شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه نوین

تنوین | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,363 5.00
قیمت پایانی: 6,314 4.19

EPS

سال مالی 1398/12/29

516.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/24 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
516.00 (0٪)
9 هزار میلیارد
1398/08/22 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
313.00 (0٪)
9 هزار میلیارد
1398/07/22 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
313.00 (0٪)
9 هزار میلیارد
1398/04/18 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
149.00 (0٪)
9 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

433.00

سود واقعی

194.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/11 مجمع
واقعی :
نقدی :
433.00
194.00 (45٪)
9 هزار میلیارد
1398/02/23 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
433.00 (0٪)
9 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
310.00 (0٪)
9 هزار میلیارد
1397/08/30 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
199.00 (0٪)
9 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

362.00

سود واقعی

330.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/02/22 مجمع
واقعی :
نقدی :
362.00
330.00 (91٪)
9 هزار میلیارد
1397/02/9 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
362.00 (0٪)
9 هزار میلیارد

سال مالی 1394/12/29

459.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1395/02/15 مجمع
واقعی :
نقدی :
459.00
0.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1395/02/5 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
688.00 (0٪)
2 هزار میلیارد

سال مالی 1393/12/29

504.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1394/02/2 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
504.00 (0٪)
2 هزار میلیارد

سال مالی 1392/12/29

308.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/02/15 مجمع
واقعی :
نقدی :
308.00
0.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1393/02/7 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
308.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1392/09/2 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
155.00 (0٪)
2 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

583.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/24 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
583.00 (0٪)
9 هزار میلیارد
1398/08/22 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
313.00 (0٪)
9 هزار میلیارد
1398/07/22 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
313.00 (0٪)
9 هزار میلیارد
1398/04/18 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
149.00 (0٪)
9 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

557.00

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/11 مجمع
واقعی :
نقدی :
557.00
250.00 (45٪)
7 هزار میلیارد
1398/02/23 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
557.00 (0٪)
7 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
398.00 (0٪)
7 هزار میلیارد
1397/08/30 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
325.00 (0٪)
5.5 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

592.00

سود واقعی

540.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/02/22 مجمع
واقعی :
نقدی :
592.00
540.00 (91٪)
5.5 هزار میلیارد
1397/02/9 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
592.00 (0٪)
5.5 هزار میلیارد

سال مالی 1394/12/29

459.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1395/02/15 مجمع
واقعی :
نقدی :
459.00
0.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1395/02/5 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
688.00 (0٪)
2 هزار میلیارد

سال مالی 1393/12/29

504.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1394/02/2 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
504.00 (0٪)
2 هزار میلیارد

سال مالی 1392/12/29

616.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/02/15 مجمع
واقعی :
نقدی :
616.00
0.00 (0٪)
1000 میلیارد
1393/02/7 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
308.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1392/09/2 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
155.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی