شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری آوا نوین

وآوا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,700 2.71
قیمت پایانی: 13,879 1.44
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:30

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,083 پایانی 13,879 203.00
بیشترین 14,280 کمترین 13,600
حجم 14.517 میلیون دفعات 10,709
حد قیمت 13,378 - 14,786 ارزش 201.482 میلیارد
حجم مبنا 3.893 میلیون حد حجم 1 - 50,000

عرضه و تقاضا 12:30

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 55,000 13,800 13,800 54,133 54
3 8,300 13,737 13,802 14,996 3
1 10,000 13,720 13,820 385 2
1 777 14,251 14,285 4,872 2
5 20,083 14,250 14,290 51 1

معاملات حقیقی و حقوقی 12:30

حقیقی حقوقی
2,334 تعداد خریدار 3
13.8 میلیون حجم خرید 717,096
6,317 تعداد فروشنده 6
14.404 میلیون حجم فروش 113,396
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1398/07/24

50%

افزایش

سرمایه قبلی : 400 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 600 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 200 میلیارد صرف سهام : 200 میلیارد

1398/07/1

300%

افزایش

سرمایه قبلی : 100 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 400 میلیارد اندوخته : 300 میلیارد تاریخ ثبت : 1398/05/28
تغییر سرمایه : 300 میلیارد صرف سهام : -
1398/04/4
سال مالی 1397/12/29
1397/09/13
سال مالی 1397/06/31
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 57 میلیون 4.67 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 491.37 میلیارد 171.46 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 9.3 میلیارد 177.92 میلیارد
جمع دارایی های جاری 500.73 میلیارد 354.05 میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 6 میلیون 6 میلیون
دارایی های نامشهود 175 میلیون 246 میلیون
اموال ماشین آلات و تجهیزات 1.84 میلیارد 2.45 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 1.84 میلیارد 2.45 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - -
جمع کل دارایی ها 502.75 میلیارد 356.75 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 59.3 میلیارد 5.03 میلیارد
جمع بدهی های جاری 59.3 میلیارد 5.03 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 287.32 میلیارد 107.32 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 103 میلیون 22 میلیون
جمع بدهی های غیر جاری - -
جمع کل بدهی ها 346.72 میلیارد 112.37 میلیارد
سرمایه 100 میلیارد 100 میلیارد
سود و زیان انباشته 47.25 میلیارد 137.18 میلیارد
اندوخته قانونی 8.79 میلیارد 7.21 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 156.03 میلیارد 244.38 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 502.75 میلیارد 356.75 میلیارد
سرمایه مصوب 100 میلیارد 100 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 7.25 میلیارد 17.18 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 8.79 میلیارد 7.21 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 116.03 میلیارد 124.38 میلیارد
1398/07/24
سال مالی 1398/12/29 6 ماهه
1398/07/1
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/4
سال مالی 1397/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 1.16 میلیارد 1.15 میلیارد 57 میلیون
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 697.39 میلیارد 579.45 میلیارد 491.37 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 54.91 میلیارد 9.39 میلیارد 9.3 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 4.11 میلیارد 1.74 میلیارد -
جمع دارایی های جاری 757.57 میلیارد 591.73 میلیارد 500.73 میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 67.96 میلیارد 6 میلیون 6 میلیون
دارایی های نامشهود 560 میلیون 170 میلیون 175 میلیون
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.1 میلیارد 1.74 میلیارد 1.84 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 2.1 میلیارد 1.74 میلیارد 1.84 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 828.19 میلیارد 593.64 میلیارد 502.75 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 96.92 میلیارد 82.25 میلیارد 59.3 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 12 میلیارد 2.36 میلیارد -
جمع بدهی های جاری 108.92 میلیارد 84.61 میلیارد 59.3 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 3.22 میلیارد 7.11 میلیارد 287.32 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 201 میلیون 134 میلیون 103 میلیون
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 112.34 میلیارد 91.85 میلیارد 346.72 میلیارد
سرمایه 600 میلیارد 400 میلیارد 100 میلیارد
سود و زیان انباشته 107.06 میلیارد 93 میلیارد 47.25 میلیارد
اندوخته قانونی 8.79 میلیارد 8.79 میلیارد 8.79 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 715.85 میلیارد 501.79 میلیارد 156.03 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 828.19 میلیارد 593.64 میلیارد 502.75 میلیارد
سفارشات و پیش پرداخت ها 435 میلیون - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 58.92 % رتبه 34
۶ ماهه 551.94 % رتبه 23
۹ ماهه 551.94 % رتبه 79
۱ ساله 551.94 % رتبه 359
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.449 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

32.5 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
وسپه 310.00 6,517 28.958 میلیون 186.622 میلیارد 43.123 هزار میلیارد 12:30
وتوصا 14.00 7,770 3.149 میلیون 24.551 میلیارد 20.601 هزار میلیارد 12:29
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 918.47 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وخارزم 46.00 6,740 315.406 میلیون 2.103 هزار میلیارد 83.35 هزار میلیارد 12:16
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۱۲:۰۲:۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۱۲:۰۲:۱۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۰۶:۵۲:۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۰۶:۵۲:۲۸
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ - ۱۳:۴۹:۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ - ۱۳:۴۹:۱۱
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۰۹:۰۵:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۰۹:۰۵:۱۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۰:۴۷:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۰:۴۷:۴۶
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۸:۰۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۸:۰۲:۴۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۲۱:۱۳:۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۲۱:۱۳:۱۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۴:۵۵:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۴:۵۵:۵۲
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۲:۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۲:۱۴:۰۰
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۰۹:۴۴:۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۰۹:۴۴:۴۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۹:۵۲:۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۹:۵۲:۱۴
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۰۹:۳۶:۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۰۹:۳۶:۰۹
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۰۸:۵۶:۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۰۸:۵۶:۳۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین) ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۱۴:۱۷:۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۱۴:۱۷:۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین) ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۲۰:۴۶:۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۲۰:۴۶:۰۶
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۵:۱۵:۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۵:۱۵:۱۱
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۵:۱۹:۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۵:۱۹:۳۹
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۲:۰۷:۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۲:۰۷:۱۶
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۰۹:۵۰:۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۰۹:۵۰:۴۷
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ - ۰۹:۴۶:۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ - ۰۹:۴۶:۲۸
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 55,000 13,800 13,800 54,133 54
3 8,300 13,737 13,802 14,996 3
1 10,000 13,720 13,820 385 2

داده ها

آخرین معامله 13,700 382.00 2.71
قیمت پایانی 13,879 203.00 1.44
اولین قیمت 14,083
قیمت دیروز 14,082
بازه روز 14,280 13,600
قیمت مجاز 14,786 13,378
بازه هفته 14,433 12,482
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور 32.5 %
حجم مبنا 3.893 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 10,709
حجم معاملات 14.517 میلیون
ارزش معاملات 201.482 میلیارد
ارزش بازار 8.449 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 13.8 میلیون 14.404 میلیون
حقوقی 717,096 113,396
تعداد خرید فروش
مجموع 2,337 6,323
حقیقی 2,334 6,317
حقوقی 3 6
تغییر حقوقی به حقیقی 8.379 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 55,000 13,800 13,800 54,133 54
3 8,300 13,737 13,802 14,996 3
1 10,000 13,720 13,820 385 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/19)