شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,675 5.00
قیمت پایانی: 16,669 4.96
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:29

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,884 پایانی 16,669 788.00
بیشترین 16,675 کمترین 16,199
حجم 3.738 میلیون دفعات 525
حد قیمت 15,087 - 16,675 ارزش 62.304 میلیارد
حجم مبنا 3.554 میلیون حد حجم 1 - 200,000

عرضه و تقاضا 12:29

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
52 465,594 16,675 - - 0
1 320 16,670 - - 0
1 100 16,668 - - 0
1 1,000 15,950 - - 0
1 273 15,939 - - 0

معاملات حقیقی و حقوقی 12:29

حقیقی حقوقی
255 تعداد خریدار 5
3.219 میلیون حجم خرید 518,412
194 تعداد فروشنده 5
1.888 میلیون حجم فروش 1.85 میلیون
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1396/03/17

74%

افزایش

سرمایه قبلی : 2.3 هزار میلیارد آورده : 1.7 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1396/06/5
سرمایه جدید : 4 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1396/10/27
تغییر سرمایه : 1.7 هزار میلیارد صرف سهام : -

1393/08/26

667%

افزایش

سرمایه قبلی : 300 میلیارد آورده : 2 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1393/10/26
سرمایه جدید : 2.3 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1393/11/12
تغییر سرمایه : 2 هزار میلیارد صرف سهام : -
1397/12/25
سال مالی 1397/09/30
1396/12/21
سال مالی 1396/09/30
1395/12/17
سال مالی 1395/09/30
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 194.36 میلیارد 92.65 میلیارد 7.31 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 196.27 میلیارد 410 میلیارد 31.4 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 2.903 هزار میلیارد 1.432 هزار میلیارد 1.547 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها - 410 میلیون 477 میلیون
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 52.32 میلیارد 215.19 میلیارد 215.19 میلیارد
موجودی مواد و کالا 52.32 میلیارد 215.19 میلیارد 215.19 میلیارد
جمع دارایی های جاری 3.346 هزار میلیارد 2.15 هزار میلیارد 1.802 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 8.268 هزار میلیارد 4.695 هزار میلیارد 4.428 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 42.16 میلیارد 64.05 میلیارد -
دارایی های نامشهود 59 میلیون 120 میلیون 191 میلیون
سایر دارایی ها - - 505 میلیون
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.79 میلیارد 3.48 میلیارد 4.28 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 2.79 میلیارد 3.48 میلیارد 4.28 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 11.659 هزار میلیارد 6.913 هزار میلیارد 6.234 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 3.186 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد 2.797 هزار میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 560 میلیون 1.64 میلیارد -
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 747.88 میلیارد 8.56 میلیارد -
جمع بدهی های جاری 3.935 هزار میلیارد 1.999 هزار میلیارد 2.797 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 2.595 هزار میلیارد - -
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 3.55 میلیارد 2.66 میلیارد 2.28 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 6.533 هزار میلیارد 2.001 هزار میلیارد 2.799 هزار میلیارد
سرمایه 4 هزار میلیارد 2.3 هزار میلیارد 2.3 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 941.54 میلیارد 864.46 میلیارد 1.03 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 184.34 میلیارد 138.18 میلیارد 104.57 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان - 1.609 هزار میلیارد -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 5.126 هزار میلیارد 4.911 هزار میلیارد 3.435 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 11.659 هزار میلیارد 6.913 هزار میلیارد 6.234 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 4 هزار میلیارد 2.3 هزار میلیارد 2.3 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 301.54 میلیارد 64.46 میلیارد 225.42 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 184.34 میلیارد 138.18 میلیارد 104.57 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب - 1.609 هزار میلیارد -
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 4.486 هزار میلیارد 4.111 هزار میلیارد 2.63 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 194.36 میلیارد 92.65 میلیارد 7.31 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 2.903 هزار میلیارد 1.432 هزار میلیارد 1.547 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 42.16 میلیارد 64.05 میلیارد -
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 3.186 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد 2.797 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 2.595 هزار میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام 5.126 هزار میلیارد 4.911 هزار میلیارد 3.435 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 4.486 هزار میلیارد 4.111 هزار میلیارد 2.63 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/28
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/14
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 181.48 میلیارد 76.93 میلیارد 194.36 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 121.12 میلیارد 110.42 میلیارد 196.27 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 1.584 هزار میلیارد 1.462 هزار میلیارد 2.903 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 290.2 میلیارد 636.56 میلیارد -
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش - 52.32 میلیارد 52.32 میلیارد
موجودی مواد و کالا - 52.32 میلیارد 52.32 میلیارد
جمع دارایی های جاری 2.177 هزار میلیارد 2.338 هزار میلیارد 3.346 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 8.398 هزار میلیارد 8.393 هزار میلیارد 8.268 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 42.35 میلیارد 42.25 میلیارد 42.16 میلیارد
دارایی های نامشهود 26 میلیون 57 میلیون 59 میلیون
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.45 میلیارد 2.92 میلیارد 2.79 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 2.45 میلیارد 2.92 میلیارد 2.79 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 10.62 هزار میلیارد 10.777 هزار میلیارد 11.659 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 279.73 میلیارد 280.74 میلیارد 3.186 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 1.947 هزار میلیارد 2.122 هزار میلیارد -
ذخیره مالیات بر درآمد 694 میلیون - 560 میلیون
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 1.186 هزار میلیارد 1.341 هزار میلیارد 747.88 میلیارد
جمع بدهی های جاری 3.413 هزار میلیارد 3.743 هزار میلیارد 3.935 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 2.495 هزار میلیارد 2.595 هزار میلیارد 2.595 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 5.09 میلیارد 3.78 میلیارد 3.55 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 5.913 هزار میلیارد 6.342 هزار میلیارد 6.533 هزار میلیارد
سرمایه 4 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 522.82 میلیارد 249.96 میلیارد 941.54 میلیارد
اندوخته قانونی 184.34 میلیارد 184.34 میلیارد 184.34 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 4.707 هزار میلیارد 4.434 هزار میلیارد 5.126 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 10.62 هزار میلیارد 10.777 هزار میلیارد 11.659 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 181.48 میلیارد 181.48 میلیارد 76.93 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 1.875 هزار میلیارد 1.584 هزار میلیارد 1.462 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - 290.2 میلیارد 636.56 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 42.35 میلیارد 42.35 میلیارد 42.25 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 2.226 هزار میلیارد 279.73 میلیارد 280.74 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 2.495 هزار میلیارد 2.495 هزار میلیارد 2.595 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 4.707 هزار میلیارد 4.707 هزار میلیارد 4.434 هزار میلیارد
سایر اندوخته ها 2.21 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 106.25 % رتبه 351
۶ ماهه 194.91 % رتبه 303
۹ ماهه 340.65 % رتبه 208
۱ ساله 953.12 % رتبه 195
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
63.524 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

6.46 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
مبین 221.00 15,800 8.521 میلیون 135.924 میلیارد 227.334 هزار میلیارد 12:29
بفجر 349.00 18,801 8.175 میلیون 151.721 میلیارد 120.634 هزار میلیارد 12:29
بکهنوج 1,561 32,796 241,543 7.922 میلیارد 19.908 هزار میلیارد 12:29
بمپنا 3,863 81,132 1.316 میلیون 104.808 میلیارد 57.974 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۴:۱۶:۳۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۴:۱۶:۳۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۴:۰۴:۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۴:۰۴:۵۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۱:۱۵:۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۱:۱۵:۰۲
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۲:۵۶:۴۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۲:۵۶:۴۹
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۱۲:۲۰:۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۱۲:۲۰:۱۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۷:۳۴:۰۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۷:۳۴:۰۹
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۵:۱۰:۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۵:۱۰:۴۵
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۴:۱۷:۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۴:۱۷:۰۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۱۶:۴۹:۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۱۶:۴۹:۱۱
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۱:۵۴:۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۱:۵۴:۳۳
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۱:۲۵:۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۱:۲۵:۳۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۶:۴۷:۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۶:۴۷:۴۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۰:۴۴:۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۰:۴۴:۲۸
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۰:۱۹:۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۰:۱۹:۰۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی نیروی برق سبز منجیل) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۰۸:۳۲:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۰۸:۳۲:۱۷
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۰۸:۴۴:۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۰۸:۴۴:۳۳
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۰:۰۵:۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۰:۰۵:۰۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۰۹:۲۰:۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۰۹:۲۰:۱۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۰۹:۰۹:۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۰۹:۰۹:۴۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۰۹:۲۹:۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۰۹:۲۹:۴۱
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
52 465,594 16,675 - - 0
1 320 16,670 - - 0
1 100 16,668 - - 0

داده ها

آخرین معامله 16,675 794.00 5.00
قیمت پایانی 16,669 788.00 4.96
اولین قیمت 15,884
قیمت دیروز 15,881
بازه روز 16,675 16,199
قیمت مجاز 16,675 15,087
بازه هفته 15,993 13,240
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور 6.46 %
حجم مبنا 3.554 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 525
حجم معاملات 3.738 میلیون
ارزش معاملات 62.304 میلیارد
ارزش بازار 63.524 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.219 میلیون 1.888 میلیون
حقوقی 518,412 1.85 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 260 199
حقیقی 255 194
حقوقی 5 5
تغییر حقوقی به حقیقی 22.196 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
52 465,594 16,675 - - 0
1 320 16,670 - - 0
1 100 16,668 - - 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/19)