شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,159 5.00
قیمت پایانی: 14,050 4.19

سود و زیان

1397/12/25
سال مالی 1397/09/30
1396/12/21
سال مالی 1396/09/30
1395/12/17
سال مالی 1395/09/30

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

- 709.95 میلیارد 845.73 میلیارد

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

3.28 میلیارد - -

سود حاصل از سایر فعالیت ها

989.49 میلیارد - -

جمع درآمدها

992.77 میلیارد 709.95 میلیارد 845.73 میلیارد

سود ناویژه

992.77 میلیارد 709.95 میلیارد 845.73 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

55.33 میلیارد 52.38 میلیارد 36.28 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

937.44 میلیارد 657.57 میلیارد 809.45 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

925.41 میلیارد 676.54 میلیارد 809.45 میلیارد

مالیات

2.16 میلیارد 4.34 میلیارد -

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

923.25 میلیارد 672.2 میلیارد 809.45 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

864.46 میلیارد 1.03 هزار میلیارد 767.45 میلیارد

تعدیلات سنواتی

- 446 میلیون -

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

800 - میلیارد 805 - میلیارد 506 - میلیارد

سود قابل تخصیص

987.7 میلیارد 898.07 میلیارد 1.071 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

46.16 میلیارد 33.61 میلیارد 40.47 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

640 میلیارد 800 میلیارد 805 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

301.54 میلیارد 64.46 میلیارد 225.42 میلیارد

سرمایه

4 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد 2.3 هزار میلیارد

EPS خالص

230.81 168.05 351.93
1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/28
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/14
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

819 میلیون 907 میلیون 3.28 میلیارد

سود حاصل از سایر فعالیت ها

307.89 میلیارد 8.86 میلیارد 989.49 میلیارد

جمع درآمدها

308.71 میلیارد 9.77 میلیارد 992.77 میلیارد

سود ناویژه

308.71 میلیارد 9.77 میلیارد 992.77 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

30.69 میلیارد 13.7 میلیارد 55.33 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

278.03 میلیارد 3.93 - میلیارد 937.44 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

222.46 میلیارد 51.58 - میلیارد 925.41 میلیارد

مالیات

1.18 میلیارد - 2.16 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

221.28 میلیارد 51.58 - میلیارد 923.25 میلیارد

سرمایه

4 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد

EPS خالص

55.32 12.90 - 230.81

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

1.681 هزار میلیارد - -

سود اوراق مشارکت

23.14 میلیارد - -

جمع درآمد های مشاع

- - -
1396/11/11
سال مالی 1397/09/30
1396/08/30
سال مالی 1397/09/30
1396/09/19
سال مالی 1396/09/30

درآمد حاصل از خدمات و فروش

882.58 میلیارد - -

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

17.81 میلیارد 682.58 میلیارد 681.81 میلیارد

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

- 17.81 میلیارد -

سود حاصل از سایر فعالیت ها

97.82 میلیارد 97.82 میلیارد 26.27 میلیارد

جمع درآمدها

998.21 میلیارد 798.21 میلیارد 708.08 میلیارد

سود ناویژه

998.21 میلیارد 798.21 میلیارد 708.08 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

39.66 میلیارد 39.28 میلیارد 52.67 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

958.55 میلیارد 758.92 میلیارد 655.4 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

968.36 میلیارد 768.73 میلیارد 674.37 میلیارد

مالیات

2.21 میلیارد 2.45 میلیارد 4.27 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

966.15 میلیارد 766.28 میلیارد 670.1 میلیارد

سرمایه

4 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد

EPS خالص

241.54 191.57 167.53
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی