شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه نوین

تنوین | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,363 5.00
قیمت پایانی: 6,248 3.10

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:1,603
حجم:12.525 میلیون
ارزش:78.249 میلیارد
اولین:6,299
کمترین:6,070
بیشترین:6,363
قیمت:6,363
تغییر:291.00
درصد تغییر:4.79
قیمت:6,248
تغییر:188.00
درصد تغییر:3.10
1399/01/10
تعداد:3,215
حجم:47.767 میلیون
ارزش:289.467 میلیارد
اولین:6,072
کمترین:5,802
بیشترین:6,072
قیمت:6,072
تغییر:289.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:6,060
تغییر:277.00
درصد تغییر:4.79
1399/01/9
تعداد:1,308
حجم:26.482 میلیون
ارزش:153.146 میلیارد
اولین:5,783
کمترین:5,783
بیشترین:5,783
قیمت:5,783
تغییر:275.00
درصد تغییر:4.99
قیمت:5,783
تغییر:275.00
درصد تغییر:4.99
1399/01/6
تعداد:1,225
حجم:23.008 میلیون
ارزش:126.728 میلیارد
اولین:5,508
کمترین:5,500
بیشترین:5,508
قیمت:5,508
تغییر:221.00
درصد تغییر:4.18
قیمت:5,508
تغییر:262.00
درصد تغییر:4.99
1399/01/5
تعداد:1,941
حجم:34.334 میلیون
ارزش:180.12 میلیارد
اولین:5,063
کمترین:5,063
بیشترین:5,287
قیمت:5,287
تغییر:176.00
درصد تغییر:3.44
قیمت:5,246
تغییر:210.00
درصد تغییر:4.17
1398/12/29
تعداد:859
حجم:5.873 میلیون
ارزش:29.699 میلیارد
اولین:5,055
کمترین:5,000
بیشترین:5,145
قیمت:5,111
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:5,036
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:859
حجم:5.873 میلیون
ارزش:29.699 میلیارد
اولین:5,055
کمترین:5,000
بیشترین:5,145
قیمت:5,111
تغییر:112.00
درصد تغییر:2.24
قیمت:5,036
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.60
1398/12/27
تعداد:562
حجم:4.226 میلیون
ارزش:21.113 میلیارد
اولین:5,149
کمترین:4,914
بیشترین:5,149
قیمت:4,999
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:5,006
تغییر:3.00
درصد تغییر:0.06
1398/12/26
تعداد:485
حجم:2.107 میلیون
ارزش:10.834 میلیارد
اولین:5,122
کمترین:4,991
بیشترین:5,293
قیمت:4,999
تغییر:119.00
درصد تغییر:2.44
قیمت:5,009
تغییر:37.00
درصد تغییر:0.74
1398/12/25
تعداد:580
حجم:2.04 میلیون
ارزش:9.92 میلیارد
اولین:5,006
کمترین:4,756
بیشترین:5,006
قیمت:4,880
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.20
قیمت:4,972
تغییر:34.00
درصد تغییر:0.68
1398/12/24
تعداد:2,305
حجم:94.204 میلیون
ارزش:471.548 میلیارد
اولین:5,040
کمترین:4,890
بیشترین:5,040
قیمت:4,890
تغییر:271.00
درصد تغییر:5.25
قیمت:5,006
تغییر:141.00
درصد تغییر:2.74
1398/12/22
تعداد:1,013
حجم:5.133 میلیون
ارزش:26.797 میلیارد
اولین:5,062
کمترین:5,052
بیشترین:5,315
قیمت:5,161
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:5,147
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:1,013
حجم:5.133 میلیون
ارزش:26.797 میلیارد
اولین:5,062
کمترین:5,052
بیشترین:5,315
قیمت:5,161
تغییر:231.00
درصد تغییر:4.69
قیمت:5,147
تغییر:84.00
درصد تغییر:1.66
1398/12/20
تعداد:1,144
حجم:11.337 میلیون
ارزش:57.396 میلیارد
اولین:4,877
کمترین:4,877
بیشترین:5,169
قیمت:4,930
تغییر:34.00
درصد تغییر:0.69
قیمت:5,063
تغییر:34.00
درصد تغییر:0.67
1398/12/19
تعداد:1,001
حجم:6.846 میلیون
ارزش:34.557 میلیارد
اولین:5,330
کمترین:4,964
بیشترین:5,330
قیمت:4,964
تغییر:198.00
درصد تغییر:3.84
قیمت:5,097
تغییر:128.00
درصد تغییر:2.45
1398/12/18
تعداد:936
حجم:3.918 میلیون
ارزش:20.257 میلیارد
اولین:5,221
کمترین:5,060
بیشترین:5,335
قیمت:5,162
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:5,225
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:936
حجم:3.918 میلیون
ارزش:20.257 میلیارد
اولین:5,221
کمترین:5,060
بیشترین:5,335
قیمت:5,162
تغییر:188.00
درصد تغییر:3.51
قیمت:5,225
تغییر:39.00
درصد تغییر:0.74
1398/12/14
تعداد:1,082
حجم:6.221 میلیون
ارزش:33.069 میلیارد
اولین:5,285
کمترین:5,249
بیشترین:5,376
قیمت:5,350
تغییر:109.00
درصد تغییر:2.08
قیمت:5,264
تغییر:93.00
درصد تغییر:1.80
1398/12/13
تعداد:1,553
حجم:18.864 میلیون
ارزش:97.544 میلیارد
اولین:5,160
کمترین:5,100
بیشترین:5,244
قیمت:5,241
تغییر:169.00
درصد تغییر:3.33
قیمت:5,171
تغییر:115.00
درصد تغییر:2.28
1398/12/12
تعداد:1,233
حجم:12.196 میلیون
ارزش:61.659 میلیارد
اولین:5,140
کمترین:5,002
بیشترین:5,140
قیمت:5,072
تغییر:18.00
درصد تغییر:0.36
قیمت:5,056
تغییر:54.00
درصد تغییر:1.08
1398/12/11
تعداد:1,030
حجم:16.534 میلیون
ارزش:82.698 میلیارد
اولین:5,037
کمترین:4,960
بیشترین:5,100
قیمت:5,054
تغییر:87.00
درصد تغییر:1.75
قیمت:5,002
تغییر:84.00
درصد تغییر:1.71
1398/12/10
تعداد:1,202
حجم:8.318 میلیون
ارزش:40.909 میلیارد
اولین:4,889
کمترین:4,885
بیشترین:5,000
قیمت:4,967
تغییر:117.00
درصد تغییر:2.30
قیمت:4,918
تغییر:224.00
درصد تغییر:4.36
1398/12/7
تعداد:1,986
حجم:12.713 میلیون
ارزش:65.374 میلیارد
اولین:5,311
کمترین:5,057
بیشترین:5,311
قیمت:5,084
تغییر:157.00
درصد تغییر:3.00
قیمت:5,142
تغییر:181.00
درصد تغییر:3.40
1398/12/6
تعداد:2,120
حجم:15.482 میلیون
ارزش:82.402 میلیارد
اولین:5,300
کمترین:5,200
بیشترین:5,399
قیمت:5,241
تغییر:41.00
درصد تغییر:0.79
قیمت:5,323
تغییر:56.00
درصد تغییر:1.06
1398/12/5
تعداد:2,622
حجم:25.092 میلیون
ارزش:132.167 میلیارد
اولین:5,270
کمترین:5,100
بیشترین:5,301
قیمت:5,200
تغییر:141.00
درصد تغییر:2.79
قیمت:5,267
تغییر:218.00
درصد تغییر:4.32
1398/12/4
تعداد:1,484
حجم:26.571 میلیون
ارزش:134.166 میلیارد
اولین:4,830
کمترین:4,830
بیشترین:5,059
قیمت:5,059
تغییر:230.00
درصد تغییر:4.76
قیمت:5,049
تغییر:230.00
درصد تغییر:4.77
1398/12/3
تعداد:949
حجم:11.733 میلیون
ارزش:56.542 میلیارد
اولین:4,700
کمترین:4,680
بیشترین:4,860
قیمت:4,829
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.02
قیمت:4,819
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.12
1398/11/30
تعداد:942
حجم:7.488 میلیون
ارزش:36.128 میلیارد
اولین:4,761
کمترین:4,755
بیشترین:4,898
قیمت:4,828
تغییر:48.00
درصد تغییر:1.00
قیمت:4,825
تغییر:64.00
درصد تغییر:1.34
1398/11/29
تعداد:802
حجم:6.781 میلیون
ارزش:32.284 میلیارد
اولین:4,881
کمترین:4,701
بیشترین:4,881
قیمت:4,780
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,761
تغییر:74.00
درصد تغییر:1.53
1398/11/28
تعداد:1,140
حجم:9.183 میلیون
ارزش:44.404 میلیارد
اولین:4,702
کمترین:4,702
بیشترین:4,950
قیمت:4,780
تغییر:80.00
درصد تغییر:1.70
قیمت:4,835
تغییر:113.00
درصد تغییر:2.39
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی