شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,159 5.00
قیمت پایانی: 14,050 4.19

ترازنامه

1397/12/25
سال مالی 1397/09/30
1396/12/21
سال مالی 1396/09/30
1395/12/17
سال مالی 1395/09/30

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

194.36 میلیارد 92.65 میلیارد 7.31 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

196.27 میلیارد 410 میلیارد 31.4 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

2.903 هزار میلیارد 1.432 هزار میلیارد 1.547 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

- 410 میلیون 477 میلیون

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

52.32 میلیارد 215.19 میلیارد 215.19 میلیارد

موجودی مواد و کالا

52.32 میلیارد 215.19 میلیارد 215.19 میلیارد

جمع دارایی های جاری

3.346 هزار میلیارد 2.15 هزار میلیارد 1.802 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

8.268 هزار میلیارد 4.695 هزار میلیارد 4.428 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

42.16 میلیارد 64.05 میلیارد -

دارایی های نامشهود

59 میلیون 120 میلیون 191 میلیون

سایر دارایی ها

- - 505 میلیون

اموال ماشین آلات و تجهیزات

2.79 میلیارد 3.48 میلیارد 4.28 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

2.79 میلیارد 3.48 میلیارد 4.28 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

11.659 هزار میلیارد 6.913 هزار میلیارد 6.234 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

3.186 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد 2.797 هزار میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

560 میلیون 1.64 میلیارد -

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

747.88 میلیارد 8.56 میلیارد -

جمع بدهی های جاری

3.935 هزار میلیارد 1.999 هزار میلیارد 2.797 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

2.595 هزار میلیارد - -

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

3.55 میلیارد 2.66 میلیارد 2.28 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

6.533 هزار میلیارد 2.001 هزار میلیارد 2.799 هزار میلیارد

سرمایه

4 هزار میلیارد 2.3 هزار میلیارد 2.3 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

941.54 میلیارد 864.46 میلیارد 1.03 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

184.34 میلیارد 138.18 میلیارد 104.57 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

- 1.609 هزار میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

5.126 هزار میلیارد 4.911 هزار میلیارد 3.435 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

11.659 هزار میلیارد 6.913 هزار میلیارد 6.234 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

4 هزار میلیارد 2.3 هزار میلیارد 2.3 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

301.54 میلیارد 64.46 میلیارد 225.42 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

184.34 میلیارد 138.18 میلیارد 104.57 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان مصوب

- 1.609 هزار میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

4.486 هزار میلیارد 4.111 هزار میلیارد 2.63 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

194.36 میلیارد 92.65 میلیارد 7.31 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

2.903 هزار میلیارد 1.432 هزار میلیارد 1.547 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

42.16 میلیارد 64.05 میلیارد -

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

3.186 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد 2.797 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

2.595 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام

5.126 هزار میلیارد 4.911 هزار میلیارد 3.435 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

4.486 هزار میلیارد 4.111 هزار میلیارد 2.63 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/28
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/14
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

181.48 میلیارد 76.93 میلیارد 194.36 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

121.12 میلیارد 110.42 میلیارد 196.27 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1.584 هزار میلیارد 1.462 هزار میلیارد 2.903 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

290.2 میلیارد 636.56 میلیارد -

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

- 52.32 میلیارد 52.32 میلیارد

موجودی مواد و کالا

- 52.32 میلیارد 52.32 میلیارد

جمع دارایی های جاری

2.177 هزار میلیارد 2.338 هزار میلیارد 3.346 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

8.398 هزار میلیارد 8.393 هزار میلیارد 8.268 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

42.35 میلیارد 42.25 میلیارد 42.16 میلیارد

دارایی های نامشهود

26 میلیون 57 میلیون 59 میلیون

اموال ماشین آلات و تجهیزات

2.45 میلیارد 2.92 میلیارد 2.79 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

2.45 میلیارد 2.92 میلیارد 2.79 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

10.62 هزار میلیارد 10.777 هزار میلیارد 11.659 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

279.73 میلیارد 280.74 میلیارد 3.186 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

1.947 هزار میلیارد 2.122 هزار میلیارد -

ذخیره مالیات بر درآمد

694 میلیون - 560 میلیون

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1.186 هزار میلیارد 1.341 هزار میلیارد 747.88 میلیارد

جمع بدهی های جاری

3.413 هزار میلیارد 3.743 هزار میلیارد 3.935 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

2.495 هزار میلیارد 2.595 هزار میلیارد 2.595 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

5.09 میلیارد 3.78 میلیارد 3.55 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

5.913 هزار میلیارد 6.342 هزار میلیارد 6.533 هزار میلیارد

سرمایه

4 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

522.82 میلیارد 249.96 میلیارد 941.54 میلیارد

اندوخته قانونی

184.34 میلیارد 184.34 میلیارد 184.34 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

4.707 هزار میلیارد 4.434 هزار میلیارد 5.126 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

10.62 هزار میلیارد 10.777 هزار میلیارد 11.659 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

181.48 میلیارد 181.48 میلیارد 76.93 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1.875 هزار میلیارد 1.584 هزار میلیارد 1.462 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- 290.2 میلیارد 636.56 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

42.35 میلیارد 42.35 میلیارد 42.25 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

2.226 هزار میلیارد 279.73 میلیارد 280.74 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

2.495 هزار میلیارد 2.495 هزار میلیارد 2.595 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

4.707 هزار میلیارد 4.707 هزار میلیارد 4.434 هزار میلیارد

سایر اندوخته ها

2.21 میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی