شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه‌ صنعتی‌ بارز

پکرمان | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,491 5.00
قیمت پایانی: 18,482 4.95

EPS

سال مالی 1398/12/29

337.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
337.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1398/09/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
127.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1398/08/1 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
118.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1398/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
18.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

277.00

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
277.00
250.00 (90٪)
2.527 هزار میلیارد
1398/03/11 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
277.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
196.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1397/09/7 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
143.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1397/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
147.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
93.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

400.00

سود واقعی

400.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/03/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
400.00
400.00 (100٪)
2.527 هزار میلیارد
1397/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
399.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
308.00 (0٪)
100.00
2.527 هزار میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
484.00
194.00 (40٪)
8.00
2.527 هزار میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
528.00
94.00 (18٪)
1.00
2.527 هزار میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
525.00
2.527 هزار میلیارد

سال مالی 1376/12/29

1,415

سود واقعی

1,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1377/04/17 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,415.00
1,000.00 (71٪)
50 میلیارد
1377/04/1
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد
1376/12/29 12 ماهه
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد
1376/07/30 7 ماهه
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد
1376/05/31 3 ماهه
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد
1376/02/1
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد
1376/01/31
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد

سال مالی 1375/12/29

885.00

سود واقعی

74.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1376/03/26 مجمع
واقعی :
نقدی :
885.00
74.00 (8٪)
50 میلیارد
1376/01/31
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد
1375/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد

سال مالی 1374/12/29

33.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
33.00
0.00 (0٪)
50 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

337.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
337.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1398/09/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
127.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1398/08/1 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
118.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1398/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
18.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

277.00

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
277.00
250.00 (90٪)
2.527 هزار میلیارد
1398/03/11 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
277.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
196.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1397/09/7 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
143.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1397/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
147.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
93.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

400.00

سود واقعی

400.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/03/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
400.00
400.00 (100٪)
2.527 هزار میلیارد
1397/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
399.00 (0٪)
2.527 هزار میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
308.00 (0٪)
100.00
2.527 هزار میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
484.00
194.00 (40٪)
8.00
2.527 هزار میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
528.00
94.00 (18٪)
1.00
2.527 هزار میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
525.00
2.527 هزار میلیارد

سال مالی 1376/12/29

1,415

سود واقعی

1,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1377/04/17 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,415.00
1,000.00 (71٪)
50 میلیارد
1377/04/1
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد
1376/12/29 12 ماهه
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد
1376/07/30 7 ماهه
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد
1376/05/31 3 ماهه
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد
1376/02/1
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد
1376/01/31
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد

سال مالی 1375/12/29

885.00

سود واقعی

74.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1376/03/26 مجمع
واقعی :
نقدی :
885.00
74.00 (8٪)
50 میلیارد
1376/01/31
پیش بینی :
0.00
50 میلیارد
1375/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
0.00
28 میلیارد

سال مالی 1374/12/29

59.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
59.00
0.00 (0٪)
28 میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی