شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت‌ بهران‌

شبهرن | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,584 5.00
قیمت پایانی: 31,271 3.96
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/01/11

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,802 پایانی 31,271 1,191.00
بیشترین 31,584 کمترین 28,590
حجم 9.437 میلیون دفعات 1,514
حد قیمت 28,576 - 31,584 ارزش 295.102 میلیارد
حجم مبنا 1.829 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 1399/01/11

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
11 73,002 31,584 31,700 5,000 1
1 1,100 31,583 32,600 5,000 1
1 2,084 31,580 38,368 294 1
1 40 31,579 - - 0
1 100 31,500 - - 0

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/01/11

حقیقی حقوقی
423 تعداد خریدار 9
4.388 میلیون حجم خرید 5.049 میلیون
566 تعداد فروشنده 69
4.656 میلیون حجم فروش 4.781 میلیون
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1396/12/26

30%

افزایش

سرمایه قبلی : 2 هزار میلیارد آورده : 600 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1397/04/7
سرمایه جدید : 2.6 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1397/10/5
تغییر سرمایه : 600 میلیارد صرف سهام : -

1393/07/29

108%

افزایش

سرمایه قبلی : 960 میلیارد آورده : 1.04 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1393/10/23
سرمایه جدید : 2 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1394/04/29
تغییر سرمایه : 1.04 هزار میلیارد صرف سهام : -
1398/04/16
سال مالی 1397/12/29
1397/04/24
سال مالی 1396/12/29
1396/04/28
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 961.21 میلیارد 631.86 میلیارد 419.59 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 4.529 هزار میلیارد 5.01 هزار میلیارد 4.395 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 1.09 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها 3.711 هزار میلیارد 1.921 هزار میلیارد 1.241 هزار میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 1.964 هزار میلیارد 1.605 هزار میلیارد 2.107 هزار میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت 1.206 هزار میلیارد 825.53 میلیارد 664.43 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 1.539 هزار میلیارد 673.05 میلیارد 557.4 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 391.89 میلیارد 320.65 میلیارد 305.64 میلیارد
کالای در راه 371.2 میلیارد 189.44 میلیارد 109.21 میلیارد
کالای امانی ما نزد دیگران 165.77 میلیارد 110.21 میلیارد 104.28 میلیارد
سایر موجودی ها 35.44 میلیارد 28.97 میلیارد 30.31 میلیارد
افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها 55 میلیون 55 میلیون 55 میلیون
انبار ملزومات 46.44 میلیارد 17.71 میلیارد -
موجودی کالای خریداری شده - - 9.48 میلیارد
موجودی مواد و کالا 5.72 هزار میلیارد 3.771 هزار میلیارد 3.888 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 14.921 هزار میلیارد 11.333 هزار میلیارد 11.032 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 4.184 هزار میلیارد 4.184 هزار میلیارد 4.358 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 28.49 میلیارد 34.74 میلیارد 32.04 میلیارد
دارایی های نامشهود 79.81 میلیارد 70.42 میلیارد 65.94 میلیارد
سایر دارایی ها 472.31 میلیارد 298.77 میلیارد 919.98 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.371 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد 2.103 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 2.371 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد 2.103 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 22.058 هزار میلیارد 18.064 هزار میلیارد 18.511 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 1.78 هزار میلیارد 1.009 هزار میلیارد 171.12 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - - 1.039 هزار میلیارد
پیش دریافت ها 242 میلیارد 41.59 میلیارد 114.29 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 2.208 هزار میلیارد 1.99 هزار میلیارد 1.747 هزار میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 6.577 هزار میلیارد 6.51 هزار میلیارد 7.14 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 505.61 میلیارد 627.08 میلیارد 239.26 میلیارد
جمع بدهی های جاری 11.313 هزار میلیارد 10.178 هزار میلیارد 10.451 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 306.3 میلیارد 715.15 میلیارد 1.489 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 407.11 میلیارد 251.02 میلیارد 197.13 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 12.026 هزار میلیارد 11.144 هزار میلیارد 12.137 هزار میلیارد
سرمایه 2.6 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 7.157 هزار میلیارد 4.705 هزار میلیارد 4.16 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 260 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد
اندوخته طرح و توسعه - - 14.25 میلیارد
سایر اندوخته ها 14.25 میلیارد 14.25 میلیارد -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 10.032 هزار میلیارد 6.919 هزار میلیارد 6.374 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 22.058 هزار میلیارد 18.064 هزار میلیارد 18.511 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 2.6 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 14.021 هزار میلیارد 605.18 میلیارد 659.85 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 260 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد
اندوخته طرح و توسعه مصوب - - 14.25 میلیارد
سایر اندوخته های مصوب 14.25 میلیارد 14.25 میلیارد -
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 16.896 هزار میلیارد 2.819 هزار میلیارد 2.874 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 961.21 میلیارد 631.86 میلیارد 419.59 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 4.529 هزار میلیارد 5.01 هزار میلیارد 4.395 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 1.09 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 28.49 میلیارد 34.74 میلیارد 32.04 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 1.78 هزار میلیارد 1.009 هزار میلیارد 171.12 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 306.3 میلیارد 715.15 میلیارد 1.489 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 10.032 هزار میلیارد 6.919 هزار میلیارد 6.374 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 16.896 هزار میلیارد 2.819 هزار میلیارد 2.874 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/5
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/27
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 663.03 میلیارد 961.21 میلیارد 961.21 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 3.835 هزار میلیارد 4.529 هزار میلیارد 4.719 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 642.12 میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 3.711 هزار میلیارد 3.771 هزار میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 5.705 هزار میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 6.781 هزار میلیارد 1.964 هزار میلیارد 1.964 هزار میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - 1.206 هزار میلیارد 1.206 هزار میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 1.539 هزار میلیارد 1.539 هزار میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 391.89 میلیارد 391.89 میلیارد
کالای در راه - 371.2 میلیارد 371.2 میلیارد
کالای امانی ما نزد دیگران - 165.77 میلیارد 165.77 میلیارد
سایر موجودی ها - 35.44 میلیارد 81.88 میلیارد
افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها - 55 میلیون 55 میلیون
انبار ملزومات - 46.44 میلیارد -
موجودی مواد و کالا 6.781 هزار میلیارد 5.72 هزار میلیارد 5.72 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 17.626 هزار میلیارد 14.921 هزار میلیارد 15.171 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 4.184 هزار میلیارد 4.184 هزار میلیارد 4.184 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 27.65 میلیارد 28.49 میلیارد 28.49 میلیارد
دارایی های نامشهود 79.33 میلیارد 79.81 میلیارد 79.81 میلیارد
سایر دارایی ها 472.31 میلیارد 472.31 میلیارد 472.31 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.359 هزار میلیارد 2.371 هزار میلیارد 2.371 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 2.359 هزار میلیارد 2.371 هزار میلیارد 2.371 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 24.748 هزار میلیارد 22.058 هزار میلیارد 22.307 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 1.383 هزار میلیارد 1.78 هزار میلیارد 1.748 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 970.26 میلیارد - -
پیش دریافت ها 200.85 میلیارد 242 میلیارد 242 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 2.557 هزار میلیارد 2.208 هزار میلیارد 2.208 هزار میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 6.881 هزار میلیارد 6.577 هزار میلیارد 6.577 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 467.78 میلیارد 505.61 میلیارد 505.61 میلیارد
جمع بدهی های جاری 12.459 هزار میلیارد 11.313 هزار میلیارد 11.281 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 306.3 میلیارد 306.3 میلیارد 306.3 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 482.85 میلیارد 407.11 میلیارد 287.11 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 13.249 هزار میلیارد 12.026 هزار میلیارد 11.875 هزار میلیارد
سرمایه 2.6 هزار میلیارد 2.6 هزار میلیارد 2.6 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 8.625 هزار میلیارد 7.157 هزار میلیارد 7.558 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 260 میلیارد 260 میلیارد 260 میلیارد
سایر اندوخته ها 14.25 میلیارد 14.25 میلیارد 14.25 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 11.5 هزار میلیارد 10.032 هزار میلیارد 10.432 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 24.748 هزار میلیارد 22.058 هزار میلیارد 22.307 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 663.03 میلیارد 961.21 میلیارد 961.21 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 3.835 هزار میلیارد 4.529 هزار میلیارد 4.719 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 642.12 میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 5.705 هزار میلیارد - -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 27.65 میلیارد 28.49 میلیارد 28.49 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 1.383 هزار میلیارد 1.78 هزار میلیارد 1.748 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 306.3 میلیارد 306.3 میلیارد 306.3 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 11.5 هزار میلیارد 10.032 هزار میلیارد 10.432 هزار میلیارد

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 27.8 % رتبه 182
۶ ماهه 52.37 % رتبه 176
۹ ماهه 53.78 % رتبه 184
۱ ساله 117.6 % رتبه 217
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
78.208 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

32.53 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
شپنا 48.00 5,378 81.336 میلیون 436.303 میلیارد 273.564 هزار میلیارد 1399/01/11
شنفت 344.00 21,900 466,228 10.224 میلیارد 55.453 هزار میلیارد 1399/01/11
ونفت 459.00 9,643 5.364 میلیون 51.727 میلیارد 15.876 هزار میلیارد 1399/01/11
شبندر 146.00 9,289 36.042 میلیون 333.177 میلیارد 265.192 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۱۰:۳۳:۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۱۰:۳۳:۲۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۷:۵۸:۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۷:۵۸:۳۹
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۱:۰۷:۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۱:۰۷:۴۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۶:۱۸:۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۶:۱۸:۲۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۵:۰۲:۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۵:۰۲:۱۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۲۰:۵۷:۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۲۰:۵۷:۱۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۲:۰۹:۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۲:۰۹:۵۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۲۱:۴۸:۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۲۱:۴۸:۴۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی بهران) ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۴:۱۱:۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۴:۱۱:۲۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده) (شرکت به تام روانکار) ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۴:۱۰:۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۴:۱۰:۱۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۴:۵۲:۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۴:۵۲:۰۸
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۲:۴۸:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۲:۴۸:۱۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ - ۱۵:۲۲:۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ - ۱۵:۲۲:۲۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۲۲:۲۲:۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۲۲:۲۲:۳۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۵:۴۸:۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۵:۴۸:۵۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ - ۱۳:۲۳:۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ - ۱۳:۲۳:۴۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۴:۴۲:۵۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۴:۴۲:۵۵
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ - ۱۷:۱۴:۴۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ - ۱۷:۱۴:۴۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ - ۲۰:۲۵:۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ - ۲۰:۲۵:۲۵
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۵:۴۳:۵۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۵:۴۳:۵۳
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
63.61
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 73,002 31,584 31,700 5,000 1
1 1,100 31,583 32,600 5,000 1
1 2,084 31,580 38,368 294 1

داده ها

آخرین معامله 31,584 1,504.00 5.00
قیمت پایانی 31,271 1,191.00 3.96
اولین قیمت 28,802
قیمت دیروز 30,080
بازه روز 31,584 28,590
قیمت مجاز 31,584 28,576
بازه هفته 31,584 25,970
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور 32.53 %
حجم مبنا 1.829 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,514
حجم معاملات 9.437 میلیون
ارزش معاملات 295.102 میلیارد
ارزش بازار 78.208 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.388 میلیون 4.656 میلیون
حقوقی 5.049 میلیون 4.781 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 432 635
حقیقی 423 566
حقوقی 9 69
تغییر حقوقی به حقیقی 8.379 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 73,002 31,584 31,700 5,000 1
1 1,100 31,583 32,600 5,000 1
1 2,084 31,580 38,368 294 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/14)