شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه‌ صنعتی‌ بارز

پکرمان | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,491 5.00
قیمت پایانی: 18,482 4.95

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:649
حجم:3.651 میلیون
ارزش:67.486 میلیارد
اولین:18,491
کمترین:18,200
بیشترین:18,491
قیمت:18,491
تغییر:771.00
درصد تغییر:4.35
قیمت:18,482
تغییر:871.00
درصد تغییر:4.95
1399/01/10
تعداد:162
حجم:2.664 میلیون
ارزش:47.2 میلیارد
اولین:17,720
کمترین:17,720
بیشترین:17,720
قیمت:17,720
تغییر:555.00
درصد تغییر:3.23
قیمت:17,611
تغییر:734.00
درصد تغییر:4.35
1399/01/9
تعداد:267
حجم:1.982 میلیون
ارزش:34.019 میلیارد
اولین:17,165
کمترین:17,165
بیشترین:17,165
قیمت:17,165
تغییر:283.00
درصد تغییر:1.68
قیمت:16,877
تغییر:743.00
درصد تغییر:4.61
1399/01/6
تعداد:88
حجم:223,271
ارزش:3.769 میلیارد
اولین:16,882
کمترین:16,882
بیشترین:16,882
قیمت:16,882
تغییر:756.00
درصد تغییر:4.69
قیمت:16,134
تغییر:55.00
درصد تغییر:0.34
1399/01/5
تعداد:497
حجم:3.94 میلیون
ارزش:63.349 میلیارد
اولین:16,026
کمترین:15,000
بیشترین:16,126
قیمت:16,126
تغییر:752.00
درصد تغییر:4.89
قیمت:16,079
تغییر:720.00
درصد تغییر:4.69
1398/12/29
تعداد:329
حجم:3.08 میلیون
ارزش:47.328 میلیارد
اولین:15,200
کمترین:15,100
بیشترین:15,374
قیمت:15,374
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:15,359
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:329
حجم:3.08 میلیون
ارزش:47.328 میلیارد
اولین:15,200
کمترین:15,100
بیشترین:15,374
قیمت:15,374
تغییر:204.00
درصد تغییر:1.35
قیمت:15,359
تغییر:771.00
درصد تغییر:5.29
1398/12/27
تعداد:735
حجم:3.792 میلیون
ارزش:55.319 میلیارد
اولین:15,169
کمترین:14,500
بیشترین:15,299
قیمت:15,170
تغییر:190.00
درصد تغییر:1.27
قیمت:14,588
تغییر:685.00
درصد تغییر:4.49
1398/12/26
تعداد:776
حجم:1.497 میلیون
ارزش:22.999 میلیارد
اولین:15,000
کمترین:14,428
بیشترین:15,900
قیمت:14,980
تغییر:116.00
درصد تغییر:0.77
قیمت:15,273
تغییر:107.00
درصد تغییر:0.70
1398/12/25
تعداد:593
حجم:2.256 میلیون
ارزش:34.27 میلیارد
اولین:15,096
کمترین:15,096
بیشترین:15,890
قیمت:15,096
تغییر:224.00
درصد تغییر:1.46
قیمت:15,380
تغییر:510.00
درصد تغییر:3.21
1398/12/24
تعداد:369
حجم:1.167 میلیون
ارزش:18.086 میلیارد
اولین:16,440
کمترین:15,320
بیشترین:16,440
قیمت:15,320
تغییر:817.00
درصد تغییر:5.06
قیمت:15,890
تغییر:236.00
درصد تغییر:1.46
1398/12/22
تعداد:881
حجم:9.87 میلیون
ارزش:159.164 میلیارد
اولین:16,110
کمترین:15,876
بیشترین:16,137
قیمت:16,137
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:16,126
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:881
حجم:9.87 میلیون
ارزش:159.164 میلیارد
اولین:16,110
کمترین:15,876
بیشترین:16,137
قیمت:16,137
تغییر:943.00
درصد تغییر:6.21
قیمت:16,126
تغییر:757.00
درصد تغییر:4.93
1398/12/20
تعداد:1,416
حجم:4.902 میلیون
ارزش:75.343 میلیارد
اولین:14,834
کمترین:14,834
بیشترین:16,394
قیمت:15,194
تغییر:230.00
درصد تغییر:1.49
قیمت:15,369
تغییر:246.00
درصد تغییر:1.58
1398/12/19
تعداد:608
حجم:4.701 میلیون
ارزش:73.4 میلیارد
اولین:15,555
کمترین:15,424
بیشترین:16,235
قیمت:15,424
تغییر:376.00
درصد تغییر:2.38
قیمت:15,615
تغییر:620.00
درصد تغییر:3.82
1398/12/18
تعداد:1,058
حجم:2.916 میلیون
ارزش:47.393 میلیارد
اولین:16,629
کمترین:15,164
بیشترین:16,699
قیمت:15,800
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:16,235
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:1,058
حجم:2.916 میلیون
ارزش:47.393 میلیارد
اولین:16,629
کمترین:15,164
بیشترین:16,699
قیمت:15,800
تغییر:162.00
درصد تغییر:1.02
قیمت:16,235
تغییر:273.00
درصد تغییر:1.71
1398/12/14
تعداد:362
حجم:3.741 میلیون
ارزش:59.709 میلیارد
اولین:15,962
کمترین:15,962
بیشترین:15,962
قیمت:15,962
تغییر:368.00
درصد تغییر:2.36
قیمت:15,962
تغییر:760.00
درصد تغییر:5.00
1398/12/13
تعداد:323
حجم:1.657 میلیون
ارزش:25.838 میلیارد
اولین:15,594
کمترین:15,510
بیشترین:15,594
قیمت:15,594
تغییر:457.00
درصد تغییر:3.02
قیمت:15,202
تغییر:350.00
درصد تغییر:2.36
1398/12/12
تعداد:413
حجم:2.335 میلیون
ارزش:35.198 میلیارد
اولین:14,900
کمترین:14,578
بیشترین:15,137
قیمت:15,137
تغییر:682.00
درصد تغییر:4.72
قیمت:14,852
تغییر:435.00
درصد تغییر:3.02
1398/12/11
تعداد:288
حجم:2.232 میلیون
ارزش:32.184 میلیارد
اولین:13,869
کمترین:13,869
بیشترین:14,455
قیمت:14,455
تغییر:586.00
درصد تغییر:4.23
قیمت:14,417
تغییر:650.00
درصد تغییر:4.72
1398/12/10
تعداد:1,465
حجم:5.437 میلیون
ارزش:74.856 میلیارد
اولین:13,506
کمترین:13,506
بیشترین:14,550
قیمت:13,869
تغییر:372.00
درصد تغییر:2.61
قیمت:13,767
تغییر:449.00
درصد تغییر:3.16
1398/12/7
تعداد:1,205
حجم:8.523 میلیون
ارزش:121.166 میلیارد
اولین:14,241
کمترین:13,985
بیشترین:14,241
قیمت:14,241
تغییر:563.00
درصد تغییر:4.12
قیمت:14,216
تغییر:653.00
درصد تغییر:4.82
1398/12/6
تعداد:1,493
حجم:6.543 میلیون
ارزش:88.744 میلیارد
اولین:13,600
کمترین:13,234
بیشترین:13,678
قیمت:13,678
تغییر:606.00
درصد تغییر:4.64
قیمت:13,563
تغییر:536.00
درصد تغییر:4.12
1398/12/5
تعداد:1,461
حجم:8.515 میلیون
ارزش:110.918 میلیارد
اولین:13,072
کمترین:12,795
بیشترین:13,072
قیمت:13,072
تغییر:622.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:13,027
تغییر:577.00
درصد تغییر:4.64
1398/12/4
تعداد:277
حجم:1.949 میلیون
ارزش:24.266 میلیارد
اولین:12,450
کمترین:12,450
بیشترین:12,450
قیمت:12,450
تغییر:308.00
درصد تغییر:2.54
قیمت:12,450
تغییر:592.00
درصد تغییر:4.99
1398/12/3
تعداد:505
حجم:2.172 میلیون
ارزش:25.753 میلیارد
اولین:10,991
کمترین:10,991
بیشترین:12,142
قیمت:12,142
تغییر:548.00
درصد تغییر:4.73
قیمت:11,858
تغییر:294.00
درصد تغییر:2.54
1398/11/30
تعداد:615
حجم:4.586 میلیون
ارزش:53.026 میلیارد
اولین:10,802
کمترین:10,802
بیشترین:11,594
قیمت:11,594
تغییر:484.00
درصد تغییر:4.36
قیمت:11,564
تغییر:522.00
درصد تغییر:4.73
1398/11/29
تعداد:1,058
حجم:3.37 میلیون
ارزش:37.216 میلیارد
اولین:11,005
کمترین:10,940
بیشترین:11,401
قیمت:11,110
تغییر:102.00
درصد تغییر:0.91
قیمت:11,042
تغییر:473.00
درصد تغییر:4.11
1398/11/28
تعداد:1,545
حجم:7.195 میلیون
ارزش:82.847 میلیارد
اولین:11,280
کمترین:11,166
بیشترین:11,695
قیمت:11,212
تغییر:33.00
درصد تغییر:0.29
قیمت:11,515
تغییر:376.00
درصد تغییر:3.38
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی