شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری آوا نوین

وآوا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,700 3.33
قیمت پایانی: 12,844 2.23

نسبت های مالی

1398/04/4
سال مالی 1397/12/29
1397/09/13
سال مالی 1397/06/31

سود خالص به فروش

71.40 94.36

سود ناخالص به فروش

71.40 94.36

حاشیه سود عملیاتی

76.00 94.71

سود ناویژه به فروش

100.00 100.00

سود به سود ناویژه

71.40 94.36

بازده دارایی ها ROA

6.30 40.39

درصد بازده سرمایه

7.91 144.09

بازدهی سرمایه ROE

20.29 58.96

بازده سرمایه در گردش

7.17 41.28

بازده دارایی ثابت

1.72 5.88

سنجش سودمندی وام

3.22 1.46

نسبت جاری

8.44 70.39

نسبت آنی

8.44 70.39

نسبت نقدینگی

8.29 35.02

نسبت کفایت نقد

- 1.11 -

نسبت گردش نقد

- 7.91

سرمایه در گردش خالص

441.43 349.02

نسبت دارایی های جاری

1.00 0.99

دوره وصول مطالبات

76.58 425.29

گردش سرمایه جاری

0.10 0.44

گردش دارایی های ثابت

24.07 62.35

گردش مجموع دارایی ها

0.09 0.43

نسبت بدهی

0.69 0.31

نسبت بدهی به ارزش ویژه

2.22 0.46

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

1.84 0.44

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.38 0.02

نسبت مالکانه

31.04 68.50

نسبت پوشش بدهی

0.01 0.02

نسبت پوشش بهره

- 270.36 -

نسبت بار مالی وام

- 4.12 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

- 0.37

هزینه های مالی به سود خالص

- 0.37
1398/04/4
سال مالی 1397/12/29
1397/09/13
سال مالی 1397/06/31

سود خالص به فروش

71.40 94.36

سود ناخالص به فروش

71.40 94.36

حاشیه سود عملیاتی

76.00 94.71

سود ناویژه به فروش

100.00 100.00

سود به سود ناویژه

71.40 94.36

بازده دارایی ها ROA

6.30 40.39

درصد بازده سرمایه

7.91 144.09

بازدهی سرمایه ROE

20.29 58.96

بازده سرمایه در گردش

7.17 41.28

بازده دارایی ثابت

1.72 5.88

سنجش سودمندی وام

3.22 1.46

نسبت جاری

8.44 70.39

نسبت آنی

8.44 70.39

نسبت نقدینگی

8.29 35.02

نسبت کفایت نقد

- 1.11 -

نسبت گردش نقد

- 7.91

سرمایه در گردش خالص

441.43 349.02

نسبت دارایی های جاری

1.00 0.99

دوره وصول مطالبات

76.58 425.29

گردش سرمایه جاری

0.10 0.44

گردش دارایی های ثابت

24.07 62.35

گردش مجموع دارایی ها

0.09 0.43

نسبت بدهی

0.69 0.31

نسبت بدهی به ارزش ویژه

2.22 0.46

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

1.84 0.44

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.38 0.02

نسبت مالکانه

31.04 68.50

نسبت پوشش بدهی

0.01 0.02

نسبت پوشش بهره

- 270.36 -

نسبت بار مالی وام

- 4.12 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

- 0.37

هزینه های مالی به سود خالص

- 0.37
1398/04/4
سال مالی 1397/12/29
1397/09/13
سال مالی 1397/06/31

سود خالص به فروش

71.40 94.36

سود ناخالص به فروش

71.40 94.36

حاشیه سود عملیاتی

76.00 94.71

سود ناویژه به فروش

100.00 100.00

سود به سود ناویژه

71.40 94.36

بازده دارایی ها ROA

6.30 40.39

درصد بازده سرمایه

7.91 144.09

بازدهی سرمایه ROE

20.29 58.96

بازده سرمایه در گردش

7.17 41.28

بازده دارایی ثابت

1.72 5.88

سنجش سودمندی وام

3.22 1.46

نسبت جاری

8.44 70.39

نسبت آنی

8.44 70.39

نسبت نقدینگی

8.29 35.02

نسبت کفایت نقد

- 1.11 -

نسبت گردش نقد

- 7.91

سرمایه در گردش خالص

441.43 349.02

نسبت دارایی های جاری

1.00 0.99

دوره وصول مطالبات

76.58 425.29

گردش سرمایه جاری

0.10 0.44

گردش دارایی های ثابت

24.07 62.35

گردش مجموع دارایی ها

0.09 0.43

نسبت بدهی

0.69 0.31

نسبت بدهی به ارزش ویژه

2.22 0.46

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

1.84 0.44

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.38 0.02

نسبت مالکانه

31.04 68.50

نسبت پوشش بدهی

0.01 0.02

نسبت پوشش بهره

- 270.36 -

نسبت بار مالی وام

- 4.12 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

- 0.37

هزینه های مالی به سود خالص

- 0.37
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی