شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین سرمایه نوین

تنوین | سهام - بورس
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,540 4.97
قیمت پایانی: 14,570 4.77

ترازنامه

1398/03/11
سال مالی 1397/12/29
1397/02/22
سال مالی 1396/12/29
1396/02/16
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

51.94 میلیارد 56.96 میلیارد 2.848 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

13.127 هزار میلیارد 49.781 هزار میلیارد 35.675 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

946.3 میلیارد 575.99 میلیارد 396.89 میلیارد

پیش پرداخت ها

5.26 میلیارد 4 میلیارد 2.77 میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

39.38 هزار میلیارد - -

جمع دارایی های جاری

53.511 هزار میلیارد 50.418 هزار میلیارد 38.923 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

315.61 میلیارد 313.23 میلیارد 290.54 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

32.68 میلیارد 19.55 میلیارد 12.37 میلیارد

دارایی های نامشهود

981 میلیون 286 میلیون 286 میلیون

سایر دارایی ها

48.68 میلیارد 40.5 میلیارد 40.51 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

310.79 میلیارد 316.64 میلیارد 322.47 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

310.79 میلیارد 316.64 میلیارد 322.47 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

54.219 هزار میلیارد 51.108 هزار میلیارد 39.589 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

741.68 میلیارد 334.26 میلیارد 30.835 هزار میلیارد

بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته

39.38 هزار میلیارد - -

پیش دریافت ها

537.68 میلیارد 796.79 میلیارد 795.3 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

572.13 میلیارد 468.98 میلیارد 238.54 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

735 میلیون - -

جمع بدهی های جاری

41.233 هزار میلیارد 1.6 هزار میلیارد 31.869 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

955.7 میلیارد 974.79 میلیارد 553.67 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

374.76 میلیارد - -

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

6.5 میلیارد 3.27 میلیارد 2.25 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

42.57 هزار میلیارد 2.578 هزار میلیارد 32.425 هزار میلیارد

سرمایه

7 هزار میلیارد 5.5 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

3.937 هزار میلیارد 3.201 هزار میلیارد 2.809 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

712.52 میلیارد 517.46 میلیارد 354.68 میلیارد

سایر اندوخته ها

- 39.312 هزار میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

11.65 هزار میلیارد 48.53 هزار میلیارد 7.164 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

54.219 هزار میلیارد 51.108 هزار میلیارد 39.589 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

7 هزار میلیارد 5.5 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

2.187 هزار میلیارد 231.09 میلیارد 109.4 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

712.52 میلیارد 517.46 میلیارد 354.68 میلیارد

سایر اندوخته های مصوب

- 39.312 هزار میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

9.9 هزار میلیارد 45.56 هزار میلیارد 4.464 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

51.94 میلیارد 56.96 میلیارد 2.848 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

946.3 میلیارد 575.99 میلیارد 396.89 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

32.68 میلیارد 19.55 میلیارد 12.37 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

741.68 میلیارد 334.26 میلیارد 30.835 هزار میلیارد

بدهی به شرکت های گروه و شرکت های وابسته

39.38 هزار میلیارد - -

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

955.7 میلیارد 974.79 میلیارد 553.67 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

11.65 هزار میلیارد 48.53 هزار میلیارد 7.164 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

9.9 هزار میلیارد 45.56 هزار میلیارد 4.464 هزار میلیارد
1398/04/18
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/25
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

139.42 میلیارد 51.94 میلیارد 51.94 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

53.342 هزار میلیارد 13.127 هزار میلیارد 52.507 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1.017 هزار میلیارد 946.3 میلیارد 946.3 میلیارد

پیش پرداخت ها

7.87 میلیارد 5.26 میلیارد 5.26 میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

- 39.38 هزار میلیارد -

جمع دارایی های جاری

54.507 هزار میلیارد 53.511 هزار میلیارد 53.511 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

315.61 میلیارد 315.61 میلیارد 315.61 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

31.5 میلیارد 32.68 میلیارد 32.68 میلیارد

دارایی های نامشهود

1.11 میلیارد 981 میلیون 981 میلیون

سایر دارایی ها

48.68 میلیارد 48.68 میلیارد 48.68 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

309.49 میلیارد 310.79 میلیارد 310.79 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

309.49 میلیارد 310.79 میلیارد 310.79 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

55.214 هزار میلیارد 54.219 هزار میلیارد 54.219 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

39.836 هزار میلیارد 741.68 میلیارد 40.123 هزار میلیارد

بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته

- 39.38 هزار میلیارد -

پیش دریافت ها

824.94 میلیارد 537.68 میلیارد 912.44 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

681.07 میلیارد 572.13 میلیارد 563.4 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1.664 هزار میلیارد 735 میلیون -

بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

39.12 میلیون 39.38 میلیون 39.38 میلیون

جمع بدهی های جاری

43.006 هزار میلیارد 41.233 هزار میلیارد 41.599 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

955.7 میلیارد 955.7 میلیارد 955.7 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

- 374.76 میلیارد -

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

8.36 میلیارد 6.5 میلیارد 6.5 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

43.97 هزار میلیارد 42.57 هزار میلیارد 42.561 هزار میلیارد

سرمایه

7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

1.464 هزار میلیارد 3.937 هزار میلیارد 3.946 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

779.7 میلیارد 712.52 میلیارد 712.96 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

2 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

11.243 هزار میلیارد 11.65 هزار میلیارد 11.659 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

55.214 هزار میلیارد 54.219 هزار میلیارد 54.219 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

139.42 میلیارد 51.94 میلیارد 51.94 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1.017 هزار میلیارد 946.3 میلیارد 946.3 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

31.5 میلیارد 32.68 میلیارد 32.68 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

39.836 هزار میلیارد 741.68 میلیارد 40.123 هزار میلیارد

بدهی به شرکت های گروه و شرکت های وابسته

- 39.38 هزار میلیارد -

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

955.7 میلیارد 955.7 میلیارد 955.7 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

11.243 هزار میلیارد 11.65 هزار میلیارد 11.659 هزار میلیارد

سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت های وابسته

43.309 هزار میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

7.87 میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی