شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ایران‌ارقام‌

مرقام | سهام - بورس
گروه:

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 65,860 0.08
قیمت پایانی: 67,540 2.63

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/04/15
تعداد:3,978
حجم:9.9 میلیون
ارزش:651.491 میلیارد
اولین:62,220
کمترین:62,220
بیشترین:67,270
قیمت:67,270
تغییر:5,270.00
درصد تغییر:8.50
قیمت:65,810
تغییر:1,740.00
درصد تغییر:2.72
1399/04/14
تعداد:11,822
حجم:28.492 میلیون
ارزش:1.825 هزار میلیارد
اولین:65,120
کمترین:59,000
بیشترین:65,170
قیمت:62,000
تغییر:70.00
درصد تغییر:0.11
قیمت:64,070
تغییر:2,000.00
درصد تغییر:3.22
1399/04/12
تعداد:626
حجم:1.023 میلیون
ارزش:63.481 میلیارد
اولین:1.023 میلیون
کمترین:62,070
بیشترین:63.481 میلیارد
قیمت:62,070
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:62,070
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/11
تعداد:626
حجم:1.023 میلیون
ارزش:63.481 میلیارد
اولین:62,070
کمترین:62,070
بیشترین:62,070
قیمت:62,070
تغییر:2,950.00
درصد تغییر:4.99
قیمت:62,070
تغییر:2,950.00
درصد تغییر:4.99
1399/04/10
تعداد:588
حجم:1.23 میلیون
ارزش:72.69 میلیارد
اولین:59,120
کمترین:59,120
بیشترین:59,120
قیمت:59,120
تغییر:2,810.00
درصد تغییر:4.99
قیمت:59,120
تغییر:2,810.00
درصد تغییر:4.99
1399/04/09
تعداد:690
حجم:1.901 میلیون
ارزش:107.051 میلیارد
اولین:56,310
کمترین:56,310
بیشترین:56,310
قیمت:56,310
تغییر:2,030.00
درصد تغییر:3.74
قیمت:56,310
تغییر:2,680.00
درصد تغییر:5.00
1399/04/04
تعداد:972
حجم:3.976 میلیون
ارزش:213.213 میلیارد
اولین:3.976 میلیون
کمترین:52,500
بیشترین:213.213 میلیارد
قیمت:54,280
تغییر:3,260.00
درصد تغییر:6.39
قیمت:53,630
تغییر:1,930.00
درصد تغییر:3.73
1399/04/03
تعداد:6,094
حجم:21.578 میلیون
ارزش:1.116 هزار میلیارد
اولین:50,770
کمترین:50,000
بیشترین:51,980
قیمت:51,020
تغییر:1,100.00
درصد تغییر:2.20
قیمت:51,700
تغییر:2,190.00
درصد تغییر:4.42
1399/04/02
تعداد:1,464
حجم:4.188 میلیون
ارزش:207.34 میلیارد
اولین:-
کمترین:47,100
بیشترین:49,920
قیمت:49,920
تغییر:1,600.00
درصد تغییر:3.31
قیمت:49,510
تغییر:1,960.00
درصد تغییر:4.12
1399/04/01
تعداد:3,722
حجم:11.812 میلیون
ارزش:561.603 میلیارد
اولین:44,900
کمترین:44,750
بیشترین:48,320
قیمت:48,320
تغییر:3,120.00
درصد تغییر:6.90
قیمت:47,550
تغییر:1,530.00
درصد تغییر:3.33
1399/03/31
تعداد:9,375
حجم:18.459 میلیون
ارزش:849.432 میلیارد
اولین:46,800
کمترین:45,000
بیشترین:48,000
قیمت:45,200
تغییر:2,160.00
درصد تغییر:4.56
قیمت:46,020
تغییر:1,340.00
درصد تغییر:2.83
1399/03/27
تعداد:584
حجم:1.471 میلیون
ارزش:69.676 میلیارد
اولین:47,360
کمترین:47,360
بیشترین:47,360
قیمت:47,360
تغییر:2,250.00
درصد تغییر:4.99
قیمت:47,360
تغییر:2,250.00
درصد تغییر:4.99
1399/03/26
تعداد:479
حجم:1.333 میلیون
ارزش:60.137 میلیارد
اولین:45,110
کمترین:45,110
بیشترین:45,110
قیمت:45,110
تغییر:2,140.00
درصد تغییر:4.98
قیمت:45,110
تغییر:2,140.00
درصد تغییر:4.98
1399/03/25
تعداد:733
حجم:2.647 میلیون
ارزش:113.746 میلیارد
اولین:42,970
کمترین:42,970
بیشترین:42,970
قیمت:42,970
تغییر:2,040.00
درصد تغییر:4.98
قیمت:42,970
تغییر:2,040.00
درصد تغییر:4.98
1399/03/24
تعداد:490
حجم:1.324 میلیون
ارزش:54.18 میلیارد
اولین:40,930
کمترین:40,930
بیشترین:40,930
قیمت:40,930
تغییر:1,948.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:40,930
تغییر:1,948.00
درصد تغییر:5.00
1399/03/22
تعداد:536
حجم:1.628 میلیون
ارزش:63.468 میلیارد
اولین:38,982
کمترین:38,982
بیشترین:38,982
قیمت:38,982
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:38,982
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/21
تعداد:536
حجم:1.628 میلیون
ارزش:63.468 میلیارد
اولین:38,982
کمترین:38,982
بیشترین:38,982
قیمت:38,982
تغییر:1,515.00
درصد تغییر:4.04
قیمت:38,982
تغییر:1,856.00
درصد تغییر:5.00
1399/03/20
تعداد:1,574
حجم:4.542 میلیون
ارزش:168.64 میلیارد
اولین:35,400
کمترین:35,210
بیشترین:37,467
قیمت:37,467
تغییر:2,116.00
درصد تغییر:5.99
قیمت:37,126
تغییر:1,443.00
درصد تغییر:4.04
1399/03/19
تعداد:3,918
حجم:8.236 میلیون
ارزش:293.901 میلیارد
اولین:37,477
کمترین:33,909
بیشترین:37,477
قیمت:35,351
تغییر:351.00
درصد تغییر:1.00
قیمت:35,683
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.03
1399/03/18
تعداد:1,222
حجم:2.459 میلیون
ارزش:87.771 میلیارد
اولین:35,705
کمترین:34,012
بیشترین:35,705
قیمت:35,000
تغییر:988.00
درصد تغییر:2.91
قیمت:35,693
تغییر:1,688.00
درصد تغییر:4.96
1399/03/17
تعداد:1,206
حجم:2.962 میلیون
ارزش:100.72 میلیارد
اولین:34,012
کمترین:33,227
بیشترین:34,012
قیمت:34,012
تغییر:940.00
درصد تغییر:2.84
قیمت:34,005
تغییر:1,612.00
درصد تغییر:4.98
1399/03/14
تعداد:3,949
حجم:10.89 میلیون
ارزش:352.769 میلیارد
اولین:31,550
کمترین:30,801
بیشترین:33,072
قیمت:33,072
تغییر:2,372.00
درصد تغییر:7.73
قیمت:32,393
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/13
تعداد:3,949
حجم:10.89 میلیون
ارزش:352.769 میلیارد
اولین:30,666
کمترین:30,665
بیشترین:32,764
قیمت:30,700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:32,393
تغییر:895.00
درصد تغییر:2.84
1399/03/12
تعداد:2,954
حجم:6.379 میلیون
ارزش:200.912 میلیارد
اولین:30,666
کمترین:30,665
بیشترین:32,764
قیمت:30,700
تغییر:377.00
درصد تغییر:1.21
قیمت:31,498
تغییر:151.00
درصد تغییر:0.48
1399/03/11
تعداد:2,137
حجم:5.219 میلیون
ارزش:165.181 میلیارد
اولین:33,917
کمترین:31,077
بیشترین:33,917
قیمت:31,077
تغییر:1,678.00
درصد تغییر:5.12
قیمت:31,649
تغییر:1,063.00
درصد تغییر:3.25
1399/03/10
تعداد:954
حجم:1.846 میلیون
ارزش:60.388 میلیارد
اولین:32,753
کمترین:31,900
بیشترین:32,755
قیمت:32,755
تغییر:1,656.00
درصد تغییر:5.33
قیمت:32,712
تغییر:1,516.00
درصد تغییر:4.86
1399/03/08
تعداد:4,165
حجم:9.13 میلیون
ارزش:284.801 میلیارد
اولین:30,706
کمترین:30,706
بیشترین:32,990
قیمت:31,099
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:31,196
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/07
تعداد:4,165
حجم:9.13 میلیون
ارزش:284.801 میلیارد
اولین:30,706
کمترین:30,706
بیشترین:32,990
قیمت:31,099
تغییر:838.00
درصد تغییر:2.62
قیمت:31,196
تغییر:1,126.00
درصد تغییر:3.48
1399/03/06
تعداد:1,624
حجم:4.697 میلیون
ارزش:151.829 میلیارد
اولین:33,200
کمترین:31,937
بیشترین:33,620
قیمت:31,937
تغییر:1,565.00
درصد تغییر:4.67
قیمت:32,322
تغییر:1,295.00
درصد تغییر:3.85
1399/03/04
تعداد:3,138
حجم:10.101 میلیون
ارزش:339.567 میلیارد
اولین:34,000
کمترین:33,410
بیشترین:35,170
قیمت:33,502
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:33,617
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی