شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,502 5.00
قیمت پایانی: 17,502 5.00

نسبت های مالی

1397/12/25
سال مالی 1397/09/30
1396/12/21
سال مالی 1396/09/30
1395/12/17
سال مالی 1395/09/30

سود خالص به فروش

93.00 94.68 95.71

سود ناخالص به فروش

93.22 95.29 95.71

حاشیه سود عملیاتی

94.43 92.62 95.71

سود ناویژه به فروش

100.00 100.00 100.00

سود به سود ناویژه

93.00 94.68 95.71

بازده دارایی ها ROA

7.92 9.72 12.98

درصد بازده سرمایه

23.08 16.80 35.19

بازدهی سرمایه ROE

18.01 13.69 23.56

بازده سرمایه در گردش

156.90 - 444.31 81.32 -

بازده دارایی ثابت

33.13 19.30 18.89

سنجش سودمندی وام

2.27 1.41 1.81

نسبت جاری

0.85 1.08 0.64

نسبت آنی

0.84 0.97 0.57

نسبت نقدینگی

0.10 0.25 0.01

نسبت کفایت نقد

0.71 - 1.07 - 0.98 -

نسبت گردش نقد

0.02 0.06 0.01

سرمایه در گردش خالص

588.44 - 151.29 995.34 -

نسبت دارایی های جاری

0.29 0.31 0.29

دوره وصول مطالبات

1.07 736.16 667.78

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.09 - 1.42 0.22 -

گردش سرمایه جاری

1.69 - 4.69 0.85 -

گردش دارایی های ثابت

356.21 203.89 197.42

گردش مجموع دارایی ها

0.09 0.10 0.14

نسبت بدهی

0.56 0.29 0.45

نسبت بدهی به ارزش ویژه

1.27 0.41 0.81

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.51 - -

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.77 0.41 0.81

نسبت مالکانه

43.96 71.05 55.10

نسبت پوشش بدهی

- 1.31 1.88

نسبت بار مالی وام

31.33 - 26.89 - 26.98 -
1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/28
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/14
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده

سود خالص به فروش

71.68 528.04 - 93.00

سود ناخالص به فروش

72.06 528.04 - 93.22

حاشیه سود عملیاتی

90.06 40.19 - 94.43

سود ناویژه به فروش

100.00 100.00 100.00

سود به سود ناویژه

71.68 528.04 - 93.00

بازده دارایی ها ROA

2.08 0.48 - 7.92

درصد بازده سرمایه

5.53 1.29 - 23.08

بازدهی سرمایه ROE

4.70 1.16 - 18.01

بازده سرمایه در گردش

17.90 - 3.67 156.90 -

بازده دارایی ثابت

9.04 1.77 - 33.13

سنجش سودمندی وام

2.26 2.43 2.27

نسبت جاری

0.64 0.62 0.85

نسبت آنی

0.64 0.61 0.84

نسبت نقدینگی

0.09 0.05 0.10

نسبت کفایت نقد

0.69 - 1.48 0.71 -

نسبت گردش نقد

0.04 0.02 - 0.02

سرمایه در گردش خالص

1.24 - میلیون 1.41 - میلیون 588.44 -

نسبت دارایی های جاری

0.21 0.22 0.29

دوره وصول مطالبات

1.09 19.33 1.07

نسبت کالا به سرمایه در گردش

- 0.04 - 0.09 -

گردش سرمایه جاری

0.25 - 0.01 - 1.69 -

گردش دارایی های ثابت

126.16 3.34 356.21

گردش مجموع دارایی ها

0.03 - 0.09

نسبت بدهی

0.56 0.59 0.56

نسبت بدهی به ارزش ویژه

1.26 1.43 1.27

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.53 0.59 0.51

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.73 0.84 0.77

نسبت مالکانه

44.32 41.15 43.96

نسبت بار مالی وام

- - 31.33 -

نسبت پوشش بدهی

- 1.31 1.88
1396/09/19
سال مالی 1396/09/30
1394/06/3
سال مالی 1394/09/30

سود خالص به فروش

94.64 97.78 93.00

سود ناخالص به فروش

95.24 97.78 93.22

حاشیه سود عملیاتی

92.56 96.19 94.43

سود ناویژه به فروش

100.00 100.00 100.00

سود به سود ناویژه

94.64 97.78 93.00

درصد بازده سرمایه

16.75 29.09 23.08

بازده دارایی ها ROA

7.92 9.72 12.98

بازدهی سرمایه ROE

18.01 13.69 23.56

بازده سرمایه در گردش

156.90 - 444.31 81.32 -

بازده دارایی ثابت

33.13 19.30 18.89

سنجش سودمندی وام

2.27 1.41 1.81

نسبت جاری

0.85 1.08 0.64

نسبت آنی

0.84 0.97 0.57

نسبت نقدینگی

0.10 0.25 0.01

نسبت کفایت نقد

0.71 - 1.07 - 0.98 -

نسبت گردش نقد

0.02 0.06 0.01

سرمایه در گردش خالص

588.44 - 151.29 995.34 -

نسبت دارایی های جاری

0.29 0.31 0.29

دوره وصول مطالبات

1.07 736.16 667.78

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.09 - 1.42 0.22 -

گردش سرمایه جاری

1.69 - 4.69 0.85 -

گردش دارایی های ثابت

356.21 203.89 197.42

گردش مجموع دارایی ها

0.09 0.10 0.14

نسبت بدهی

0.56 0.29 0.45

نسبت بدهی به ارزش ویژه

1.27 0.41 0.81

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.51 - -

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.77 0.41 0.81

نسبت مالکانه

43.96 71.05 55.10

نسبت پوشش بدهی

- 1.31 1.88

نسبت بار مالی وام

31.33 - 26.89 - 26.98 -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی