شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 48,786 5.00
قیمت پایانی: 48,669 4.75

EPS

سال مالی 1399/09/30

8.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/01/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
8.00 (0٪)
4 هزار میلیارد

سال مالی 1398/09/30

363.00

سود واقعی

150.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/01/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
363.00
150.00 (41٪)
4 هزار میلیارد
1398/11/20 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
363.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1398/07/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
40.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1398/04/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
55.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1398/01/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
13.00 (0٪)
4 هزار میلیارد

سال مالی 1397/09/30

231.00

سود واقعی

160.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/12/26 مجمع
واقعی :
نقدی :
231.00
160.00 (69٪)
4 هزار میلیارد
1397/12/14 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
231.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1397/12/07 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
243.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1397/07/15 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
63.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1397/05/30 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
76.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1397/01/28 3 ماهه
پیش بینی :
تعدیل :
0.00
100.00
4 هزار میلیارد
1396/11/11
پیش بینی :
تعدیل :
242.00
26.00
4 هزار میلیارد
1396/08/30
پیش بینی :
192.00
4 هزار میلیارد

سال مالی 1396/09/30

168.00

سود واقعی

200.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/12/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
168.00
200.00 (119٪)
4 هزار میلیارد
1396/11/23 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
168.00 (0٪)
100.00
4 هزار میلیارد
1396/09/19
پیش بینی :
168.00
4 هزار میلیارد
1396/07/23 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
77.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1396/05/25 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
77.00 (0٪)
100.00
4 هزار میلیارد
1396/03/20 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
149.00
3.00 (-2٪)
1.00
4 هزار میلیارد
1395/09/20
پیش بینی :
150.00
4 هزار میلیارد
1395/08/29
پیش بینی :
150.00
4 هزار میلیارد

سال مالی 1394/09/30

323.00

سود واقعی

220.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1394/12/16 مجمع
واقعی :
نقدی :
323.00
220.00 (68٪)
2.3 هزار میلیارد
1394/11/20 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
323.00 (0٪)
2.3 هزار میلیارد
1394/07/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
121.00 (0٪)
100.00
2.3 هزار میلیارد
1394/06/03 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
291.00
125.00 (43٪)
17.00
2.3 هزار میلیارد
1394/04/29
پیش بینی :
350.00
2.3 هزار میلیارد

سال مالی 1393/09/30

182.00

سود واقعی

152.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/12/17 مجمع
واقعی :
نقدی :
182.00
152.00 (84٪)
2.3 هزار میلیارد
1393/11/25 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
182.00
182.00 (100٪)
2.3 هزار میلیارد
1393/05/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
116.00 (0٪)
2.3 هزار میلیارد

سال مالی 1392/09/30

36.00

سود واقعی

31.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1392/12/05 مجمع
واقعی :
نقدی :
36.00
31.00 (84٪)
2.3 هزار میلیارد

سال مالی 1399/09/30

8.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/01/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
8.00 (0٪)
4 هزار میلیارد

سال مالی 1398/09/30

363.00

سود واقعی

150.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/01/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
363.00
150.00 (41٪)
4 هزار میلیارد
1398/11/20 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
363.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1398/07/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
40.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1398/04/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
55.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1398/01/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
13.00 (0٪)
4 هزار میلیارد

سال مالی 1397/09/30

231.00

سود واقعی

160.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/12/26 مجمع
واقعی :
نقدی :
231.00
160.00 (69٪)
4 هزار میلیارد
1397/12/14 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
231.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1397/12/07 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
243.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1397/07/15 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
63.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1397/05/30 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
76.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1397/01/28 3 ماهه
پیش بینی :
تعدیل :
0.00
100.00
4 هزار میلیارد
1396/11/11
پیش بینی :
تعدیل :
242.00
26.00
4 هزار میلیارد
1396/08/30
پیش بینی :
192.00
4 هزار میلیارد

سال مالی 1396/09/30

168.00

سود واقعی

200.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/12/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
168.00
200.00 (119٪)
4 هزار میلیارد
1396/11/23 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
168.00 (0٪)
100.00
4 هزار میلیارد
1396/09/19
پیش بینی :
168.00
4 هزار میلیارد
1396/07/23 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
77.00 (0٪)
4 هزار میلیارد
1396/05/25 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
77.00 (0٪)
100.00
4 هزار میلیارد
1396/03/20 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
149.00
3.00 (-2٪)
4 هزار میلیارد
1395/09/20
پیش بینی :
تعدیل :
260.00
0.00
2.3 هزار میلیارد
1395/08/29
پیش بینی :
261.00
2.3 هزار میلیارد

سال مالی 1394/09/30

323.00

سود واقعی

220.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1394/12/16 مجمع
واقعی :
نقدی :
323.00
220.00 (68٪)
2.3 هزار میلیارد
1394/11/20 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
323.00 (0٪)
2.3 هزار میلیارد
1394/07/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
121.00 (0٪)
100.00
2.3 هزار میلیارد
1394/06/03 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
291.00
125.00 (43٪)
17.00
2.3 هزار میلیارد
1394/04/29
پیش بینی :
350.00
2.3 هزار میلیارد

سال مالی 1393/09/30

182.00

سود واقعی

152.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/12/17 مجمع
واقعی :
نقدی :
182.00
152.00 (84٪)
2.3 هزار میلیارد
1393/11/25 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
182.00
182.00 (100٪)
2.3 هزار میلیارد
1393/05/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
891.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1392/09/30

279.00

سود واقعی

235.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1392/12/05 مجمع
واقعی :
نقدی :
279.00
235.00 (84٪)
300 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی