شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشت و صنعت دشت خرم دره

زدشت | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,390 3.65
قیمت پایانی: 11,418 3.90

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,150 پایانی 11,418 429.00
بیشترین 11,536 کمترین 11,110
حجم 3.747 میلیون دفعات 1,878
حد قیمت 10,440 - 11,538 ارزش 42.79 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
649 تعداد خریدار -
3.747 میلیون حجم خرید -
532 تعداد فروشنده 2
3.634 میلیون حجم فروش 113.277
113.28 تغییر مالکیت 113.28

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 262 11,389 11,390 3,434 1
1 21,675 11,350 11,400 500 1
1 380 11,349 11,425 255 2
1 1,000 11,338 11,430 3,214 1
1 2,000 11,325 11,448 100 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 2,726
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 321
سود نقدی 300
درصد توزیع 93.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.47 % رتبه 148
6 ماهه 71.26 % رتبه 126
9 ماهه 99.61 % رتبه 115
1 ساله 481.44 % رتبه 79
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.878 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 16.16

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 11,418 3.90 3.747 میلیون 1,878
1398/10/26 10,989 0.00 2.245 میلیون 1,565
1398/10/25 10,989 0.44 2.245 میلیون 1,565
1398/10/24 11,038 1.01 3.435 میلیون 1,634
1398/10/23 11,151 4.88 4.932 میلیون 1,787
1398/10/22 10,632 5.00 925,347 163
1398/10/21 10,126 1.99 1.122 میلیون 181
1398/10/18 9,928 1.99 94,780 171
1398/10/17 10,130 4.63 2.166 میلیون 850
1398/10/15 10,622 5.00 2.211 میلیون 717
1398/10/14 11,181 5.00 1.168 میلیون 385
1398/10/11 11,769 0.87 3.938 میلیون 1,984
1398/10/10 11,668 2.82 4.285 میلیون 2,690
1398/10/9 12,007 0.23 4.724 میلیون 2,400
1398/10/8 11,979 0.69 2.47 میلیون 1,752
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 1,471 30,892 1.486 میلیون 6.177 هزار میلیارد 12:29
آبین 437.00 15,017 623.762 4.425 هزار میلیارد 12:13
آینده 269.00 9,252 542.465 3.866 هزار میلیارد 12:24
زشگزا 1,744 53,885 193.149 4.333 هزار میلیارد 12:29
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 1.174 هزار میلیارد 1397/06/31
زپارس 170.00 38,201 650.385 12.556 هزار میلیارد 12:29
زکشت 490.00 39,000 1.644 میلیون 7.995 هزار میلیارد 14:30
زبینا 17.00 16,920 2.488 میلیون 6.859 هزار میلیارد 12:29
زقیام 256.00 22,516 986.058 7.954 هزار میلیارد 12:29
سیمرغ 34.00 16,640 6.44 میلیون 21.986 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها