
قیمت:14,540
تغییر:700.00
درصد تغییر:4.59
قیمت:14,570
تغییر:730.00
درصد تغییر:4.77
1399/05/20
تعداد:2,374
حجم:22.527 میلیون
ارزش:344.609 میلیارد
اولین:16,200
کمترین:15,240
بیشترین:16,200
قیمت:15,240
تغییر:760.00
درصد تغییر:4.75
قیمت:15,300
تغییر:740.00
درصد تغییر:4.61
1399/05/19
تعداد:4,734
حجم:26.029 میلیون
ارزش:417.53 میلیارد
اولین:16,500
کمترین:15,200
بیشترین:16,540
قیمت:16,000
تغییر:190.00
درصد تغییر:1.17
قیمت:16,040
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.25
1399/05/16
تعداد:4,395
حجم:25.58 میلیون
ارزش:409.349 میلیارد
اولین:25.58 میلیون
کمترین:16,160
بیشترین:409.349 میلیارد
قیمت:16,190
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:16,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/05/15
تعداد:4,395
حجم:25.58 میلیون
ارزش:409.349 میلیارد
اولین:16,160
کمترین:15,450
بیشترین:16,190
قیمت:16,190
تغییر:750.00
درصد تغییر:4.86
قیمت:16,000
تغییر:580.00
درصد تغییر:3.76
1399/05/14
تعداد:2,961
حجم:23.272 میلیون
ارزش:358.745 میلیارد
اولین:15,440
کمترین:15,000
بیشترین:15,440
قیمت:15,440
تغییر:80.00
درصد تغییر:0.52
قیمت:15,420
تغییر:710.00
درصد تغییر:4.83
1399/05/13
تعداد:4,183
حجم:39.236 میلیون
ارزش:577.082 میلیارد
اولین:15,000
کمترین:14,500
بیشترین:15,530
قیمت:15,360
تغییر:910.00
درصد تغییر:6.30
قیمت:14,710
تغییر:180.00
درصد تغییر:1.21
1399/05/12
تعداد:5,232
حجم:29.486 میلیون
ارزش:439.044 میلیارد
اولین:29.486 میلیون
کمترین:14,240
بیشترین:439.044 میلیارد
قیمت:14,450
تغییر:530.00
درصد تغییر:3.54
قیمت:14,890
تغییر:90.00
درصد تغییر:0.60
1399/05/11
تعداد:3,134
حجم:25.81 میلیون
ارزش:386.621 میلیارد
اولین:14,980
کمترین:14,900
بیشترین:14,980
قیمت:14,980
تغییر:330.00
درصد تغییر:2.25
قیمت:14,980
تغییر:710.00
درصد تغییر:4.98
1399/05/09
تعداد:4,544
حجم:31.462 میلیون
ارزش:449.11 میلیارد
اولین:31.462 میلیون
کمترین:14,320
بیشترین:449.11 میلیارد
قیمت:14,650
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:14,270
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/05/08
تعداد:4,544
حجم:31.462 میلیون
ارزش:449.11 میلیارد
اولین:14,320
کمترین:13,780
بیشترین:15,000
قیمت:14,650
تغییر:530.00
درصد تغییر:3.75
قیمت:14,270
تغییر:230.00
درصد تغییر:1.59
1399/05/07
تعداد:4,500
حجم:17.784 میلیون
ارزش:257.838 میلیارد
اولین:14,270
کمترین:13,820
بیشترین:15,020
قیمت:14,120
تغییر:150.00
درصد تغییر:1.05
قیمت:14,500
تغییر:190.00
درصد تغییر:1.33
1399/05/06
تعداد:5,713
حجم:46.822 میلیون
ارزش:670.208 میلیارد
اولین:14,270
کمترین:14,270
بیشترین:15,020
قیمت:14,270
تغییر:630.00
درصد تغییر:4.23
قیمت:14,310
تغییر:710.00
درصد تغییر:4.73
1399/05/05
تعداد:1,916
حجم:9.074 میلیون
ارزش:136.304 میلیارد
اولین:15,560
کمترین:14,900
بیشترین:15,570
قیمت:14,900
تغییر:570.00
درصد تغییر:3.69
قیمت:15,020
تغییر:660.00
درصد تغییر:4.21
1399/05/04
تعداد:3,519
حجم:22.356 میلیون
ارزش:350.557 میلیارد
اولین:16,000
کمترین:15,470
بیشترین:16,950
قیمت:15,470
تغییر:400.00
درصد تغییر:2.52
قیمت:15,680
تغییر:600.00
درصد تغییر:3.69
1399/04/31
تعداد:8,639
حجم:70.073 میلیون
ارزش:1.141 هزار میلیارد
اولین:70.073 میلیون
کمترین:16,980
بیشترین:1.141 هزار میلیارد
قیمت:15,870
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:16,280
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/30
تعداد:8,639
حجم:70.073 میلیون
ارزش:1.141 هزار میلیارد
اولین:70.073 میلیون
کمترین:16,980
بیشترین:1.141 هزار میلیارد
قیمت:15,870
تغییر:700.00
درصد تغییر:4.23
قیمت:16,280
تغییر:420.00
درصد تغییر:2.52
1399/04/29
تعداد:4,948
حجم:36.47 میلیون
ارزش:609.061 میلیارد
اولین:36.47 میلیون
کمترین:16,500
بیشترین:609.061 میلیارد
قیمت:16,570
تغییر:960.00
درصد تغییر:6.15
قیمت:16,700
تغییر:1,200.00
درصد تغییر:7.74
1399/04/26
تعداد:6,455
حجم:42.184 میلیون
ارزش:653.908 میلیارد
اولین:42.184 میلیون
کمترین:15,350
بیشترین:653.908 میلیارد
قیمت:15,610
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:15,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/25
تعداد:6,455
حجم:42.184 میلیون
ارزش:653.908 میلیارد
اولین:42.184 میلیون
کمترین:15,350
بیشترین:653.908 میلیارد
قیمت:15,610
تغییر:480.00
درصد تغییر:2.98
قیمت:15,500
تغییر:650.00
درصد تغییر:4.03
1399/04/24
تعداد:4,710
حجم:36.007 میلیون
ارزش:581.463 میلیارد
اولین:16,890
کمترین:16,090
بیشترین:16,890
قیمت:16,090
تغییر:800.00
درصد تغییر:4.74
قیمت:16,150
تغییر:780.00
درصد تغییر:4.61
1399/04/23
تعداد:6,322
حجم:45.16 میلیون
ارزش:764.591 میلیارد
اولین:17,000
کمترین:16,890
بیشترین:17,320
قیمت:16,890
تغییر:150.00
درصد تغییر:0.88
قیمت:16,930
تغییر:840.00
درصد تغییر:4.73
1399/04/22
تعداد:7,666
حجم:66.529 میلیون
ارزش:1.182 هزار میلیارد
اولین:17,700
کمترین:16,590
بیشترین:17,890
قیمت:17,040
تغییر:210.00
درصد تغییر:1.22
قیمت:17,770
تغییر:730.00
درصد تغییر:4.28
1399/04/21
تعداد:6,620
حجم:49.256 میلیون
ارزش:839.136 میلیارد
اولین:16,850
کمترین:16,850
بیشترین:17,950
قیمت:17,250
تغییر:650.00
درصد تغییر:3.92
قیمت:17,040
تغییر:690.00
درصد تغییر:3.89
1399/04/19
تعداد:14,745
حجم:136.177 میلیون
ارزش:2.414 هزار میلیارد
اولین:136.177 میلیون
کمترین:17,550
بیشترین:2.414 هزار میلیارد
قیمت:16,600
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:17,730
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/18
تعداد:14,745
حجم:136.177 میلیون
ارزش:2.414 هزار میلیارد
اولین:17,550
کمترین:16,270
بیشترین:17,960
قیمت:16,600
تغییر:500.00
درصد تغییر:2.92
قیمت:17,730
تغییر:620.00
درصد تغییر:3.62
1399/04/17
تعداد:7,070
حجم:59.237 میلیون
ارزش:1.013 هزار میلیارد
اولین:17,190
کمترین:16,650
بیشترین:17,550
قیمت:17,100
تغییر:160.00
درصد تغییر:0.93
قیمت:17,110
تغییر:220.00
درصد تغییر:1.30
1399/04/16
تعداد:11,783
حجم:90.676 میلیون
ارزش:1.532 هزار میلیارد
اولین:16,520
کمترین:16,520
بیشترین:17,390
قیمت:17,260
تغییر:1,270.00
درصد تغییر:7.94
قیمت:16,890
تغییر:280.00
درصد تغییر:1.69
1399/04/15
تعداد:5,826
حجم:40.415 میلیون
ارزش:671.255 میلیارد
اولین:16,400
کمترین:15,850
بیشترین:17,370
قیمت:15,990
تغییر:110.00
درصد تغییر:0.68
قیمت:16,610
تغییر:70.00
درصد تغییر:0.42
1399/04/14
تعداد:8,079
حجم:48.493 میلیون
ارزش:809.051 میلیارد
اولین:17,580
کمترین:15,920
بیشترین:17,580
قیمت:16,100
تغییر:870.00
درصد تغییر:5.13
قیمت:16,680
تغییر:70.00
درصد تغییر:0.42
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی