شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت‌ بهران‌

شبهرن | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,584 5.00
قیمت پایانی: 31,096 3.38

سود و زیان

1398/04/16
سال مالی 1397/12/29
1397/04/24
سال مالی 1396/12/29
1396/04/28
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

23.719 هزار میلیارد 16.481 هزار میلیارد 14.22 هزار میلیارد

جمع درآمدها

23.719 هزار میلیارد 16.481 هزار میلیارد 14.22 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

16.5 هزار میلیارد 9.725 هزار میلیارد 8.014 هزار میلیارد

سود ناویژه

7.219 هزار میلیارد 6.756 هزار میلیارد 6.206 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1.745 هزار میلیارد 1.061 هزار میلیارد 899.9 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

2.517 هزار میلیارد 78.98 میلیارد 60.01 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

7.991 هزار میلیارد 5.774 هزار میلیارد 5.366 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

8.135 هزار میلیارد 5.368 هزار میلیارد 4.528 هزار میلیارد

مالیات

860.91 میلیارد 971.66 میلیارد 831 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

7.274 هزار میلیارد 4.396 هزار میلیارد 3.697 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

4.705 هزار میلیارد 4.16 هزار میلیارد 3.392 هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

661.67 - میلیارد 350.5 - میلیارد 29.29 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

4.1 - هزار میلیارد 3.5 - هزار میلیارد 2.9 - هزار میلیارد

سود قابل تخصیص

7.217 هزار میلیارد 4.705 هزار میلیارد 4.16 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

60 میلیارد - -

سود سهام مصوب سال جاری

6.864 - هزار میلیارد 4.1 هزار میلیارد 3.5 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

14.021 هزار میلیارد 605.18 میلیارد 659.85 میلیارد

سرمایه

2.6 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

EPS خالص

2,797.65 2,197.92 1,848.72
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/5
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/27
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

7.571 هزار میلیارد 23.719 هزار میلیارد 23.719 هزار میلیارد

جمع درآمدها

7.571 هزار میلیارد 23.719 هزار میلیارد 23.719 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

5.394 هزار میلیارد 16.5 هزار میلیارد 16.5 هزار میلیارد

سود ناویژه

2.177 هزار میلیارد 7.219 هزار میلیارد 7.219 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

381.63 میلیارد 1.745 هزار میلیارد 1.345 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

277.78 میلیارد 2.517 هزار میلیارد 2.517 هزار میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

2.073 هزار میلیارد 7.991 هزار میلیارد 8.391 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.817 هزار میلیارد 8.135 هزار میلیارد 8.536 هزار میلیارد

مالیات

348.62 میلیارد 860.91 میلیارد 860.91 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1.468 هزار میلیارد 7.274 هزار میلیارد 7.675 هزار میلیارد

سرمایه

2.6 هزار میلیارد 2.6 هزار میلیارد 2.6 هزار میلیارد

EPS خالص

564.57 2,797.65 2,951.81

سود قابل تخصیص

4.009 هزار میلیارد - -

درآمدها و هزینه های استثنایی

10.21 - میلیارد - -
1397/03/28
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
1396/02/10
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

16.481 هزار میلیارد 16.379 هزار میلیارد 14.747 هزار میلیارد

جمع درآمدها

16.481 هزار میلیارد 16.379 هزار میلیارد 14.747 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

9.725 هزار میلیارد 10.247 هزار میلیارد 8.922 هزار میلیارد

سود ناویژه

6.756 هزار میلیارد 6.131 هزار میلیارد 5.825 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1.061 هزار میلیارد 1.133 هزار میلیارد 779.89 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

78.98 میلیارد 1.71 میلیارد 92.12 میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

- 1.71 میلیارد 92.12 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

5.774 هزار میلیارد 4.999 هزار میلیارد 5.137 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

5.368 هزار میلیارد 4.338 هزار میلیارد 4.124 هزار میلیارد

مالیات

971.66 میلیارد 787.81 میلیارد 723.93 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

4.396 هزار میلیارد 3.55 هزار میلیارد 3.4 هزار میلیارد

سرمایه

2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

EPS خالص

2,197.92 1,775.01 1,700.24
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی