شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,159 5.00
قیمت پایانی: 14,050 4.19

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/28
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/14
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

138.26 میلیارد 70.02 - میلیارد 120.93 میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

- - 4.73 - میلیارد

سود سهام پرداختی

201.7 - میلیارد 47.28 - میلیارد 60.68 - میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

201.7 - میلیارد 47.28 - میلیارد 65.41 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

908 - میلیون - 27 - میلیون

خرید دارایی ثابت مشهود

138 - میلیون 134 - میلیون 22.95 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

- - 403 - میلیون

فروش دارایی های نامشهود

1,000 2 میلیون -

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

51.6 میلیارد - 119.1 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

51.46 میلیارد 132 - میلیون 95.75 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

12.88 - میلیارد 117.43 - میلیارد 151.25 میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

- - 8.61 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

- - 29.47 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

- - 20.86 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

12.88 - میلیارد 117.43 - میلیارد 130.38 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

194.36 میلیارد 194.36 میلیارد 92.65 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

181.48 میلیارد 76.93 میلیارد 223.04 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

- - 82.69 میلیارد

وجوه پرداختی بابت خرید بخشی از سهام شرکت فرعی

- - -

تسهیلات اعطایی به اشخاص

252 - میلیارد - 347 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

- -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی