شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت‌ بهران‌

شبهرن | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,006 5.00
قیمت پایانی: 37,000 4.98

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/20
تعداد:514
حجم:3.882 میلیون
ارزش:143.65 میلیارد
اولین:36,798
کمترین:36,000
بیشترین:37,006
قیمت:37,006
تغییر:1,518.00
درصد تغییر:4.28
قیمت:37,000
تغییر:1,756.00
درصد تغییر:4.98
1399/01/19
تعداد:2,039
حجم:7.616 میلیون
ارزش:268.416 میلیارد
اولین:33,800
کمترین:33,820
بیشترین:35,488
قیمت:35,488
تغییر:1,488.00
درصد تغییر:4.38
قیمت:35,244
تغییر:1,445.00
درصد تغییر:4.28
1399/01/18
تعداد:2,617
حجم:3.353 میلیون
ارزش:113.315 میلیارد
اولین:34,650
کمترین:32,531
بیشترین:34,969
قیمت:34,000
تغییر:521.00
درصد تغییر:1.56
قیمت:33,799
تغییر:125.00
درصد تغییر:0.37
1399/01/17
تعداد:3,165
حجم:5.342 میلیون
ارزش:179.872 میلیارد
اولین:34,472
کمترین:31,682
بیشترین:34,472
قیمت:33,479
تغییر:645.00
درصد تغییر:1.96
قیمت:33,674
تغییر:843.00
درصد تغییر:2.57
1399/01/16
تعداد:810
حجم:2.99 میلیون
ارزش:98.164 میلیارد
اولین:32,834
کمترین:32,218
بیشترین:32,834
قیمت:32,834
تغییر:1,250.00
درصد تغییر:3.96
قیمت:32,831
تغییر:1,735.00
درصد تغییر:5.58
1399/01/11
تعداد:940
حجم:6.064 میلیون
ارزش:188.567 میلیارد
اولین:28,802
کمترین:28,590
بیشترین:31,584
قیمت:31,584
تغییر:1,934.00
درصد تغییر:6.52
قیمت:31,096
تغییر:1,016.00
درصد تغییر:3.38
1399/01/10
تعداد:990
حجم:4.335 میلیون
ارزش:130.411 میلیارد
اولین:30,138
کمترین:29,004
بیشترین:30,138
قیمت:29,650
تغییر:947.00
درصد تغییر:3.30
قیمت:30,080
تغییر:1,377.00
درصد تغییر:4.80
1399/01/9
تعداد:386
حجم:1.877 میلیون
ارزش:53.886 میلیارد
اولین:28,703
کمترین:28,703
بیشترین:28,703
قیمت:28,703
تغییر:964.00
درصد تغییر:3.48
قیمت:28,703
تغییر:1,377.00
درصد تغییر:5.04
1399/01/6
تعداد:761
حجم:2.322 میلیون
ارزش:63.452 میلیارد
اولین:26,000
کمترین:25,970
بیشترین:27,739
قیمت:27,739
تغییر:1,689.00
درصد تغییر:6.48
قیمت:27,326
تغییر:846.00
درصد تغییر:3.20
1399/01/5
تعداد:1,017
حجم:1.5 میلیون
ارزش:39.409 میلیارد
اولین:27,111
کمترین:26,050
بیشترین:27,978
قیمت:26,050
تغییر:1,784.00
درصد تغییر:6.41
قیمت:26,480
تغییر:941.00
درصد تغییر:3.43
1398/12/29
تعداد:729
حجم:1.954 میلیون
ارزش:53.584 میلیارد
اولین:26,521
کمترین:26,521
بیشترین:27,834
قیمت:27,834
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:27,421
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:729
حجم:1.954 میلیون
ارزش:53.584 میلیارد
اولین:26,521
کمترین:26,521
بیشترین:27,834
قیمت:27,834
تغییر:1,038.00
درصد تغییر:3.87
قیمت:27,421
تغییر:901.00
درصد تغییر:3.40
1398/12/27
تعداد:589
حجم:942,580
ارزش:24.738 میلیارد
اولین:27,200
کمترین:25,752
بیشترین:27,200
قیمت:26,796
تغییر:74.00
درصد تغییر:0.28
قیمت:26,520
تغییر:236.00
درصد تغییر:0.88
1398/12/26
تعداد:825
حجم:1.423 میلیون
ارزش:38.375 میلیارد
اولین:26,980
کمترین:26,500
بیشترین:27,099
قیمت:26,870
تغییر:383.00
درصد تغییر:1.45
قیمت:26,756
تغییر:772.00
درصد تغییر:2.97
1398/12/25
تعداد:594
حجم:866,570
ارزش:22.31 میلیارد
اولین:24,920
کمترین:24,920
بیشترین:26,500
قیمت:26,487
تغییر:324.00
درصد تغییر:1.24
قیمت:25,984
تغییر:217.00
درصد تغییر:0.83
1398/12/24
تعداد:922
حجم:2.362 میلیون
ارزش:61.89 میلیارد
اولین:26,451
کمترین:26,163
بیشترین:27,000
قیمت:26,163
تغییر:1,087.00
درصد تغییر:3.99
قیمت:26,201
تغییر:1,338.00
درصد تغییر:4.86
1398/12/22
تعداد:1,210
حجم:2.333 میلیون
ارزش:64.259 میلیارد
اولین:27,207
کمترین:26,805
بیشترین:27,980
قیمت:27,250
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:27,539
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:1,210
حجم:2.333 میلیون
ارزش:64.259 میلیارد
اولین:27,207
کمترین:26,805
بیشترین:27,980
قیمت:27,250
تغییر:43.00
درصد تغییر:0.16
قیمت:27,539
تغییر:299.00
درصد تغییر:1.10
1398/12/20
تعداد:931
حجم:2.398 میلیون
ارزش:65.33 میلیارد
اولین:27,207
کمترین:27,207
بیشترین:27,999
قیمت:27,207
تغییر:861.00
درصد تغییر:3.07
قیمت:27,240
تغییر:1,415.00
درصد تغییر:4.94
1398/12/19
تعداد:482
حجم:989,411
ارزش:27.799 میلیارد
اولین:28,069
کمترین:28,068
بیشترین:28,800
قیمت:28,068
تغییر:1,428.00
درصد تغییر:4.84
قیمت:28,655
تغییر:890.00
درصد تغییر:3.01
1398/12/18
تعداد:1,082
حجم:2.716 میلیون
ارزش:80.257 میلیارد
اولین:29,608
کمترین:29,496
بیشترین:30,600
قیمت:29,496
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:29,545
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:1,082
حجم:2.716 میلیون
ارزش:80.257 میلیارد
اولین:29,608
کمترین:29,496
بیشترین:30,600
قیمت:29,496
تغییر:1,104.00
درصد تغییر:3.61
قیمت:29,545
تغییر:1,503.00
درصد تغییر:4.84
1398/12/14
تعداد:1,028
حجم:2.186 میلیون
ارزش:67.856 میلیارد
اولین:31,590
کمترین:30,350
بیشترین:31,590
قیمت:30,600
تغییر:356.00
درصد تغییر:1.18
قیمت:31,048
تغییر:847.00
درصد تغییر:2.81
1398/12/13
تعداد:968
حجم:3.242 میلیون
ارزش:97.924 میلیارد
اولین:30,000
کمترین:29,720
بیشترین:30,244
قیمت:30,244
تغییر:599.00
درصد تغییر:2.02
قیمت:30,201
تغییر:1,397.00
درصد تغییر:4.85
1398/12/12
تعداد:1,575
حجم:5.61 میلیون
ارزش:161.596 میلیارد
اولین:28,886
کمترین:28,000
بیشترین:29,679
قیمت:29,645
تغییر:955.00
درصد تغییر:3.33
قیمت:28,804
تغییر:154.00
درصد تغییر:0.53
1398/12/11
تعداد:1,198
حجم:2.148 میلیون
ارزش:62.188 میلیارد
اولین:28,930
کمترین:28,234
بیشترین:29,249
قیمت:28,690
تغییر:7.00
درصد تغییر:0.02
قیمت:28,958
تغییر:29.00
درصد تغییر:0.10
1398/12/10
تعداد:1,613
حجم:3.049 میلیون
ارزش:88.205 میلیارد
اولین:30,180
کمترین:28,682
بیشترین:30,180
قیمت:28,683
تغییر:1,574.00
درصد تغییر:5.20
قیمت:28,929
تغییر:1,262.00
درصد تغییر:4.18
1398/12/7
تعداد:1,490
حجم:5.024 میلیون
ارزش:151.694 میلیارد
اولین:30,000
کمترین:29,538
بیشترین:30,257
قیمت:30,257
تغییر:1,222.00
درصد تغییر:4.21
قیمت:30,191
تغییر:1,374.00
درصد تغییر:4.77
1398/12/6
تعداد:1,547
حجم:4.654 میلیون
ارزش:134.1 میلیارد
اولین:28,001
کمترین:27,700
بیشترین:29,035
قیمت:29,035
تغییر:1,035.00
درصد تغییر:3.70
قیمت:28,817
تغییر:1,164.00
درصد تغییر:4.21
1398/12/5
تعداد:1,421
حجم:2.308 میلیون
ارزش:63.81 میلیارد
اولین:28,000
کمترین:26,278
بیشترین:28,159
قیمت:28,000
تغییر:23.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:27,653
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.03
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی