شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه‌ صنعتی‌ بارز

پکرمان | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,491 5.00
قیمت پایانی: 18,482 4.95
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/01/11

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,491 پایانی 18,482 871.00
بیشترین 18,491 کمترین 18,200
حجم 3.651 میلیون دفعات 649
حد قیمت 16,731 - 18,491 ارزش 67.486 میلیارد
حجم مبنا 3.058 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 1399/01/11

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
209 2.132 میلیون 18,491 - - 0
3 297 18,490 - - 0
1 500 18,482 - - 0
1 200 17,500 - - 0
1 220 17,480 - - 0

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/01/11

حقیقی حقوقی
260 تعداد خریدار 4
1.613 میلیون حجم خرید 2.038 میلیون
248 تعداد فروشنده 1
3.401 میلیون حجم فروش 250,000
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1395/07/18

52%

افزایش

سرمایه قبلی : 1.666 هزار میلیارد آورده : 860.25 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1395/10/18
سرمایه جدید : 2.527 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1396/03/3
تغییر سرمایه : 860.25 میلیارد صرف سهام : -

1393/11/21

100%

افزایش

سرمایه قبلی : 833.13 میلیارد آورده : 833.13 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1394/02/30
سرمایه جدید : 1.666 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1394/09/14
تغییر سرمایه : 833.13 میلیارد صرف سهام : -
1398/03/21
سال مالی 1397/12/29
1397/03/12
سال مالی 1396/12/29
1396/03/21
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 559.46 میلیارد 216.3 میلیارد 537.47 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 250 میلیارد - -
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 2.569 هزار میلیارد 2.877 هزار میلیارد 1.827 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 150.79 میلیارد
پیش پرداخت ها 1.587 هزار میلیارد 630.26 میلیارد 570.36 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 981.74 میلیارد 634.97 میلیارد 761.25 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت 231.19 میلیارد 115.22 میلیارد 82.64 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 363.7 میلیارد 528.81 میلیارد 346.7 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 726.5 میلیارد 676.99 میلیارد 658.38 میلیارد
کالای در راه 81.85 میلیارد 48.03 میلیارد 44.62 میلیارد
کالای امانی دیگران نزد ما 52.19 میلیارد 43.55 میلیارد -
سایر موجودی ها 351.13 میلیارد - -
افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها - 273.92 میلیارد -
انبار ملزومات - - 272.2 میلیارد
موجودی ضایعات 6.83 میلیارد 10.4 میلیارد 4.62 میلیارد
موجودی مواد و کالا 1.988 هزار میلیارد 1.697 هزار میلیارد 1.626 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 6.954 هزار میلیارد 5.421 هزار میلیارد 4.711 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 2.036 هزار میلیارد 2.029 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 99.2 میلیارد 37.57 میلیارد 55.38 میلیارد
دارایی های نامشهود 12.44 میلیارد 13.17 میلیارد 13.33 میلیارد
سایر دارایی ها 30.6 میلیارد 38.14 میلیارد 85.76 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.166 هزار میلیارد 2.076 هزار میلیارد 2.037 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 2.166 هزار میلیارد 2.076 هزار میلیارد 2.037 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 11.298 هزار میلیارد 9.614 هزار میلیارد 8.893 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 3.265 هزار میلیارد 1.892 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - - 349.38 میلیارد
پیش دریافت ها 542.64 میلیارد 88.8 میلیارد 54.5 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 82.15 میلیارد 271.58 میلیارد 384.6 میلیارد
سایر ذخائر 104.45 میلیارد 100.05 میلیارد 84.36 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 1.432 هزار میلیارد 1.301 هزار میلیارد 888.34 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 778.87 میلیارد 568.16 میلیارد 272.38 میلیارد
جمع بدهی های جاری 6.206 هزار میلیارد 4.221 هزار میلیارد 3.233 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 34.21 میلیارد 26.45 میلیارد 21.84 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 642.13 میلیارد 663.18 میلیارد 698.21 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 284.06 میلیارد 225.06 میلیارد 196.05 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 7.166 هزار میلیارد 5.135 هزار میلیارد 4.149 هزار میلیارد
سرمایه 2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد 1.666 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 1.353 هزار میلیارد 1.735 هزار میلیارد 2.06 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 252.1 میلیارد 217.13 میلیارد 166.63 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان - - 850.42 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 4.132 هزار میلیارد 4.479 هزار میلیارد 4.743 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 11.298 هزار میلیارد 9.614 هزار میلیارد 8.893 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد 1.666 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 721.37 میلیارد 724.66 میلیارد 796.79 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 252.1 میلیارد 217.13 میلیارد 166.63 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب - - 850.42 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 3.5 هزار میلیارد 3.468 هزار میلیارد 3.48 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 559.46 میلیارد 216.3 میلیارد 537.47 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 2.569 هزار میلیارد 2.877 هزار میلیارد 1.827 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 150.79 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 99.2 میلیارد 37.57 میلیارد 55.38 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 3.265 هزار میلیارد 1.892 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 34.21 میلیارد 26.45 میلیارد 21.84 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 4.132 هزار میلیارد 4.479 هزار میلیارد 4.743 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 3.5 هزار میلیارد 3.468 هزار میلیارد 3.48 هزار میلیارد
1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/11
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/03/11
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 188.71 میلیارد 559.46 میلیارد 559.46 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت - 250 میلیارد 250 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 1.822 هزار میلیارد 2.569 هزار میلیارد 2.569 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 795 میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 1.587 هزار میلیارد 1.587 هزار میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 1.704 هزار میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 2.098 هزار میلیارد 981.74 میلیارد 981.74 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - 231.19 میلیارد 231.19 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 363.7 میلیارد 363.7 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 726.5 میلیارد 726.5 میلیارد
کالای در راه - 81.85 میلیارد 81.85 میلیارد
کالای امانی دیگران نزد ما - 52.19 میلیارد 52.19 میلیارد
سایر موجودی ها - 351.13 میلیارد 351.13 میلیارد
موجودی ضایعات - 6.83 میلیارد 6.83 میلیارد
موجودی مواد و کالا 2.098 هزار میلیارد 1.988 هزار میلیارد 1.988 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 6.608 هزار میلیارد 6.954 هزار میلیارد 6.954 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 2.166 هزار میلیارد 2.036 هزار میلیارد 2.036 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 99.2 میلیارد 99.2 میلیارد 99.2 میلیارد
دارایی های نامشهود 12.32 میلیارد 12.44 میلیارد 12.44 میلیارد
سایر دارایی ها 30.6 میلیارد 30.6 میلیارد 30.6 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 1.978 هزار میلیارد 2.166 هزار میلیارد 2.166 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 1.978 هزار میلیارد 2.166 هزار میلیارد 2.166 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 10.894 هزار میلیارد 11.298 هزار میلیارد 11.298 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 2.628 هزار میلیارد 3.265 هزار میلیارد 3.265 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 488.65 میلیارد - -
پیش دریافت ها 525.39 میلیارد 542.64 میلیارد 542.64 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 91.04 میلیارد 82.15 میلیارد 82.15 میلیارد
سایر ذخائر 89.07 میلیارد 104.45 میلیارد 104.45 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 1.243 هزار میلیارد 1.432 هزار میلیارد 1.432 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 1.218 هزار میلیارد 778.87 میلیارد 778.87 میلیارد
جمع بدهی های جاری 6.283 هزار میلیارد 6.206 هزار میلیارد 6.206 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 41.74 میلیارد 34.21 میلیارد 34.21 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 642.13 میلیارد 642.13 میلیارد 642.13 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 380.91 میلیارد 284.06 میلیارد 284.06 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 7.348 هزار میلیارد 7.166 هزار میلیارد 7.166 هزار میلیارد
سرمایه 2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 767.48 میلیارد 1.353 هزار میلیارد 1.353 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 252.1 میلیارد 252.1 میلیارد 252.1 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 3.546 هزار میلیارد 4.132 هزار میلیارد 4.132 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 10.894 هزار میلیارد 11.298 هزار میلیارد 11.298 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 188.71 میلیارد 559.46 میلیارد 559.46 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 1.822 هزار میلیارد 2.569 هزار میلیارد 2.569 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 795 میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 1.704 هزار میلیارد - -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 99.2 میلیارد 99.2 میلیارد 99.2 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 2.628 هزار میلیارد 3.265 هزار میلیارد 3.265 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 41.74 میلیارد 34.21 میلیارد 34.21 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 3.546 هزار میلیارد 4.132 هزار میلیارد 4.132 هزار میلیارد
انبار ملزومات 270.46 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 102.29 % رتبه 334
۶ ماهه 132.06 % رتبه 294
۹ ماهه 229.61 % رتبه 266
۱ ساله 365.25 % رتبه 272
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
44.494 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

15.91 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
پکویر 1,315 27,624 8.481 میلیون 234.257 میلیارد 19.335 هزار میلیارد 1399/01/11
پسهند 1,567 32,913 633,086 20.834 میلیارد 11.17 هزار میلیارد 1399/01/11
پدرخش 491.00 45,550 350,085 15.662 میلیارد 2.327 هزار میلیارد 1399/01/11
پتایر 1,865 39,182 1.52 میلیون 59.276 میلیارد 11.175 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۶:۴۱:۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۶:۴۱:۵۷
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مجتمع صنایع لاستیک سیر جان) ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۱۴:۳۷:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۱۴:۳۷:۰۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت لاستیک بارز کردستان) ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ - ۱۷:۳۸:۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ - ۱۷:۳۸:۰۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بارزترابرکرمان) ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ - ۱۷:۱۸:۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ - ۱۷:۱۸:۲۸
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سامان بارز) ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۹:۰۲:۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۹:۰۲:۳۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۵:۵۷:۵۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۵:۵۷:۵۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۴:۵۱:۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۴:۵۱:۵۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - ۱۲:۳۶:۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - ۱۲:۳۶:۵۴
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۰:۵۰:۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۰:۵۰:۲۷
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۹:۰۱:۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۹:۰۱:۳۲
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۰:۰۵:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۰:۰۵:۰۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۴:۰۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۴:۰۵:۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۲۳:۴۴:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۲۳:۴۴:۱۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۲:۰۱:۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۲:۰۱:۴۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۱۷:۰۷:۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۱۷:۰۷:۳۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۵:۵۶:۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۵:۵۶:۲۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۱۰:۱۴:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۱۰:۱۴:۴۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ - ۱۰:۰۱:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ - ۱۰:۰۱:۴۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت لاستیک بارز کردستان) ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ - ۱۳:۴۶:۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ - ۱۳:۴۶:۵۷
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۰۹:۵۵:۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۰۹:۵۵:۱۴
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
60.25
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
209 2.132 میلیون 18,491 - - 0
3 297 18,490 - - 0
1 500 18,482 - - 0

داده ها

آخرین معامله 18,491 880.00 5.00
قیمت پایانی 18,482 871.00 4.95
اولین قیمت 18,491
قیمت دیروز 17,611
بازه روز 18,491 18,200
قیمت مجاز 18,491 16,731
بازه هفته 18,491 15,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور 15.91 %
حجم مبنا 3.058 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 649
حجم معاملات 3.651 میلیون
ارزش معاملات 67.486 میلیارد
ارزش بازار 44.494 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.613 میلیون 3.401 میلیون
حقوقی 2.038 میلیون 250,000
تعداد خرید فروش
مجموع 264 249
حقیقی 260 248
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 33.055 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
209 2.132 میلیون 18,491 - - 0
3 297 18,490 - - 0
1 500 18,482 - - 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/11)