شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت‌ بهران‌

شبهرن | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,006 5.00
قیمت پایانی: 37,000 4.98

ترازنامه

1398/04/16
سال مالی 1397/12/29
1397/04/24
سال مالی 1396/12/29
1396/04/28
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

961.21 میلیارد 631.86 میلیارد 419.59 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

4.529 هزار میلیارد 5.01 هزار میلیارد 4.395 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- - 1.09 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

3.711 هزار میلیارد 1.921 هزار میلیارد 1.241 هزار میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1.964 هزار میلیارد 1.605 هزار میلیارد 2.107 هزار میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

1.206 هزار میلیارد 825.53 میلیارد 664.43 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

1.539 هزار میلیارد 673.05 میلیارد 557.4 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

391.89 میلیارد 320.65 میلیارد 305.64 میلیارد

کالای در راه

371.2 میلیارد 189.44 میلیارد 109.21 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

165.77 میلیارد 110.21 میلیارد 104.28 میلیارد

سایر موجودی ها

35.44 میلیارد 28.97 میلیارد 30.31 میلیارد

افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها

55 - میلیون 55 - میلیون 55 - میلیون

انبار ملزومات

46.44 میلیارد 17.71 میلیارد -

موجودی کالای خریداری شده

- - 9.48 میلیارد

موجودی مواد و کالا

5.72 هزار میلیارد 3.771 هزار میلیارد 3.888 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

14.921 هزار میلیارد 11.333 هزار میلیارد 11.032 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

4.184 هزار میلیارد 4.184 هزار میلیارد 4.358 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

28.49 میلیارد 34.74 میلیارد 32.04 میلیارد

دارایی های نامشهود

79.81 میلیارد 70.42 میلیارد 65.94 میلیارد

سایر دارایی ها

472.31 میلیارد 298.77 میلیارد 919.98 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

2.371 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد 2.103 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

2.371 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد 2.103 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

22.058 هزار میلیارد 18.064 هزار میلیارد 18.511 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1.78 هزار میلیارد 1.009 هزار میلیارد 171.12 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- - 1.039 هزار میلیارد

پیش دریافت ها

242 میلیارد 41.59 میلیارد 114.29 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

2.208 هزار میلیارد 1.99 هزار میلیارد 1.747 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

6.577 هزار میلیارد 6.51 هزار میلیارد 7.14 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

505.61 میلیارد 627.08 میلیارد 239.26 میلیارد

جمع بدهی های جاری

11.313 هزار میلیارد 10.178 هزار میلیارد 10.451 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

306.3 میلیارد 715.15 میلیارد 1.489 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

407.11 میلیارد 251.02 میلیارد 197.13 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

12.026 هزار میلیارد 11.144 هزار میلیارد 12.137 هزار میلیارد

سرمایه

2.6 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

7.157 هزار میلیارد 4.705 هزار میلیارد 4.16 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

260 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

- - 14.25 میلیارد

سایر اندوخته ها

14.25 میلیارد 14.25 میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

10.032 هزار میلیارد 6.919 هزار میلیارد 6.374 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

22.058 هزار میلیارد 18.064 هزار میلیارد 18.511 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

2.6 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

14.021 هزار میلیارد 605.18 میلیارد 659.85 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

260 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

- - 14.25 میلیارد

سایر اندوخته های مصوب

14.25 میلیارد 14.25 میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

16.896 هزار میلیارد 2.819 هزار میلیارد 2.874 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

961.21 میلیارد 631.86 میلیارد 419.59 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

4.529 هزار میلیارد 5.01 هزار میلیارد 4.395 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- - 1.09 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

28.49 میلیارد 34.74 میلیارد 32.04 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1.78 هزار میلیارد 1.009 هزار میلیارد 171.12 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

306.3 میلیارد 715.15 میلیارد 1.489 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

10.032 هزار میلیارد 6.919 هزار میلیارد 6.374 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

16.896 هزار میلیارد 2.819 هزار میلیارد 2.874 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/5
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/27
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

663.03 میلیارد 961.21 میلیارد 961.21 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

3.835 هزار میلیارد 4.529 هزار میلیارد 4.719 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

642.12 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 3.711 هزار میلیارد 3.771 هزار میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

5.705 هزار میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

6.781 هزار میلیارد 1.964 هزار میلیارد 1.964 هزار میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 1.206 هزار میلیارد 1.206 هزار میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 1.539 هزار میلیارد 1.539 هزار میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 391.89 میلیارد 391.89 میلیارد

کالای در راه

- 371.2 میلیارد 371.2 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

- 165.77 میلیارد 165.77 میلیارد

سایر موجودی ها

- 35.44 میلیارد 81.88 میلیارد

افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها

- 55 - میلیون 55 - میلیون

انبار ملزومات

- 46.44 میلیارد -

موجودی مواد و کالا

6.781 هزار میلیارد 5.72 هزار میلیارد 5.72 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

17.626 هزار میلیارد 14.921 هزار میلیارد 15.171 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

4.184 هزار میلیارد 4.184 هزار میلیارد 4.184 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

27.65 میلیارد 28.49 میلیارد 28.49 میلیارد

دارایی های نامشهود

79.33 میلیارد 79.81 میلیارد 79.81 میلیارد

سایر دارایی ها

472.31 میلیارد 472.31 میلیارد 472.31 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

2.359 هزار میلیارد 2.371 هزار میلیارد 2.371 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

2.359 هزار میلیارد 2.371 هزار میلیارد 2.371 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

24.748 هزار میلیارد 22.058 هزار میلیارد 22.307 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1.383 هزار میلیارد 1.78 هزار میلیارد 1.748 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

970.26 میلیارد - -

پیش دریافت ها

200.85 میلیارد 242 میلیارد 242 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

2.557 هزار میلیارد 2.208 هزار میلیارد 2.208 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

6.881 هزار میلیارد 6.577 هزار میلیارد 6.577 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

467.78 میلیارد 505.61 میلیارد 505.61 میلیارد

جمع بدهی های جاری

12.459 هزار میلیارد 11.313 هزار میلیارد 11.281 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

306.3 میلیارد 306.3 میلیارد 306.3 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

482.85 میلیارد 407.11 میلیارد 287.11 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

13.249 هزار میلیارد 12.026 هزار میلیارد 11.875 هزار میلیارد

سرمایه

2.6 هزار میلیارد 2.6 هزار میلیارد 2.6 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

8.625 هزار میلیارد 7.157 هزار میلیارد 7.558 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

260 میلیارد 260 میلیارد 260 میلیارد

سایر اندوخته ها

14.25 میلیارد 14.25 میلیارد 14.25 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

11.5 هزار میلیارد 10.032 هزار میلیارد 10.432 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

24.748 هزار میلیارد 22.058 هزار میلیارد 22.307 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

663.03 میلیارد 961.21 میلیارد 961.21 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

3.835 هزار میلیارد 4.529 هزار میلیارد 4.719 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

642.12 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

5.705 هزار میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

27.65 میلیارد 28.49 میلیارد 28.49 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1.383 هزار میلیارد 1.78 هزار میلیارد 1.748 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

306.3 میلیارد 306.3 میلیارد 306.3 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

11.5 هزار میلیارد 10.032 هزار میلیارد 10.432 هزار میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی