شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه‌ صنعتی‌ بارز

پکرمان | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,491 5.00
قیمت پایانی: 18,482 4.95

سود و زیان

1398/03/21
سال مالی 1397/12/29
1397/03/12
سال مالی 1396/12/29
1396/03/21
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

12.07 هزار میلیارد 9.194 هزار میلیارد 8.935 هزار میلیارد

جمع درآمدها

12.07 هزار میلیارد 9.194 هزار میلیارد 8.935 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

10.24 هزار میلیارد 7.428 هزار میلیارد 6.423 هزار میلیارد

سود ناویژه

1.83 هزار میلیارد 1.765 هزار میلیارد 2.512 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

410.34 میلیارد 331.42 میلیارد 337.89 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

10.39 میلیارد 6.42 - میلیارد 4.09 - میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

771.67 - میلیارد - -

سود (زیان) عملیاتی

658.36 میلیارد 1.427 هزار میلیارد 2.17 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

801.58 میلیارد 1.324 هزار میلیارد 2.049 هزار میلیارد

مالیات

101.15 میلیارد 313.88 میلیارد 390.55 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

700.43 میلیارد 1.01 هزار میلیارد 1.658 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1.735 هزار میلیارد 2.06 هزار میلیارد 1.701 هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

37.11 - میلیارد 21.15 - میلیارد 77.88 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1.011 - هزار میلیارد 1.263 - هزار میلیارد 1.2 - هزار میلیارد

سود قابل تخصیص

1.388 هزار میلیارد 1.786 هزار میلیارد 2.082 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

34.97 میلیارد 50.51 میلیارد 21.9 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

631.63 میلیارد 1.011 هزار میلیارد 1.263 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

721.37 میلیارد 724.66 میلیارد 796.79 میلیارد

سرمایه

2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد

EPS خالص

277.23 399.81 656.35
1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/11
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/03/11
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

3.058 هزار میلیارد 12.07 هزار میلیارد 12.07 هزار میلیارد

جمع درآمدها

3.058 هزار میلیارد 12.07 هزار میلیارد 12.07 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

2.531 هزار میلیارد 10.24 هزار میلیارد 10.24 هزار میلیارد

سود ناویژه

527.27 میلیارد 1.83 هزار میلیارد 1.83 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

101.18 میلیارد 410.34 میلیارد 410.34 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

22.98 میلیارد 10.39 میلیارد 10.39 میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

336.36 - میلیارد 771.67 - میلیارد 771.67 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

112.71 میلیارد 658.36 میلیارد 658.36 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

57.5 میلیارد 801.58 میلیارد 801.58 میلیارد

مالیات

11.39 میلیارد 101.15 میلیارد 101.15 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

46.1 میلیارد 700.43 میلیارد 700.43 میلیارد

سود قابل تخصیص

- - 700.43 میلیارد

سرمایه

2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد

EPS خالص

18.25 277.23 277.23
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/28
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

9.358 هزار میلیارد 9.349 هزار میلیارد 10.399 هزار میلیارد

جمع درآمدها

9.358 هزار میلیارد 9.349 هزار میلیارد 10.399 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

7.379 هزار میلیارد 7.238 هزار میلیارد 8.363 هزار میلیارد

سود ناویژه

1.979 هزار میلیارد 2.111 هزار میلیارد 2.036 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

338.22 میلیارد 331.19 میلیارد 347.27 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

2.43 - میلیارد 21.8 میلیارد 25.03 میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

2.43 میلیارد 21.8 میلیارد 25.03 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1.638 هزار میلیارد 1.802 هزار میلیارد 1.714 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.544 هزار میلیارد 1.698 هزار میلیارد 1.657 هزار میلیارد

مالیات

319.86 میلیارد 364.3 میلیارد 331.42 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1.224 هزار میلیارد 1.334 هزار میلیارد 1.326 هزار میلیارد

سرمایه

2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد

EPS خالص

484.38 527.90 524.68
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی