شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری آوا نوین

وآوا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,700 3.33
قیمت پایانی: 12,849 2.19

سود و زیان

1398/04/4
سال مالی 1397/12/29
1397/09/13
سال مالی 1397/06/31

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

29.54 میلیارد 127.81 میلیارد

سود حاصل از سایر فعالیت ها

14.79 میلیارد 24.89 میلیارد

جمع درآمدها

44.33 میلیارد 152.7 میلیارد

سود ناویژه

44.33 میلیارد 152.7 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

10.64 میلیارد 8.08 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

33.69 میلیارد 144.62 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

31.65 میلیارد 144.09 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

31.65 میلیارد 144.09 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

137.18 میلیارد 292 میلیون

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

120 - میلیارد -

سود قابل تخصیص

48.83 میلیارد 144.38 میلیارد

اندوخته قانونی

1.58 میلیارد 7.21 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

40 میلیارد 120 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

7.25 میلیارد 17.18 میلیارد

سرمایه

400 میلیارد 100 میلیارد

EPS خالص

79.13 1,440.91
1398/07/24
سال مالی 1398/12/29 6 ماهه
1398/07/1
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/4
سال مالی 1397/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

50.64 میلیارد 42.18 میلیارد 29.54 میلیارد

سود حاصل از سایر فعالیت ها

64.5 میلیارد 8.19 میلیارد 14.79 میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی

1.15 میلیارد - -

جمع درآمدها

115.15 میلیارد 50.37 میلیارد 44.33 میلیارد

سود ناویژه

115.15 میلیارد 50.37 میلیارد 44.33 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

13.4 میلیارد 2.88 میلیارد 10.64 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

102.9 میلیارد 47.5 میلیارد 33.69 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

99.81 میلیارد 45.76 میلیارد 31.65 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

99.81 میلیارد 45.76 میلیارد 31.65 میلیارد

سرمایه

600 میلیارد 400 میلیارد 100 میلیارد

EPS خالص

166.35 114.39 316.52

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

- 65.66 میلیارد -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی