شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه‌ صنعتی‌ بارز

پکرمان | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,491 5.00
قیمت پایانی: 18,482 4.95

ترازنامه

1398/03/21
سال مالی 1397/12/29
1397/03/12
سال مالی 1396/12/29
1396/03/21
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

559.46 میلیارد 216.3 میلیارد 537.47 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

250 میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

2.569 هزار میلیارد 2.877 هزار میلیارد 1.827 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- - 150.79 میلیارد

پیش پرداخت ها

1.587 هزار میلیارد 630.26 میلیارد 570.36 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

981.74 میلیارد 634.97 میلیارد 761.25 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

231.19 میلیارد 115.22 میلیارد 82.64 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

363.7 میلیارد 528.81 میلیارد 346.7 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

726.5 میلیارد 676.99 میلیارد 658.38 میلیارد

کالای در راه

81.85 میلیارد 48.03 میلیارد 44.62 میلیارد

کالای امانی دیگران نزد ما

52.19 میلیارد 43.55 میلیارد -

سایر موجودی ها

351.13 - میلیارد - -

افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها

- 273.92 - میلیارد -

انبار ملزومات

- - 272.2 - میلیارد

موجودی ضایعات

6.83 میلیارد 10.4 میلیارد 4.62 میلیارد

موجودی مواد و کالا

1.988 هزار میلیارد 1.697 هزار میلیارد 1.626 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

6.954 هزار میلیارد 5.421 هزار میلیارد 4.711 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

2.036 هزار میلیارد 2.029 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

99.2 میلیارد 37.57 میلیارد 55.38 میلیارد

دارایی های نامشهود

12.44 میلیارد 13.17 میلیارد 13.33 میلیارد

سایر دارایی ها

30.6 میلیارد 38.14 میلیارد 85.76 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

2.166 هزار میلیارد 2.076 هزار میلیارد 2.037 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

2.166 هزار میلیارد 2.076 هزار میلیارد 2.037 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

11.298 هزار میلیارد 9.614 هزار میلیارد 8.893 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

3.265 هزار میلیارد 1.892 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- - 349.38 میلیارد

پیش دریافت ها

542.64 میلیارد 88.8 میلیارد 54.5 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

82.15 میلیارد 271.58 میلیارد 384.6 میلیارد

سایر ذخائر

104.45 میلیارد 100.05 میلیارد 84.36 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.432 هزار میلیارد 1.301 هزار میلیارد 888.34 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

778.87 میلیارد 568.16 میلیارد 272.38 میلیارد

جمع بدهی های جاری

6.206 هزار میلیارد 4.221 هزار میلیارد 3.233 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

34.21 میلیارد 26.45 میلیارد 21.84 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

642.13 میلیارد 663.18 میلیارد 698.21 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

284.06 میلیارد 225.06 میلیارد 196.05 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

7.166 هزار میلیارد 5.135 هزار میلیارد 4.149 هزار میلیارد

سرمایه

2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد 1.666 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

1.353 هزار میلیارد 1.735 هزار میلیارد 2.06 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

252.1 میلیارد 217.13 میلیارد 166.63 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

- - 850.42 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

4.132 هزار میلیارد 4.479 هزار میلیارد 4.743 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

11.298 هزار میلیارد 9.614 هزار میلیارد 8.893 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد 1.666 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

721.37 میلیارد 724.66 میلیارد 796.79 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

252.1 میلیارد 217.13 میلیارد 166.63 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان مصوب

- - 850.42 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

3.5 هزار میلیارد 3.468 هزار میلیارد 3.48 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

559.46 میلیارد 216.3 میلیارد 537.47 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

2.569 هزار میلیارد 2.877 هزار میلیارد 1.827 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- - 150.79 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

99.2 میلیارد 37.57 میلیارد 55.38 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

3.265 هزار میلیارد 1.892 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

34.21 میلیارد 26.45 میلیارد 21.84 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

4.132 هزار میلیارد 4.479 هزار میلیارد 4.743 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

3.5 هزار میلیارد 3.468 هزار میلیارد 3.48 هزار میلیارد
1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/11
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/03/11
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

188.71 میلیارد 559.46 میلیارد 559.46 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

- 250 میلیارد 250 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1.822 هزار میلیارد 2.569 هزار میلیارد 2.569 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

795 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 1.587 هزار میلیارد 1.587 هزار میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

1.704 هزار میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

2.098 هزار میلیارد 981.74 میلیارد 981.74 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 231.19 میلیارد 231.19 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 363.7 میلیارد 363.7 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 726.5 میلیارد 726.5 میلیارد

کالای در راه

- 81.85 میلیارد 81.85 میلیارد

کالای امانی دیگران نزد ما

- 52.19 میلیارد 52.19 میلیارد

سایر موجودی ها

- 351.13 - میلیارد 351.13 - میلیارد

موجودی ضایعات

- 6.83 میلیارد 6.83 میلیارد

موجودی مواد و کالا

2.098 هزار میلیارد 1.988 هزار میلیارد 1.988 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

6.608 هزار میلیارد 6.954 هزار میلیارد 6.954 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

2.166 هزار میلیارد 2.036 هزار میلیارد 2.036 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

99.2 میلیارد 99.2 میلیارد 99.2 میلیارد

دارایی های نامشهود

12.32 میلیارد 12.44 میلیارد 12.44 میلیارد

سایر دارایی ها

30.6 میلیارد 30.6 میلیارد 30.6 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1.978 هزار میلیارد 2.166 هزار میلیارد 2.166 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1.978 هزار میلیارد 2.166 هزار میلیارد 2.166 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

10.894 هزار میلیارد 11.298 هزار میلیارد 11.298 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

2.628 هزار میلیارد 3.265 هزار میلیارد 3.265 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

488.65 میلیارد - -

پیش دریافت ها

525.39 میلیارد 542.64 میلیارد 542.64 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

91.04 میلیارد 82.15 میلیارد 82.15 میلیارد

سایر ذخائر

89.07 میلیارد 104.45 میلیارد 104.45 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.243 هزار میلیارد 1.432 هزار میلیارد 1.432 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1.218 هزار میلیارد 778.87 میلیارد 778.87 میلیارد

جمع بدهی های جاری

6.283 هزار میلیارد 6.206 هزار میلیارد 6.206 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

41.74 میلیارد 34.21 میلیارد 34.21 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

642.13 میلیارد 642.13 میلیارد 642.13 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

380.91 میلیارد 284.06 میلیارد 284.06 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

7.348 هزار میلیارد 7.166 هزار میلیارد 7.166 هزار میلیارد

سرمایه

2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد 2.527 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

767.48 میلیارد 1.353 هزار میلیارد 1.353 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

252.1 میلیارد 252.1 میلیارد 252.1 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

3.546 هزار میلیارد 4.132 هزار میلیارد 4.132 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

10.894 هزار میلیارد 11.298 هزار میلیارد 11.298 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

188.71 میلیارد 559.46 میلیارد 559.46 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1.822 هزار میلیارد 2.569 هزار میلیارد 2.569 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

795 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

1.704 هزار میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

99.2 میلیارد 99.2 میلیارد 99.2 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

2.628 هزار میلیارد 3.265 هزار میلیارد 3.265 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

41.74 میلیارد 34.21 میلیارد 34.21 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

3.546 هزار میلیارد 4.132 هزار میلیارد 4.132 هزار میلیارد

انبار ملزومات

270.46 - میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی