شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,675 5.00
قیمت پایانی: 16,669 4.96

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/18
تعداد:898
حجم:4.56 میلیون
ارزش:72.424 میلیارد
اولین:15,993
کمترین:15,232
بیشترین:15,993
قیمت:15,993
تغییر:536.00
درصد تغییر:3.47
قیمت:15,881
تغییر:649.00
درصد تغییر:4.26
1399/01/17
تعداد:1,071
حجم:6.472 میلیون
ارزش:98.583 میلیارد
اولین:15,457
کمترین:13,999
بیشترین:15,457
قیمت:15,457
تغییر:686.00
درصد تغییر:4.64
قیمت:15,232
تغییر:511.00
درصد تغییر:3.47
1399/01/16
تعداد:541
حجم:3.777 میلیون
ارزش:55.603 میلیارد
اولین:14,600
کمترین:14,349
بیشترین:14,771
قیمت:14,771
تغییر:612.00
درصد تغییر:4.32
قیمت:14,721
تغییر:671.00
درصد تغییر:4.78
1399/01/11
تعداد:1,015
حجم:7.418 میلیون
ارزش:104.228 میلیارد
اولین:13,300
کمترین:13,240
بیشترین:14,159
قیمت:14,159
تغییر:659.00
درصد تغییر:4.88
قیمت:14,050
تغییر:565.00
درصد تغییر:4.19
1399/01/10
تعداد:2,112
حجم:5.458 میلیون
ارزش:73.6 میلیارد
اولین:13,500
کمترین:13,200
بیشترین:13,614
قیمت:13,500
تغییر:480.00
درصد تغییر:3.69
قیمت:13,485
تغییر:519.00
درصد تغییر:4.00
1399/01/9
تعداد:792
حجم:4.075 میلیون
ارزش:52.839 میلیارد
اولین:13,000
کمترین:12,581
بیشترین:13,020
قیمت:13,020
تغییر:471.00
درصد تغییر:3.75
قیمت:12,966
تغییر:655.00
درصد تغییر:5.32
1399/01/6
تعداد:378
حجم:2.577 میلیون
ارزش:32.344 میلیارد
اولین:12,549
کمترین:12,450
بیشترین:12,549
قیمت:12,549
تغییر:308.00
درصد تغییر:2.52
قیمت:12,311
تغییر:401.00
درصد تغییر:3.37
1399/01/5
تعداد:478
حجم:2.496 میلیون
ارزش:30.174 میلیارد
اولین:12,155
کمترین:11,659
بیشترین:12,241
قیمت:12,241
تغییر:541.00
درصد تغییر:4.62
قیمت:11,910
تغییر:251.00
درصد تغییر:2.15
1398/12/29
تعداد:626
حجم:3.936 میلیون
ارزش:45.932 میلیارد
اولین:11,380
کمترین:11,380
بیشترین:11,716
قیمت:11,700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:11,659
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:626
حجم:3.936 میلیون
ارزش:45.932 میلیارد
اولین:11,380
کمترین:11,380
بیشترین:11,716
قیمت:11,700
تغییر:220.00
درصد تغییر:1.92
قیمت:11,659
تغییر:506.00
درصد تغییر:4.54
1398/12/27
تعداد:819
حجم:2.828 میلیون
ارزش:31.336 میلیارد
اولین:11,325
کمترین:10,759
بیشترین:11,519
قیمت:11,480
تغییر:120.00
درصد تغییر:1.03
قیمت:11,153
تغییر:185.00
درصد تغییر:1.63
1398/12/26
تعداد:653
حجم:3.293 میلیون
ارزش:37.083 میلیارد
اولین:11,250
کمترین:11,098
بیشترین:12,000
قیمت:11,600
تغییر:360.00
درصد تغییر:3.20
قیمت:11,338
تغییر:456.00
درصد تغییر:3.87
1398/12/25
تعداد:29
حجم:254,765
ارزش:2.864 میلیارد
اولین:11,240
کمترین:11,240
بیشترین:11,240
قیمت:11,240
تغییر:585.00
درصد تغییر:4.95
قیمت:11,794
تغییر:37.00
درصد تغییر:0.31
1398/12/24
تعداد:322
حجم:4.142 میلیون
ارزش:49.006 میلیارد
اولین:12,000
کمترین:11,825
بیشترین:12,000
قیمت:11,825
تغییر:675.00
درصد تغییر:5.40
قیمت:11,831
تغییر:616.00
درصد تغییر:4.95
1398/12/22
تعداد:1,063
حجم:6.24 میلیون
ارزش:77.668 میلیارد
اولین:11,605
کمترین:11,605
بیشترین:12,774
قیمت:12,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:12,447
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:1,063
حجم:6.24 میلیون
ارزش:77.668 میلیارد
اولین:11,605
کمترین:11,605
بیشترین:12,774
قیمت:12,500
تغییر:593.00
درصد تغییر:4.98
قیمت:12,447
تغییر:279.00
درصد تغییر:2.29
1398/12/20
تعداد:207
حجم:2.177 میلیون
ارزش:25.926 میلیارد
اولین:11,907
کمترین:11,907
بیشترین:11,907
قیمت:11,907
تغییر:216.00
درصد تغییر:1.78
قیمت:12,168
تغییر:384.00
درصد تغییر:3.06
1398/12/19
تعداد:201
حجم:1.224 میلیون
ارزش:14.843 میلیارد
اولین:12,123
کمترین:12,123
بیشترین:12,123
قیمت:12,123
تغییر:583.00
درصد تغییر:4.59
قیمت:12,552
تغییر:209.00
درصد تغییر:1.64
1398/12/18
تعداد:834
حجم:4.912 میلیون
ارزش:62.681 میلیارد
اولین:13,600
کمترین:12,706
بیشترین:13,600
قیمت:12,706
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:12,761
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:834
حجم:4.912 میلیون
ارزش:62.681 میلیارد
اولین:13,600
کمترین:12,706
بیشترین:13,600
قیمت:12,706
تغییر:783.00
درصد تغییر:5.81
قیمت:12,761
تغییر:613.00
درصد تغییر:4.58
1398/12/14
تعداد:1,748
حجم:7.57 میلیون
ارزش:101.249 میلیارد
اولین:13,700
کمترین:12,945
بیشترین:13,900
قیمت:13,489
تغییر:190.00
درصد تغییر:1.43
قیمت:13,374
تغییر:158.00
درصد تغییر:1.17
1398/12/13
تعداد:1,420
حجم:7.162 میلیون
ارزش:96.91 میلیارد
اولین:14,127
کمترین:13,200
بیشترین:14,127
قیمت:13,299
تغییر:272.00
درصد تغییر:2.00
قیمت:13,532
تغییر:77.00
درصد تغییر:0.57
1398/12/12
تعداد:1,004
حجم:9.079 میلیون
ارزش:122.16 میلیارد
اولین:13,400
کمترین:12,881
بیشترین:13,571
قیمت:13,571
تغییر:590.00
درصد تغییر:4.55
قیمت:13,455
تغییر:530.00
درصد تغییر:4.10
1398/12/11
تعداد:880
حجم:9.185 میلیون
ارزش:118.715 میلیارد
اولین:12,490
کمترین:12,100
بیشترین:12,981
قیمت:12,981
تغییر:625.00
درصد تغییر:5.06
قیمت:12,925
تغییر:562.00
درصد تغییر:4.55
1398/12/10
تعداد:771
حجم:5.251 میلیون
ارزش:64.918 میلیارد
اولین:12,356
کمترین:12,356
بیشترین:12,726
قیمت:12,356
تغییر:446.00
درصد تغییر:3.48
قیمت:12,363
تغییر:643.00
درصد تغییر:4.94
1398/12/7
تعداد:1,779
حجم:5.984 میلیون
ارزش:77.831 میلیارد
اولین:13,836
کمترین:12,745
بیشترین:13,838
قیمت:12,802
تغییر:807.00
درصد تغییر:5.93
قیمت:13,006
تغییر:409.00
درصد تغییر:3.05
1398/12/6
تعداد:1,228
حجم:7.066 میلیون
ارزش:94.794 میلیارد
اولین:12,611
کمترین:12,611
بیشترین:13,609
قیمت:13,609
تغییر:609.00
درصد تغییر:4.69
قیمت:13,415
تغییر:454.00
درصد تغییر:3.50
1398/12/5
تعداد:1,081
حجم:4.332 میلیون
ارزش:56.151 میلیارد
اولین:13,200
کمترین:12,501
بیشترین:13,270
قیمت:13,000
تغییر:188.00
درصد تغییر:1.43
قیمت:12,961
تغییر:144.00
درصد تغییر:1.10
1398/12/4
تعداد:1,291
حجم:9.027 میلیون
ارزش:118.297 میلیارد
اولین:12,990
کمترین:12,890
بیشترین:13,370
قیمت:13,188
تغییر:298.00
درصد تغییر:2.31
قیمت:13,105
تغییر:371.00
درصد تغییر:2.91
1398/12/3
تعداد:1,326
حجم:7.803 میلیون
ارزش:99.365 میلیارد
اولین:11,683
کمترین:11,683
بیشترین:12,898
قیمت:12,890
تغییر:510.00
درصد تغییر:4.12
قیمت:12,734
تغییر:450.00
درصد تغییر:3.66
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی